ICT Markttoets Omgevingswetsoftware: Implementatie haalbaar, gemeenten moeten wel snel aan de slag

Vanaf 1 januari 2021 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet wordt ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Om deze wet te implementeren, hebben gemeenten nieuwe software nodig. Om alle Nederlandse gemeenten te ondersteunen met de verwervingsvraag, heeft Nederland ICT op 21 juni 2019 in opdracht van de VNG een ICT Markttoets Omgevingswetsoftware gehouden. Aan deze ICT Markttoets namen 24 marktpartijen (bedrijven) deel. De eindrapportage van deze ICT Markttoets Omgevingswetsoftware is vanaf nu beschikbaar.

ICT Markttoets Omgevingswet

Tijdens de ICT Markttoets Omgevingswetsoftware is uitgevraagd of de door VNG beschreven specificaties, de minimale acties en het tijdpad voor de Omgevingswet adequaat zijn. De markt reageerde hier positief op. Aan de hand van de geformuleerde kaders, is de verwervingsvraag van een gemeente op de korte termijn (basisniveau) te beantwoorden. Wel maakt de markt zich zorgen over de haalbaarheid en werkbaarheid van de gehele keten, gegeven het tijdspad en de nog lopende standaardisatiediscussies over de gehele keten heen. Gemeenten zijn op dit moment nog nauwelijks bezig met een integrale oplossing voor de langere termijn. Daarom is op dit moment de verwervingsvraag voor een integrale oplossing (nog) niet te beantwoorden. Als tweede is uitgevraagd bij welke vorm van verwerving (samenwerking, standaardisatie), implementatie/integratie en migratie de markt gebaat is om tijdig (uiterlijk 1 juli 2020) hun software beschikbaar hebben. Omdat de tijd dringt, adviseert de markt de verwerving zoveel mogelijk te bundelen en te standaardiseren op uitvraag en aanbod. De marktpartijen denken dat de VNG in samenwerking met een groep voorlopergemeenten een best practice zou moeten realiseren die als standaard dient voor de overige gemeenten. Het is nu aan de VNG en de gemeenten om de inzichten die tijdens deze ICT Markttoets zijn opgedaan, te verwerken tot een goed getimede implementatiestrategie.

Wat is de Omgevingswet?

De nieuwe Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die door de diverse overheidsorganen gehanteerd worden. Hierdoor hoeven er bij een vergunningaanvraag straks niet langer diverse partijen en wetten geraadpleegd te worden, maar is alle informatie samengevoegd in één portaal: het DSO. Het DSO is een samenvoeging van de systemen van alle Nederlandse gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Al deze systemen koppelen is een complex project; ieder orgaan gebruikt andere systemen en andere inrichtingen. Om het DSO in 2021 succesvol te lanceren, moeten alle overheidsorganen hun digitale infrastructuur rondom omgevingsvergunningen opnieuw inrichten en aansluiten op het DSO. Een grote klus voor zowel de diverse overheden als de markt.

De ICT Markttoets

Door voorafgaand aan een aanbestedingstraject de ICT Markttoets uit te voeren, betrek je als overheidsorganisatie de markt in een vroegtijdig stadium bij de plannen middels een pre competitieve dialoog en krijg je een antwoord op de vraag: ‘hoe vraag ik wat ik nodig heb?’. Dit levert een advies op van de markt over de haalbaarheid, kansen en risico’s van een project en de manier waarop het gewenste ICT‑project tot een succes kan leiden.  De ICT markttoets is ontwikkeld in samenwerking met de ministeries van BZK en EZ.


Deel via:

Het laatste nieuws

Handige ‘wie doet wat’ kabinet-Schoof

Met de komst van het nieuwe kabinet-Schoof hebben we een uitgebreid overzicht samengesteld van alle bewindspersonen die van invloed zijn op de digitale sector. Dit overzicht omvat zowel staatssecretarissen als ministers, en is bedoeld als een gids om u te helpen navigeren door het landschap van digitale beleidsvorming en regelgeving.
Politiek & wetgeving

Reminder! Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Bedrijven en instellingen investeren vaak veel tijd en geld in het begeleiden van stagiairs en het opleiden van eigen medewerkers. VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld bedrijven en instellingen precies daarin steken.
Opleiding & arbeidsmarkt

NLdigital reageert op Nederlandse NIS2-implementatiewet

NLdigital heeft een reactie verstuurd op de consultatie van de Cyberbeveiligingswet, de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn.
Cybersecurity

Gezamenlijk persbericht: Omgevingsdiensten en datacenters tekenen gezamenlijke aanpak voor energiebesparing servers

Het energiegebruik van servers in datacenters gaat omlaag. Op 27 juni, tijdens Nationale Energiedag, tekenen vertegenwoordigers uit de datacenterbranche voor...
Duurzaamheid

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity