Standpunten

Wij vertegenwoordigen…

…de belangen van de digitale sector bij de overheid, in Den Haag en Brussel. We zijn dé gesprekspartner rondom diverse actuele beleid- en wetgevingsthema’s. Onze standpunten halen we op bij onze leden. Zo heb jíj invloed op de verbetering van de digitale sector, het ondernemingsklimaat en de Nederlandse economie in het algemeen.

Onze standpunten

 • Digitalisering in het onderwijs

  Het nieuwe Kabinet moet in haar eerste jaar een besluit nemen om digitale geletterdheid in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs op te nemen.

 • ICT-arbeidsmarkt

  NLdigital heeft als doel de tekorten op de ICT-arbeidsmarkt weg te werken. Samen met de Human Capital Agenda-ICT scholen we 36.000 personen om in de komende vier jaar.

 • Digitale weerbaarheid

  Elk bedrijf in Nederland moet in staat zijn om passende cybersecuritymaatregelen te nemen en dit ook doen. Nu doet nog maar zo’n 40% van de bedrijven dit (bron: cybersecuritymonitor 2019).

 • Digitale overheid

  De Nederlandse overheid levert de beste digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven van Europa.

 • Digitale infrastructuur

  De Nederlandse digitale infrastructuur moet de beste infrastructuur van Europa zijn. We moeten terug naar de 1e plek in de Europese DESI Index.

 • Steun- en herstelfondsen

  Tenminste 20% van de Europese steun- en herstelfondsen moet besteed worden aan projecten die bijdragen aan de digitalisering van Nederland. Alleen op die manier zorgen we voor een structureel en toekomstbestendig herstel van onze economie.

 • Een inclusieve digitale sector

  Digitalisering gaat alleen lukken als iedereen mee kan doen. We willen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot een device, Internet en in het bezit is van de benodigde digitale vaardigheden. Daarnaast is het essentieel dat de de sector representatief is voor de samenleving. In 2030 moet 50% van de Nederlandse ICT-sector daarom uit vrouwen bestaan. Dit doen we door ons te richten op meer instroom, doorstroom en behoud van vrouwen naar en binnen de digitale sector.

 • Verantwoordelijk gebruik van data

  Alle verwerkers van persoonsgegevens moeten zorgvuldig omgaan met data van burgers en bedrijven. Data Pro is dé gedragscode voor privacy in de markt.

 • Moderne auteursrechten

  Het thuiskopiesysteem moet worden gemoderniseerd. De thuiskopieheffing sluit niet meer aan op de technische en economische realiteit.

Digitale transformatie

Digitalisering raakt alle onderdelen van onze samenleving en economie; er is geen beleidsterrein waar digitalisering geen rol speelt. NLdigital is ervan overtuigd dat de digitale sector oplossingen heeft voor veel van onze maatschappelijke uitdagingen. Digitalisering moet daarom een prominente plek in het regeerakkoord van 2021 krijgen.

Om dit te bereiken:

 • brengen we de kansen van digitalisering onder de aandacht van de politiek.
 • toetsen we de verkiezingsprogramma’s op het gebied van digitalisering.
 • stellen we concrete adviezen op voor een volgend kabinet.

Meer weten? Neem contact op met Joost.

Digitalisering in het onderwijs

Al jaren wordt er gesproken over modernisering van het primair en voortgezet onderwijs. Nederland loopt Europees gezien steeds verder achter. Daarom vindt NLdigital dat het nieuwe Kabinet zo snel mogelijk tot invoering van het vak digitale geletterdheid op het primair en voortgezet onderwijs moet overgaan. Dit kan en moet eerder dan de geplande besluitvorming eind 2023.

Om dit te bereiken:

Meer weten? Neem contact op met Jelmer.

ICT-arbeidsmarkt

Nederland behoort internationaal tot de digitale top. Om die positie vast te kunnen houden is voldoende, goed gekwalificeerd personeel een voorwaarde. Tekort aan personeel is nu al voor veel bedrijven in de digitale sector een rem voor groei. Zorgelijk, omdat de vraag naar goed opgeleide ICT-professionals alleen maar toeneemt. Inmiddels werkt 70% van de ICT-ers in andere sectoren dan de digitale sector zelf.

Om de tekorten aan te pakken:

 • is NLdigital medebestuurder van CA-ICT, hét opleidingsfonds dat opleidingen, omscholing en herplaatsen voor de digitale sector bevordert.
 • levert NLdigital de ambassadeur van de Human Capital Agenda ICT, een programma dat bedrijfsleven, onderwijs en overheid bij elkaar brengt om het tekort aan te pakken.
 • steunen we initiatieven, zoals TechMeUP, die de instroom naar de sector vergroten.
 • steunen we om- en bijscholingsinitiatieven, zoals Dream Developer en Make IT Work.
 • heeft NLdigital een Leerplatform voor opleiders in de ICT, bedrijven die tools ontwikkelen voor leren of bedrijven die e-learningplatforms of leermethodieken ontwikkelen.

Meer weten? Neem contact op met Jelmer.

Digitale weerbaarheid

De digitale weerbaarheid van Nederland wordt steeds belangrijker nu de dreigingen elk jaar geavanceerder worden. Dit vraagt om een digitale sector die veilige producten maakt en klanten helpt de digitale weerbaarheid te vergroten. Dit kan het bedrijfsleven niet alleen. Samen met overheidsdiensten moeten we ervoor zorgen dat er een goede infrastructuur is voor het snel en adequaat delen van informatie over kwetsbaarheden.

Om dit te bereiken:

 • heeft NLdigital succesvol gelobbyd voor de oprichting van het Digital Trust Center; het informatiepunt voor het mkb op het gebied van cybersecurity.
 • heeft NLdigital een zetel in de Cyber Security Raad, een adviesraad van het Kabinet dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over strategische vragen met betrekking tot digitale weerbaarheid.
 • werkt NLdigital aan een verdere professionalisering van de sector, onder meer door advies over passende beveiligingsmaatregelen.

Meer weten? Neem contact op met Jelmer.

Digitale overheid

De Nederlandse overheid is steeds meer IT-gedreven en –afhankelijk. In de afgelopen jaren heeft de overheid al grote stappen gezet in de automatisering van processen en diensten. De digitale transformatie van de overheid is in volle gang, maar loopt vaak nog vast in kaders en structuren. De oplossing ligt wat NLdigital betreft in meer investeren, slimmer samenwerken, meer informatie delen en meer educatie. We moeten samen met overheden blijven werken aan een open samenwerking, transparanter en completer zijn over de kosten en baten van IT en de aanbestedingsregels zodanig aanpassen dat ze betere kansen bieden voor het mkb en beter aansluiten op de dagelijkse praktijk van de digitale sector.

Om dit te bereiken:

 • is NLdigital founding partner van de Digicampus, een ontmoetingsplek waar markt, overheid, wetenschap en samenleving kunnen innoveren.
 • heeft NLdigital de belangen van de digitale sector behartigd bij de vernieuwing van de gemeentelijke inkoopvoorwaarden (GIBIT). Samen met de VNG organiseren we een halfjaarlijks overleg tussen gemeenten en leveranciers aan de gemeentelijke markt.
 • organiseert NLdigital de ICT Markttoetsen om het succes van IT-projecten bij de overheid te vergroten.

Meer weten? Neem contact op met Dirk.

Digitale infrastructuur

De Nederlandse digitale infrastructuur is van wereldklasse, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Door late uitgifte van de frequenties voor 5G begint Nederland steeds meer achter te lopen op andere Europese lidstaten. De overheid moet private partijen faciliteren en niet frustreren. Private partijen investeren jaarlijks miljarden om de infrastructuur te vernieuwen.

Om dit te bereiken:

 • pleit NLdigital ervoor om de aanstaande veiling van de 3.5 GHz band niet te gebruiken om de opbrengst voor de staatskas te maximaliseren. Het geld kan door marktpartijen veel beter gebruikt worden voor een snelle uitrol van het netwerk en de ontwikkeling van nieuwe diensten.
 • pleit NLdigital ervoor een deel van het geld uit het Europese Steun en Herstelfond (ESF) te gebruiken om samen met de markt de resterende 1% van de Nederlandse huishoudens aan te sluiten op een hoogwaardige vaste internetverbinding.

Meer weten? Neem contact op met Joost.

Een CO2 neutrale digitale sector

De Nederlandse digitale sector is een duurzame sector. Door sterke efficiencyverbetering en het gebruik van duurzame energie zijn we uiterlijk 2030 CO2 neutraal. Het aandeel duurzame energie is nu al ruim 90%. Daarnaast helpen we andere sectoren met digitale technologie verder te verduurzamen. De ICT-sector loopt voorop in circulariteit en hergebruik van grondstoffen.

Om dit te bereiken:

 • vertegenwoordigt NLdigital de belangen van de ICT-hardware producenten/importeurs bij Stichting OPEN. Een gezamenlijk initiatief van producenten van witgoed, ICT, audio- en visuele apparatuur, armaturen en zonnepanelen, met als doel de wettelijke inzameldoelstelling te halen en e-waste circulair te maken.
 • spant NLdigital zich al jaren in om de energie-efficiëntie van de digitale sector te verbeteren. Telecom, datacenters en grotere ICT-dienstverleners hebben hierbij aansprekende resultaten behaald in het MJA3-ICT convenant.
 • werkt NLdigital samen met leden en partners aan innovatieve programma’s, zoals in de LEAP-coalitie om te onderzoeken hoe verdere energiebesparing en slimmere inpassing in het toekomstige energiesysteem mogelijk is.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen.

