Nieuwkomers BBB en Volt hebben sterkste programma op gebied van digitalisering

NLdigital heeft afgelopen weken de verkiezingsprogramma’s van 11 politieke partijen geanalyseerd en langs de meetlat van haar eigen verkiezingsmanifest gelegd. In het manifest hebben we namens onze leden twintig heldere aanbevelingen gedaan aan alle politieke partijen. Na beoordeling van alle programma’s werden die van nieuwkomers BBB en Volt als beste beoordeeld op het gebied van digitalisering. Om het podium af te ronden gaat het brons naar D66, een stapje terug nadat zij de vorige twee verkiezingen als beste uit de bus kwamen.

Verkiezingsmatrix digitalisering 2023

De weging van alle voorstellen in de programma’s presenteren we in de ‘Verkiezingsmatrix digitalisering 2023’. In de matrix staat per thema opgesomd wat de partijen hierover zeggen. Vervolgens is dit door de experts van NLdigital beoordeeld. De Verkiezingsmatrix digitalisering is een goede manier om snel inzicht te krijgen in wat partijen vinden van de belangrijke thema’s voor de digitale sector. Het geeft een indruk welke maatregelen we van een nieuw Kabinet kunnen verwachten.

Steeds meer aandacht voor digitalisering, vooral bij de nieuwkomers

Digitalisering en de digitale transitie krijgen ten opzichte van de verkiezingen in 2021 veel meer aandacht. Ook valt op dat met name de nieuwkomers een duidelijke visie op digitalisering hebben en ook beter scoren dan al bestaande partijen.

Steeds meer besef dat verdere regie op gebied van digitalisering gewenst is

Partijen BBB, Volt, PvdD en D66 onderkennen allemaal het belang van meer samenwerking en regie op het gebied van digitalisering. In de programma’s wordt een minister van Digitale Zaken of een minister voor digitalisering gepresenteerd als oplossing. Een dergelijke minister moet zich richten op een “nationale strategie” of “domeinoverstijgende regie”. NLdigital pleitte in het manifest voor meer coördinatie op het gebied van digitalisering en voor het onderbrengen van digitalisering bij het ministerie van Economische Zaken. Digitalisering is tenslotte één van de grote transities van onze tijd. Cruciaal voor onze arbeidsproductiviteit en daarmee het verdienvermogen van Nederland. Inmiddels is duidelijk dat ook veel andere partijen zich achter dit idee scharen.

Veel aandacht voor AI, breed perspectief op nieuwe technologie ontbreekt

Ook de politieke partijen springen vol in op de technologietrend van 2023, AI. Veelal door zowel de kansen als ook de zorgen te benoemen en te pleiten voor meer grip op deze specifieke technologie. Er lijkt over de volle breedte besef dat AI en andere nieuwe technologieën cruciaal zijn. Wat vervolgens wel opvalt is dat maar weinig partijen concrete plannen hebben om de kansen van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld in de zorg of in de energietransitie te verzilveren. Ook blijkt uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau dat veel partijen wel pleiten voor innovatie, maar vervolgens snoeien in de stimuleringsfondsen. Vooral het Nationaal Groeifonds moet het ontgelden. Partijen die veel verwachten van digitale oplossingen voor de duurzame transities, zijn negatief over de digitale infrastructuur die daarvoor nodig is. Steeds meer partijen zien in dat digitale technologie cruciaal is voor onze klimaatopgave en energie- en grondstoffentransitie. Het is opvallend dat sommige partijen die dit belangrijk vinden, zoals PvdD, PvdA/GL en NSC, tegelijkertijd niet lijken te beseffen dat hiervoor een sterke digitale infrastructuur in Nederland noodzakelijk is en dat datacenters daar een fundamenteel onderdeel van uitmaken. Juist deze partijen zijn ronduit negatief over datacenters en dringen aan op restrictief beleid, zonder de impact in perspectief te plaatsen van de kansen of van andere sectoren.

Belang digitale geletterdheid in primair onderwijs eindelijk volop onderkend

Bijna alle partijen spreken zich inmiddels uit over een snelle introductie van digitale geletterdheid in het primair- en voortgezet onderwijs. Hier liggen echt kansen voor een nieuw Kabinet. Want zonder veel meer aanwas van talent voor de digitale sector, loopt de arbeidskrapte in de sector steeds verder op. Daarnaast is het zeer teleurstellend dat veel partijen de instroom van kennismigranten en internationale studenten willen inperken of minder aantrekkelijk willen maken door het inperken van fiscale maatregelen. Dit laat zien dat een echte langetermijnvisie op de arbeidsmarkt en het verdienvermogen van Nederland bij veel partijen ontbreekt.

Reactie NLdigital

Lotte de Bruijn, directeur NLdigital: “Digitalisering staat steeds meer op de radar van politieke partijen. Het toont aan dat het belang van onze sector toeneemt. Het valt wel op dat de zorgen over digitale technologie vaak nog de overhand hebben. Komende tijd zal ik me dan ook hard maken om politieke partijen ervan te overtuigen dat een sterke digitale sector cruciaal is voor de toekomst van Nederland”.

Uitgebreide analyse

Voor een uitgebreid overzicht van de inzet van de politieke partijen en duiding bij elk van deze punten, zie het uitgebreide verkiezingsoverzicht van NLdigital.

Verantwoording

Na de val van het kabinet heeft NLdigital haar manifest ‘Digitale oplossingen voor grote uitdagingen‘ gedeeld met politieke partijen en de media. Een optimistisch manifest, want onze sector denkt graag in oplossingen. Digitalisering is wat ons betreft geen doel op zich. Het is onderdeel van de oplossing voor praktisch alle grote uitdagingen van nu. Nadat alle partijen met hun verkiezingsprogramma naar buiten zijn gekomen, heeft het beleidsteam zich over deze partijprogramma’s gebogen en gekeken hoe de partijen scoren op onze 20 aanbevelingen uit het manifest. We konden helaas niet alle partijen meenemen in de analyse en hebben ervoor gekozen om de partijen mee te nemen die tenminste vier zetels peilen in de Peilingwijzer.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving