22 mei 2023

Uitgaven kabinet blijven achter bij ambities voor digitale banen

ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS
Digitale banen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat constateert terecht dat Nederland in 2030 één miljoen digitaal geschoolden nodig heeft. Op 25 mei debatteert de Tweede Kamer over het Actieplan Groene en Digitale banen dat hiervoor moet zorgen. Wij vrezen echter dat dit aantal met de huidige inzet niet gehaald gaat worden. In een brief aan de Tweede Kamer zetten we op een rij wat er nodig is om dit wél te halen.

Probleem voor iedereen

Het tekort aan ICT’ers heeft niet alleen gevolgen voor de digitale sector, maar ook voor andere sectoren en de maatschappij als geheel. Het tekort aan ICT’ers is het grootste arbeidsmarkttekort en blijft chronisch groeien. De vraag naar digitale oplossingen neemt toe in alle sectoren, terwijl het aanbod van ICT-professionals achterblijft. Dit heeft impact op de digitalisering van Nederland en de productiviteitsverhoging in andere sectoren. Bovendien is er een tekort aan ICT-docenten, waardoor er minder opleidingscapaciteit is en het probleem structureel in stand blijft.

Wat is er nodig?

Om het tekort aan digitaal geschoold personeel aan te pakken moeten we inzetten op alle kansrijke initiatieven om de instroom te vergoten: meer diversiteit in de sector, omscholing en bijscholing bevorderen en internationaal talent aantrekken. Er zijn al vele initiatieven vanuit het bedrijfsleven en de maatschappij op dit vlak. Bijvoorbeeld scholingsprogramma’s als Codam en Make IT Work. Maar we hebben behoefte aan meer coördinatie en samenhang. In februari overhandigden we het Aanvalplan Chronisch Tekort ICT’ers aan minister Adriaansens, waarin we de ministeries vragen om steun om bewezen initiatieven op te schalen.

Het afschaffen van de STAP-regeling is wat dat betreft een grote stap achteruit. We hadden onze hoop gevestigd op een oproep vanuit de Tweede Kamer om de STAP gericht in te zetten voor krapteberoepen, waaronder in de ICT. Als STAP wordt afgeschaft, verdwijnen er honderden miljoenen uit het onderwijs die beschikbaar waren voor om- en bijscholing. Het kabinet zal dan ook met een goed alternatief moeten komen.

Verder zouden we graag zien dat het kabinet een visie maakt op banen die verdwijnen door verdergaande automatisering. Als we deze beroepen op tijd in beeld hebben, kunnen we ook tijdig inzetten op om- en bijscholing van mensen naar beroepen waar ze hard nodig zijn.

Tot slot zien we graag erkenning voor innovatieve opleiders. Er zijn mooie opleidingsinitiatieven die nu niet binnen de bestaande onderwijskaders vallen. Daardoor lopen ze kansen mis om op te schalen. We zien graag dat het kabinet een voorbeeld neemt aan Frankrijk (La Grande École du Numérique), waar ze een publiek-private samenwerking hebben om dit soort innovatieve opleidingen te accrediteren.