Steun- en herstelfondsen

De Coronacrisis raakt de Nederlandse economie en maatschappij ongelofelijk hard. Om de impact te beperken en het herstel uit de crisis te bevorderen is het noodzaak om te investeren in onze toekomst. Europa heeft hiervoor € 55 mld. vrijgemaakt. Nu is het zaak dat de Nederlandse overheid samen met de markt werkt aan plannen die de Nederlandse economie weer vitaal en toekomstbestendig maken. Investeer in digitaal onderwijs, in een groene, digitale transitie en creëer ruimte en zekerheid voor het bedrijfsleven om te kunnen blijven investeren in de digitale infrastructuur.

Om dit te bereiken:

 • werkt NLdigital samen met leden en overheden aan concrete investeringsplannen op het gebied van energie-efficiency, de ICT-arbeidsmarkt en digitale infrastructuur.

Meer weten? Neem contact op met René.

Een inclusieve digitale sector

Digitalisering gaat alleen lukken als iedereen mee kan doen. We streven daarom naar een sector die representatief is voor onze samenleving. Dat is aantoonbaar beter voor de innovatiekracht en de financiële resultaten van de digitale sector. Op dit moment is de vertegenwoordiging van vrouwen in de digitale sector slechts 18%. NLdigital vindt dat dit aandeel sterk moet stijgen. Want, inzetten op diversiteit en inclusie binnen de digitale sector is slim, logisch en fair. Bovendien is de instroom van vrouwelijk arbeidspotentieel hard nodig om de tekorten op de ICT-arbeidsmarkt te verkleinen. Ook zetten we ons in om te zorgen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot een device en tot internet en in het bezit is van de benodigde digitale vaardigheden.

Om dit te bereiken:

 • heeft NLdigital de werkgroep Diversiteit en Inclusie, waarbij diverse D&I thema’s worden behandeld, best practices gedeeld en wordt gewerkt aan concrete oplossingen.
 • heeft NLdigital samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in 2021 een landelijke Taskforce Diversiteit en Inclusie opgericht. De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven en werkt aan concrete acties die leiden tot een meer diverse en inclusieve digitale sector. Waaronder een kennisplatform met relevante artikelen en best practices, de eerste Nederlandse benchmark rondom D&I in de digitale sector en het organiseren van diverse bijeenkomsten en workshops.
 • werkt NLdigital als founder binnen de alliantie #AllemaalDigitaal aan een meer inclusieve digitale samenleving door kwetsbare groepen aan laptops te helpen.

Meer weten? Neem contact op met Yeni.

Verantwoordelijk gebruik van data

Vertrouwen in digitale producten en diensten is een cruciale randvoorwaarde voor digitale transformatie. Het op een zorgvuldige manier verwerken van data, transparantie over het gebruik en de werking van algoritmes en een zorgvuldige toepassing ervan is van groot belang.

Om dit te bereiken:

 • heeft NLdigital in samenwerking met haar leden een gedragscode voor verwerkers van data die persoonsgegevens bevat ontwikkeld. De Data Pro Code is de eerste door de Autoriteit Persoonsgegevens erkende gedragscode en zet de standaard in de markt voor het transparant verwerken van data.
 • pleit NLdigital voor modernisering van het toezicht. Zo zouden toezichthouders vaker een adviserende rol mogen pakken en de samenwerking zoeken met branches en bedrijven. Alleen zo kan systeemtoezicht werken.
 • wijst NLdigital haar leden op het verantwoordelijk gebruik van AI en stimuleren we het gebruik van de door de branche ontwikkelde Ethische Code Artificial Intelligence.

Meer weten? Neem contact op met Paula.

Moderne auteursrechten

NLdigital is voor een eerlijke vergoeding voor artiesten en rechthebbenden. Maar deze vergoeding moet wel passen bij het huidige gebruik door consumenten. Technologie heeft de noodzaak voor het maken van een thuiskopie weggenomen. Consumenten streamen steeds vaker hun media, maar toch blijft de totale vergoeding jaar na jaar even hoog. De leden van NLdigital betalen in de periode 2021-2023 circa € 30 mln. thuiskopievergoeding. Bijna al dit geld wordt opgebracht door een heffing op smartphones. De consument is uiteindelijk het slachtoffer. In het ergste geval betaalt deze drie keer: één keer voor het abonnement op een streamingdienst, één keer heffing op de smartphone waarmee men streamt en dan nog extra voor opslag, omdat die smartphone automatisch een back-up maakt in de cloud. In maart 2022 heeft het Gerechtshof Den Haag besloten dat kopieën van streaming diensten geen thuiskopieplichtige werken zijn. NLdigital is blij met deze uitspraak en vraagt op basis van deze uitspraak compensatie voor alle jaren waarin er teveel heffing is afgedragen.

Om dit te realiseren:

 • onderhandelt NLdigital voor haar leden samen met ander producenten en auteursrechthebbenden in de SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen).
 • is NLdigital via DIGITALEUROPE betrokken bij de Europese discussies over auteursrechten en thuiskopievergoedingen.
 • pleit NLdigital voor een herziening van het besluit over thuiskopievergoeding voor de periode 2018 en verder.

Meer weten? Neem contact op met René.