Prinsjesdag 2022: wat valt op in de eerste begroting van Rutte IV?

De miljoenennota en departementale begrotingen die afgelopen dinsdag gepresenteerd werden, geven de eerste echte uitwerking van het regeerakkoord. Een regeerakkoord geeft de richting aan, maar zoals vaker zit de devil in the details. Wij hebben de begrotingen goed bestudeerd met oog voor wat ze voor onze sector betekenen. In onze reactie van gisteren kan je lezen wat eraan komt op het vlak van arbeidsmarkt en digitale vaardigheden, vandaag kijken we naar het totaal.

Belangrijk zijn een aantrekkelijk vestigingsklimaat, ruimte voor de topsectoren en innovatieve start-ups, en het benutten van alle kansen die digitalisering biedt. Belangrijk is ook een goed functionerende arbeidsmarkt, zeker nu veel bedrijven kampen met personeelstekorten.

Troonrede

Grote plannen

De begroting vult een aantal zaken in, maar meerdere punten wachten nog op een uitwerking van de visiestukken. Als eerste verwachten we binnen een maand de nieuwe Nederlandse Cybersecurity Strategie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Hij is voor medio oktober aangekondigd. Ook verwachten we voor het einde van het jaar de Werkagenda Digitalisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de opvolger van de Nederlandse Digitalisering Strategie van het vorige kabinet. Aanvullend is de verwachting dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) komt met een Strategie Digitale Economie, en met het Actieplan Groene & Digitale Banen waar we gisteren over schreven.

Reorganisaties

Gisteren hoorden we dat de coördinatie van het Klimaatakkoord wordt verschoven van de Sociaal-Economische Raad naar het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving onder de nieuwe noemer Platform voor Klimaattransitie. Twee weken geleden vernamen we al dat de cybersecurity-organisaties binnen de overheid (DTC, CSIRT-DSP en NCSC) gaan fuseren de komende jaren. Wij gaven al aan dat er extra budget nodig is voor de grote taken die het nieuwe, gefuseerde NCSC te wachten staan. En het kabinet lijkt het met ons eens: gezamenlijk gaan ze van 10,4 miljoen dit jaar naar 51,2 miljoen in 2027. Tot slot ligt de departement-overstijgende coördinatie van digitalisering niet meer bij EZK, maar met de nieuwe staatssecretaris en Werkagenda nu bij BZK. Wij gaan de plannen van de verschillende departementen nog goed vergelijken om te kijken of het kabinet erin slaagt een nieuwe stap in samenhangend beleid te zetten.

Belastingplannen en mkb

Cybersecurity

In de eerste twee alinea’s lees je al over de extra inzet die eraan komt op het vlak van cybersecurity. Maar daar blijft het niet bij. Vanuit de EU komen er grote, nieuwe wetten aan waarop de ministeries zich duidelijk voorbereiden. Vanuit de nieuwe NIB2 richtlijn (Netwerk- en InformatieBeveiliging richtlijn, ook wel NIS2 in het Engels) verwachten de ministeries EZK en J&V er veel taken en werkzaamheden bij te krijgen. Deze wet zal strenge cybersecurity-eisen aan een veel groter aantal bedrijven plaatsen, inclusief bijbehorend toezicht van de Autoriteit Telecom. Daarnaast wordt ook stevig ingezet door dit kabinet op de Cyber Resilience Act, waarmee men strengere eisen wil gaan stellen aan individuele producten en de ondersteuning tijdens hun levensduur.

Digitale overheid

In de I-strategie Rijk 2021-2025 zijn de tien belangrijkste thema’s voor de informatievoorziening van het Rijk bepaald. Voor het realiseren van een moderne IT-architectuur zet BZK vol in op de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) met bouwstenen als DigiD en Mijn Overheid als basis. Ook is de ambitie een federatief datastelsel voor het delen van gegevens en meer transparantie voor inwoners over het gebruik van die gegevens. Vanwege de toenemende digitale dreigingen wil BZK zelf het goede voorbeeld geven door te investeren in digitale vaardigheden en kennis onder (publieke) bestuurders. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid  (BIO) willen ze volledig verwerken in de inkoopeisen ICT van de gehele overheid, daarmee worden Security-by-design en securitystandaarden harde vereisten.


Deel via:

Jelmer Schreuder

Public policy manager
Neem contact op met
Jelmer Schreuder

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Politiek & wetgeving

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Politiek & wetgeving

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Politiek & wetgeving

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Politiek & wetgeving

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving