ICT Markttoets

Een goede vraag leidt tot een goed antwoord;
Een goede aanbesteding tot een goede offerte, dus een beter project en daarmee een beter resultaat.

ICT levert een belangrijke bijdrage aan efficiënte en effectieve dienstverlening en bedrijfsvoering bij de overheid. Dit gaat echter niet vanzelf. Ideeën en concepten die op papier eenvoudig lijken, zijn soms in de praktijk lastig uit te voeren. Veelal met implementatieproblemen, vertragingen en extra kosten tot gevolg. Dat is niet alleen schadelijk voor de overheid, maar ook voor marktpartijen die door de overheid worden gevraagd te helpen. Door voorafgaand aan een aanbestedingstraject de ICT Markttoets uit te voeren, betrek je als overheidsorganisatie de markt in een vroegtijdig stadium bij de plannen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van ICT-projecten.

Tijdens een ICT Markttoets krijg je als overheidsorganisatie antwoord op vragen als:

  • “Welke risico’s zien we over het hoofd?”
  • “Hoe heeft de markt mijn probleem in vergelijkbare situaties opgelost?”
  • “Wat is de beste aanbestedingsstrategie?”

Deze vragen lenen zich om in een pre competitieve dialoog voor te leggen aan de markt, wanneer het ICT-project van de voorbereiding naar de uitvoeringsfase gaat.

ICT Markttoets

Met de ICT Markttoets helpt NLdigital departementen, uitvoeringsorganisaties en andere publieke instanties met het beantwoorden van de vraag: ‘hoe vraag ik wat ik nodig heb?’ Hiermee bouwen we een brug tussen overheid en ICT-markt.

De ICT Markttoets levert in een vroegtijdig stadium – voordat sprake is van een mogelijke aanbesteding – een rapportage met een advies op van de markt over de haalbaarheid, kansen en risico’s van een project en de manier waarop het gewenste ICT‑project tot een succes kan leiden.

Voordelen

Redenen om de ICT Markttoets in te zetten:

  • Mogelijke valkuilen of knelpunten worden vroegtijdig in kaart gebracht.
  • Alternatieve, innovatieve aanpakken komen in beeld.
  • De toets kan in korte tijd worden afgerond.
  • De toets draagt bij aan een goede relatie tussen overheid en ICT-bedrijfsleven.

Kortom, de vragende overheidsorganisatie krijgt met hulp van de ICT Markttoets een realistisch beeld over de kansen en de risico’s, die met het project gepaard gaan.

ICT Manteltoets

Voor Logius voerde NLdigital onlangs een ICT Markttoets uit binnen een mantelovereenkomst: een ICT Manteltoets:

De ICT Manteltoets heeft ons waardevolle feedback opgeleverd om van de raamovereenkomst voor Logius Applicatiediensten een succes te maken. Dankzij de toets weten we zeker dat onze mantelpartijen de aanpak onderschrijven. Dit onder voorwaarde dat Logius een goede invulling geeft aan enkele benoemde vervolgacties. We weten nu ook op welke punten meer uitleg nodig is.

Praktijkervaring

De ICT Markttoets heeft zijn oorsprong in het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft TechUK (zusterorganisatie van NLdigital) inmiddels vele markttoetsen uitgevoerd.

In Nederland is de ICT Markttoets al meer dan vijftig keer uitgevoerd voorafgaand aan grotere aanbestedingen.

Voorbeelden van projecten zijn sourcingsvraagstukken rondom beheer en ontwikkeling, aanschaf van producten en diensten en strategische vragen rondom samenwerking.

De eindrapporten van eerdere ICT Markttoetsen vind je hier.

Zes stappen

De ICT Markttoets kent een voorbereidingsfase, een workshop en resulteert in een uitgebreide rapportage met een advies. De weg die leidt naar de ICT Markttoets bestaat uit zes opeenvolgende stappen:

Stap 1: De vraagstelling
Een overheidsorganisatie komt met een vraag, concept of idee naar NLdigital om deze voor te leggen aan ICT-bedrijven. NLdigital formuleert in overleg een heldere vraagstelling en doet een aankondiging van de ICT Markttoets aan de markt.

Stap 2: Deelnemers workshop
Gekwalificeerde marktpartijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan de toets. De vragende overheidsorganisatie selecteert in overleg met NLdigital een aantal van de aangemelde ICT‑bedrijven om deel te nemen aan de workshop.

Stap 3: De workshop
NLdigital organiseert een workshop waarin de deelnemers in kleine groepen discussiëren over de haalbaarheid van de vraag, het concept of idee. Ook de vragende overheidsorganisatie neemt actief deel aan de workshop.

Stap 4: De concepttoets
Op basis van de resultaten van de workshop, stelt NLdigital een conceptrapportage op.

Stap 5: De tweede ronde
NLdigital legt de conceptrapportage voor aan de ICT-bedrijven die deelnamen aan de workshop. Op individuele basis kunnen zij schriftelijk reageren en aanvullingen geven.

Stap 6: De definitieve toets
Waar mogelijk verwerkt NLdigital de aanvullingen van de workshopdeelnemers. De ICT Markttoets wordt daarna geanonimiseerd aangeboden aan de vragende overheidsorganisatie.

Meer weten en contact

Organisaties die belangstelling hebben voor de ICT Markttoets, worden uitgenodigd contact op te nemen met NLdigital. In een eerste gesprek wordt snel duidelijk of:

  • De vraag, concept of idee geschikt is voor de ICT Markttoets.
  • De vraag, concept of idee zich in de juiste fase bevindt om de ICT Markttoets toe te passen.

Vervolgens maakt NLdigital een offerte met daarin opgenomen de organisatiekosten.

Je kunt contact opnemen met NLdigital via telefoonnummer (0348) 49 36 36, via e-mail: ictmarkttoets@nldigital.nl.

Per eind mei 2017 is de naam ICT Haalbaarheidstoets gewijzigd in ICT Markttoets.