ICT Markttoets

Een goede vraag leidt tot een goed antwoord..

een goede aanbesteding tot een goede offerte, dus een beter project
en daarmee een beter resultaat.

Met de ICT Markttoets helpt NLdigital departementen, uitvoeringsorganisaties en andere publieke instanties met het beantwoorden van de vraag:

‘Hoe vraag ik wat ik nodig heb?’

Hiermee bouwen we een brug tussen overheid en ICT-markt. De ICT Markttoets levert in een vroegtijdig stadium – voordat sprake is van een mogelijke aanbesteding – een rapportage met een advies op van de markt. Is het project haalbaar? Wat zijn de kansen en risico’s? En op welke manier kan het gewenste ICT-project tot een succes leiden?

Verbetering kwaliteit ICT-projecten

ICT levert een belangrijke bijdrage aan efficiënte en effectieve dienstverlening en bedrijfsvoering bij de overheid. Dit gaat niet vanzelf; ideeën en concepten die op papier eenvoudig lijken, zijn soms in de praktijk lastig uit te voeren. Met implementatieproblemen, vertragingen en extra kosten tot gevolg. Dat is niet alleen schadelijk voor de overheid, maar ook voor marktpartijen die de overheid hiermee helpen. Door voorafgaand aan een aanbestedingstraject een marktconsultatie (d.m.v. de ICT Markttoets) uit te voeren, betrek je als overheidsorganisatie de markt in een vroegtijdig stadium bij de plannen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van ICT-projecten.

Tijdens een ICT Markttoets krijg je als overheidsorganisatie antwoord op vragen als:

 • Welke risico’s zien we over het hoofd?
 • Hoe heeft de markt mijn probleem in vergelijkbare situaties opgelost?
 • Wat is de beste aanbestedingsstrategie?

Deze vragen worden in een pre-competitieve dialoog voorgelegd aan de markt, wanneer het ICT-project van de voorbereiding naar de uitvoeringsfase gaat.

Voordelen inzet ICT Markttoets

 • In korte tijd afgerond
 • Draagt bij aan goede relatie overheid en ICT-bedrijfsleven
 • Zicht op kansen en risico’s
 • Verbetering kwaliteit ICT-project

Stappen ICT Markttoets

Er is een voorbereidingsfase, een workshop, waarna een uitgebreide rapportage met een advies volgt. Zes opeenvolgende stappen op weg naar de ICT Markttoets:

 • Stap 1: Vraagstelling

  Een overheidsorganisatie komt met een vraag, concept of idee naar NLdigital om deze voor te leggen aan ICT-bedrijven. NLdigital formuleert in overleg een heldere vraagstelling en doet een aankondiging van de ICT Markttoets aan de markt.

 • Stap 2: Deelnemers workshop

  Gekwalificeerde marktpartijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan de toets. De vragende overheidsorganisatie selecteert in overleg met NLdigital een aantal van de aangemelde ICT‑bedrijven om deel te nemen aan de workshop.

 • Stap 3: Workshop

  NLdigital organiseert een workshop waarin de deelnemers in kleine groepen discussiëren over de haalbaarheid van de vraag, het concept of idee. Ook de vragende overheidsorganisatie neemt actief deel aan de workshop.

 • Stap 4: Concepttoets

  Op basis van de resultaten van de workshop stelt NLdigital een conceptrapportage op.

 • Stap 5: Tweede ronde

  NLdigital legt de conceptrapportage voor aan de ICT-bedrijven die deelnamen aan de workshop. Op individuele basis kunnen zij schriftelijk reageren en aanvullingen doen.

 • Stap 6: Definitieve toets

  Waar mogelijk verwerkt NLdigital de aanvullingen van de workshopdeelnemers. De ICT Markttoets wordt daarna geanonimiseerd aangeboden aan de vragende overheidsorganisatie.

Rapportages eerdere markttoetsen

In Nederland is de ICT Markttoets al meer dan vijftig keer uitgevoerd voorafgaand aan grotere aanbestedingen. Voorbeelden van projecten zijn sourcingsvraagstukken rondom beheer en ontwikkeling, aanschaf van producten en diensten en strategische vragen rondom samenwerking:

De ICT Manteltoets heeft ons waardevolle feedback opgeleverd om van de raamovereenkomst voor Logius Applicatiediensten een succes te maken. Dankzij de toets weten we zeker dat onze mantelpartijen de aanpak onderschrijven. Dit onder voorwaarde dat Logius een goede invulling geeft aan enkele benoemde vervolgacties. We weten nu ook op welke punten meer uitleg nodig is.

Meer weten en contact

Organisaties die belangstelling hebben voor de ICT Markttoets (*) worden uitgenodigd contact op te nemen met NLdigital.
In een eerste gesprek wordt snel duidelijk of:

 • vraag, concept of idee geschikt is voor de ICT Markttoets;
 • vraag, concept of idee zich in de juiste fase bevindt om de ICT Markttoets toe te passen.

*Voorheen ICT Haalbaarheidstoets. 

Vervolgens maakt NLdigital een offerte met daarin opgenomen de organisatiekosten.

Je kunt contact opnemen met NLdigital via telefoonnummer 0348 – 493636, of via e-mail info@nldigital.nl.