Onze standpunten

We vertegenwoordigen de belangen van de digitale sector bij de overheid, in Den Haag en Brussel. Onze standpunten halen we op bij onze leden. Zo heb jij invloed op de verbetering van de digitale sector, het ondernemingsklimaat en de Nederlandse economie in het algemeen.

Verkiezingen 2023: dit is ons manifest

Op 22 november zijn er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer geweest. En er staat wat op het spel! Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen. Daarom hebben wij onze leden gevraagd wat zij graag terug zouden zien in de programma’s van politieke partijen en uiteindelijk het regeerakkoord. Het resultaat hebben we, net als bij voorgaande verkiezingen, samengevat in een manifest. Een optimistisch manifest, want onze sector denkt nu eenmaal graag in oplossingen.

Alle standpunten

Digitale transformatie

Digitalisering moet een prioriteit zijn voor het kabinet.

Digitalisering raakt alle onderdelen van onze samenleving en economie; er is geen beleidsterrein waar digitalisering geen rol speelt. NLdigital is ervan overtuigd dat de digitale sector oplossingen heeft voor veel van onze maatschappelijke uitdagingen. Digitalisering moet daarom een prominente plek in het kabinet krijgen.

Om dit te bereiken

 • brengen we de kansen van digitalisering onder de aandacht van de politiek.
 • toetsen we de verkiezingsprogramma’s op het gebied van digitalisering.
 • stellen we concrete adviezen op voor een volgend kabinet.

Meer weten?

Jelmer Schreuder

Public policy manager
Neem contact op met
Jelmer Schreuder

Digitalisering in het onderwijs

De invoering van digitale geletterdheid in het curriculum van het primair- en voortgezet onderwijs moet eerder plaatsvinden dan de geplande invoering van 2026-2027.

Al jaren wordt er gesproken over modernisering van het primair en voortgezet onderwijs. Nederland loopt Europees gezien steeds verder achter. Daarom vindt NLdigital dat de invoering van het vak digitale geletterdheid voor het primair en voortgezet onderwijs versneld moet worden. Dit kan niet zonder inhoudelijke inbreng van experts uit zowel het onderwijs als het werkveld.

Om dit te bereiken

 • heeft NLdigital, onder regie van Platform Talent voor Technologie, bijgedragen aan de ontwikkeling en lancering van de leerlijn Digitale Technologieën voor het keuzevak Natuur, Leven en Technologie op de havo en het vwo.
 • zijn we mede-initiator van het project Co-Teach Informatica en geven medewerkers van onze lidbedrijven via dit project Informatica-les op middelbare scholen waar geen informaticadocent beschikbaar is door het lerarentekort.

Meer weten?

Casper Copper

Public policy manager
Neem contact op met
Casper Copper

ICT-arbeidsmarkt

NLdigital heeft als doel de tekorten op de ICT-arbeidsmarkt weg te werken. Samen met de Human Capital Agenda-ICT en verschillende opleidingsinitiatieven zorgen we voor 100.000 extra ICT’ers in de komende vier jaar.

Nederland behoort internationaal tot de digitale top. Om die positie vast te kunnen houden is voldoende, goed gekwalificeerd personeel een voorwaarde. Tekort aan personeel is nu al voor veel bedrijven in de digitale sector een rem voor groei. Zorgelijk, omdat de vraag naar goed opgeleide ICT-professionals alleen maar toeneemt. Inmiddels werkt 70% van de ICT’ers in andere sectoren dan de digitale sector zelf. Om de tekorten aan te pakken:

 • levert NLdigital de ambassadeur en draagt bij aan de uitvoering van de Human Capital Agenda ICT. Dit is een programma dat bedrijfsleven, onderwijs en overheid bij elkaar brengt om het tekort aan te pakken.
 • is NLdigital medebestuurder van CA-ICT, hét opleidingsfonds dat opleidingen, omscholing en herplaatsen voor de digitale sector bevordert.
 • heeft NLdigital de databank pr-eDICT in beheer: het arbeidsmarktdashboard met de meest accurate data over de stand van de ICT-arbeidsmarkt.
 • steunen we initiatieven zoals Make IT Work, Techionista, Techgrounds en Tech Me UP, die de instroom naar de sector vergroten.
 • werken we nauw samen met het middelbaar en hoger onderwijs. Met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zorgen we voor het vergroten en verbeteren van ICT-opleidingen in het mbo. Met de stichting HBO-i zorgen we voor het verbeteren van ICT-opleidingen in het hbo.
 • heeft NLdigital een Leerplatform voor opleiders in de ICT, bedrijven die tools ontwikkelen voor leren of bedrijven die e-learningplatforms of leermethodieken ontwikkelen.

Meer weten?

Casper Copper

Public policy manager
Neem contact op met
Casper Copper

Digitale weerbaarheid

De digitale sector moet het voortouw nemen in de implementatie van de nieuwe grote cybersecuritywetten uit de EU. We moeten werken met afnemers en opdrachtgevers om de technische, organisatorische en operationele cyberweerbaarheid te tillen naar het niveau dat deze tijd vereist.

De digitale weerbaarheid van Nederland wordt steeds belangrijker en vraagt om herkenbare standaarden en frameworks die cyberveiligheid aantonen. Dit vraagt om een digitale sector die veilige producten en diensten maakt en klanten helpt de digitale weerbaarheid te vergroten. Dit kunnen leveranciers niet alleen. Samen met klanten en overheid moeten we zorgen dat er een goede infrastructuur is die cyberveiligheid verhoogt, snel en adequaat informatie over kwetsbaarheden deelt en online activiteit veilig houdt.

Om dit te bereiken:

 • zet NLdigital zich actief in om de implementatie van de Netwerk- en Informatiebeveiliging richtlijn (NIB2) en Cyber Resilience Act (CRA) in praktijk werkbaar en effectief te maken.
 • heeft NLdigital succesvol gelobbyd voor de oprichting van het Digital Trust Center, het informatiepunt voor het mkb op het gebied van cybersecurity.
 • heeft NLdigital een zetel in de Cyber Security Raad, een adviesraad van het kabinet dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over strategische vragen met betrekking tot digitale weerbaarheid.
 • werkt NLdigital aan een verdere professionalisering van de sector onder meer door advies over passende beveiligingsmaatregelen en handvatten om daarmee aan de slag te gaan.

Meer weten?

Jelmer Schreuder

Public policy manager
Neem contact op met
Jelmer Schreuder

Digitale overheid

De Nederlandse overheid levert de beste digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven in Europa.

De Nederlandse overheid is steeds meer IT-gedreven en –afhankelijk. In de afgelopen jaren heeft de overheid al grote stappen gezet in de automatisering van processen en diensten. De digitale transformatie van de overheid is in volle gang, maar loopt vaak nog vast in kaders en structuren. De oplossing ligt wat NLdigital betreft in meer investeren, slimmer samenwerken, meer informatie delen en meer educatie. We moeten samen met overheden blijven werken aan een open samenwerking, transparanter en completer zijn over de kosten en baten van IT en de aanbestedingsregels zodanig aanpassen dat ze betere kansen bieden voor het mkb en beter aansluiten op de dagelijkse praktijk van de digitale sector.

Om dit te bereiken:

 • is NLdigital founding partner van de Digicampus, een ontmoetingsplek waar markt, overheid, wetenschap en samenleving kunnen innoveren.
 • werkt NLdigital samen met de overheid, zowel rijk als gemeenten, om kennis te delen en onderling begrip te kweken. We organiseren bijeenkomsten, werkbezoeken en strategische tafels rond veel verschillende onderwerpen.
 • werken we samen met de overheid aan betere inkoopvoorwaaren (ARBIT en GIBIT).
 • organiseert NLdigital ICT Markttoetsen om het succes van IT-projecten bij de overheid te vergroten.

Meer weten?

Dirk van Roode

Public policy manager
Neem contact op met
Dirk van Roode

Digitale infrastructuur

De Nederlandse digitale infrastructuur moet de beste infrastructuur van Europa zijn. We moeten terug naar de 1e plek in de Europese DESI Index.

De Nederlandse digitale infrastructuur is van wereldklasse maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Door late uitgifte van de frequenties voor 5G begint Nederland steeds meer achter te lopen op andere Europese lidstaten. De overheid moet private partijen faciliteren en niet frustreren. Private partijen investeren jaarlijkse miljarden om de infrastructuur te vernieuwen.

Om dit te bereiken:

 • pleit NLdigital ervoor om bij de aanstaande veiling de 3.5 GHz band niet te gebruiken om de opbrengst voor de staatskas te maximaliseren. Het geld kan door marktpartijen veel beter gebruikt worden voor een snelle uitrol van het netwerk en de ontwikkeling van nieuwe diensten.
 • pleit NLdigital ervoor een deel van het geld uit het Europese Steun en Herstelfonds (ESF) te gebruiken om samen met de markt de resterende 1% van de Nederlandse huishoudens aan te sluiten op een hoogwaardige vaste internetverbinding.

Meer weten?

Joost Vente

Public policy manager
Neem contact op met
Joost Vente

Digitaal Duurzaam

Naar een klimaat neutrale en circulaire digitale sector. De Nederlandse digitale sector moet uiterlijk 2030 CO2 neutraal en zo veel mogelijk circulair zijn.

De Nederlandse digitale sector is een duurzame sector. Door sterke efficiencyverbetering en het gebruik van duurzame energie zijn we uiterlijk 2030 CO2– neutraal. Het aandeel duurzame energie is nu al ruim 80%. Daarnaast helpen we andere sectoren met behulp van technologie verder te verduurzamen. De ICT-sector loopt voorop in circulariteit en hergebruik van grondstoffen.

Om dit te bereiken:

 • spant NLdigital zich al jaren in om de energie-efficiëntie van de digitale sector te verbeteren. Binnen het netwerk Energie & Klimaat van telecom, datacenters en grotere ICT-dienstverleners worden nieuwe onderzoeken, beleid en regelgeving besproken, delen ICT-bedrijven kennis en ervaringen en hebben ze afgelopen jaren aansprekende resultaten laten zien.
 • werkt NLdigital samen met leden en partners aan innovatieve programma’s zoals LEAP en de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) om de digitale sector nog verder te verduurzamen en digitalisering in te zetten voor de verduurzaming van andere sectoren.
 • Vertegenwoordigt NLdigital de belangen voor de ICT-hardware producenten/importeurs bij Stichting OPEN. Een gezamenlijk initiatief van producenten van witgoed, ICT, audio- en visuele apparatuur, armaturen en zonnepanelen met als doel om de wettelijke inzameldoelstelling van 65% te halen en e-waste circulair te maken.
 • In de MilieuBeleidsGroep met de ICT-hardware leden worden nieuwe ontwikkelingen besproken en standpunten bepaald op het gebied van duurzaamheid en ICT-apparatuur.

Meer weten?

Jeroen van der Tang

Public policy manager Duurzaamheid
Neem contact op met
Jeroen van der Tang

Een inclusieve digitale sector

Digitalisering gaat alleen lukken als iedereen mee kan doen. We willen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot een device, internet en in het bezit is van de benodigde digitale vaardigheden. Daarnaast is het essentieel dat de sector representatief is voor de samenleving. In 2030 moet 50% van de Nederlandse ICT-sector daarom uit vrouwen bestaan. Dit doen we door ons te richten op meer instroom, doorstroom en behoud van vrouwen naar en binnen de digitale sector.

We streven naar een sector die representatief is voor onze samenleving. Dat is aantoonbaar beter voor de innovatiekracht en de financiële resultaten van de digitale sector. Op dit moment is de vertegenwoordiging van vrouwen in de digitale sector slechts 18%. NLdigital vindt dat dit aandeel sterk moet stijgen. Want inzetten op diversiteit en inclusie binnen de digitale sector is slim, logisch en fair. Bovendien is de instroom van vrouwelijk arbeidspotentieel hard nodig om de tekorten op de ICT-arbeidsmarkt te verkleinen.

Om dit te bereiken:

Meer weten?

Casper Copper

Public policy manager
Neem contact op met
Casper Copper

Verantwoordelijk gebruik van data

Alle verwerkers van persoonsgegevens moeten zorgvuldig met data van burgers en bedrijven omgaan. Data Pro is dé gedragscode voor privacy in de markt.

Vertrouwen in digitale producten en diensten is een cruciale randvoorwaarde voor digitale transformatie. Het op een zorgvuldige manier verwerken van data, transparantie over het gebruik en de werking van algoritmes en een zorgvuldige toepassing ervan is van groot belang.

Om dit te bereiken:

 • heeft NLdigital in samenwerking met haar leden een gedragscode voor verwerkers van data die persoonsgegevens bevat ontwikkeld. De Data Pro Code is de eerste door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurde gedragscode en zet de standaard in de markt voor het transparant verwerken van data.
 • pleit NLdigital voor modernisering van het toezicht. Zo zouden toezichthouders vaker een adviserende rol mogen pakken en de samenwerking zoeken met branches en bedrijven. Alleen zo kan systeemtoezicht werken.
 • wijst NLdigital haar leden op het verantwoordelijk gebruik van AI en stimuleert het gebruik van de door de branche ontwikkelde Ethische Code Artificial Intelligence.

Meer weten?


Moderne auteursrechten

Het thuiskopiesysteem moet worden gemoderniseerd. De thuiskopieheffing sluit niet meer aan op de technische en economische realiteit.

NLdigital is voor een eerlijke vergoeding voor artiesten en rechthebbenden. Maar deze vergoeding moet wel passen bij het huidige gebruik door consumenten. Technologie heeft de noodzaak voor het maken van een thuiskopie weggenomen. Consumenten streamen steeds vaker hun media, maar toch blijft de totale vergoeding jaar na jaar even hoog. Jaarlijks wordt er circa € 40 mln aan heffingen geïnd. Bijna al dit geld wordt opgebracht door een heffing op smartphones. De consument is uiteindelijk het slachtoffer. In het ergste geval betaalt deze drie keer: één keer voor het abonnement op een streamingdienst, één keer heffing op de smartphone waarmee men streamt en dan nog extra voor opslag omdat die smartphone automatisch een back-up maakt in de cloud.

Om dit te bereiken

 • onderhandelt NLdigital voor haar leden samen met ander producenten en auteursrechthebbenden in de SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen).
 • Is NLdigital via Digital Europe betrokken bij de Europese discussies over auteursrechten en de thuiskopievergoedingen.
 • pleit NLdigital voor een evaluatie van de thuiskopievergoeding voor besluitvorming over de tarieven voor na 2025.

Meer weten?

René Corbijn

Hoofd beleid en public affairs
Neem contact op met
René Corbijn