Schrems-saga heeft een vervolg: nieuwe concept SCC’s onder de loep

Afgelopen juli heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het Privacy Shield met onmiddellijke ingang ongeldig verklaard. Dit gebeurde in de spraakmakende Schrems II-zaak. Deze uitspraak legde een bom onder het internationale dataverkeer en de onzekerheid neemt toe. Eerder berichtten wij al over de aanbevelingen van de EDPB. In dit bericht een update en onze input op de ‘Standard Contractual Clauses’ (SCC’s).  

Onze feedback

Op 12 november jl. heeft de Europese Commissie een tweetal concept Standard Contractual Clauses gepubliceerd. Dit zijn modelcontracten die ervoor moeten zorgen dat het beschermingsniveau van data buiten de EU/EER gelijk is aan dat van binnen de EU. De consultatieperiode is gesloten op 10 december jl. Mede dankzij input van onze leden hebben wij uitvoerig kunnen reageren. Zowel op de SCC’s voor de ‘Verwerkingsverantwoordelijke – verwerker’ als die voor de ‘Doorgifte naar derde landen’ hebben we feedback aangeleverd. Waarbij laatstgenoemde SCC’s met name van belang zijn in de Schrems-saga. Onze reacties op de Standard Contractual Clauses kun je hier en hier vinden. We hebben in onze reacties een aantal algemene punten gemaakt en een gedetailleerde tabel met aanbevelingen. De algemene punten noemen we hieronder kort en de gedetailleerde punten kun je vinden in de ingediende reacties.

SCC’s: Verwerkingsverantwoordelijke – Verwerker

  1. De SCC’s gaan nagenoeg niet in op plichten voor de verwerkingsverantwoordelijke. Als verwerker ben je daarmee in het nadeel, terwijl de SCC’s juist bedoeld zijn om (kleinere) verwerkers te ondersteunen. Er moet wat ons betreft een betere balans komen tussen de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.
  2. We vinden het format voor de clausules onlogisch en doen suggesties om de overeenkomst meer flexibel toe te kunnen passen. Datgene wat partijen moeten invullen in de bijlagen (annexes) zou vooraan moeten komen in het document, en de bepalingen die vaststaan (de clauses) zouden naar de achtergrond kunnen schuiven. Precies andersom dan het voorstel dat er nu ligt.
  3. Er worden plichten aan de verwerker opgelegd die volgens de Avg bij de verwerkingsverantwoordelijke horen. Het opleggen van meer verplichtingen dan wettelijk vereist aan verwerkers, is oneerlijk en onwenselijk. We stellen dan ook voor deze te schrappen.

SCC’s: Doorgifte derde landen

  1. We zijn het eens met de ‘risk based approach’ die de EC in tegenstelling tot de EDBP hanteert. Er moet worden gezocht naar harmonisatie tussen de EDBP aanbevelingen, de SCC’s en de Avg.
  2. De transitieperiode van één jaar vinden wij te kort, gelet op de uitdaging waar organisaties voor komen te staan.
  3. De middelen en mogelijkheden voor (kleinere) organisaties zijn vaak te beperkt om het door de SCC’s opgelegde onderzoek te kunnen uitvoeren. Bovendien is dit een politiek probleem dat niet door bedrijven kan worden opgelost. We blijven hier in Den Haag en Brussel aandacht voor vragen.
  4. Ook hier vinden wij het format weer onlogisch, net als hierboven onder 1. genoemd bij de andere SCC’s.
  5. We hebben praktische bezwaren tegen de plicht voor verwerkingsverantwoordelijken om partij te zijn bij de SCC’s in het geval dat module 3 (P2P) gebruikt wordt.

Input op openstaande consultatie EDPB

De EDBP heeft momenteel ook een consultatie openstaan tot 21 december aanstaande. Wij hebben daar al eerder over bericht en zullen er uitvoerig op gaan reageren. Als jullie input willen geven, dan is die van harte welkom. Er moet een werkbare handreiking komen, zodat er een oplossing komt die overeenstemt met de middelen en mogelijkheden van de meeste (Nederlandse) organisaties. Daarnaast biedt dit een mogelijkheid om de aanbevelingen te laten aansluiten bij de net besproken meer pragmatische en realistische concept standaardclausules van de Europese Commissie.   


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving