21 september 2022

Prinsjesdag 2022: wat valt op in de eerste begroting van Rutte IV?

POLITIEK

De miljoenennota en departementale begrotingen die afgelopen dinsdag gepresenteerd werden, geven de eerste echte uitwerking van het regeerakkoord. Een regeerakkoord geeft de richting aan, maar zoals vaker zit de devil in the details. Wij hebben de begrotingen goed bestudeerd met oog voor wat ze voor onze sector betekenen. In onze reactie van gisteren kan je lezen wat eraan komt op het vlak van arbeidsmarkt en digitale vaardigheden, vandaag kijken we naar het totaal.

Belangrijk zijn een aantrekkelijk vestigingsklimaat, ruimte voor de topsectoren en innovatieve start-ups, en het benutten van alle kansen die digitalisering biedt. Belangrijk is ook een goed functionerende arbeidsmarkt, zeker nu veel bedrijven kampen met personeelstekorten.
– Troonrede

Grote plannen

De begroting vult een aantal zaken in, maar meerdere punten wachten nog op een uitwerking van de visiestukken. Als eerste verwachten we binnen een maand de nieuwe Nederlandse Cybersecurity Strategie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Hij is voor medio oktober aangekondigd. Ook verwachten we voor het einde van het jaar de Werkagenda Digitalisering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de opvolger van de Nederlandse Digitalisering Strategie van het vorige kabinet. Aanvullend is de verwachting dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) komt met een Strategie Digitale Economie, en met het Actieplan Groene & Digitale Banen waar we gisteren over schreven.

Reorganisaties

Gisteren hoorden we dat de coördinatie van het Klimaatakkoord wordt verschoven van de Sociaal-Economische Raad naar het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving onder de nieuwe noemer Platform voor Klimaattransitie. Twee weken geleden vernamen we al dat de cybersecurity-organisaties binnen de overheid (DTC, CSIRT-DSP en NCSC) gaan fuseren de komende jaren. Wij gaven al aan dat er extra budget nodig is voor de grote taken die het nieuwe, gefuseerde NCSC te wachten staan. En het kabinet lijkt het met ons eens: gezamenlijk gaan ze van 10,4 miljoen dit jaar naar 51,2 miljoen in 2027. Tot slot ligt de departement-overstijgende coördinatie van digitalisering niet meer bij EZK, maar met de nieuwe staatssecretaris en Werkagenda nu bij BZK. Wij gaan de plannen van de verschillende departementen nog goed vergelijken om te kijken of het kabinet erin slaagt een nieuwe stap in samenhangend beleid te zetten.

Belastingplannen en mkb

  • De vennootsschapsbelasting wordt teruggebracht naar het niveau van 2019. Dit betekent dat het tarief in de eerste schijf (de eerste € 200.000) naar 19% gaat, het tarief in de tweede schijf gaat naar 25,8%.
  • Voor DGA’s wordt de doelmatigheidsmarge afgeschaft. Dit betekent dat de DGA zichzelf een gebruikelijk loon moet uitkeren met als resultaat dat dit voor een groter deel van het inkomen onder de heffing van box 1 valt.
  • De gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups wordt per 1 januari afgeschaft omdat uit de evaluatie bleek dat de regeling er niet is slaagt de liquiditeitspositie te verbeteren.
  • Voor werknemers uit het buitenland wordt de 30%-regeling per 2024 beperkt tot de Balkenende-norm. Voor werknemers die in 2022 de regeling nog gebruikten, is er een overgangsregeling. Voor hen gaat deze twee jaar later in.
  • Ook wordt volgend jaar de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd naar € 0,21 per kilometer.
  • De werkkostenregeling wordt verruimd. De vrije ruimte over de eerste 400.000 van de fiscale loonsom wordt verhoogd met 0,22% naar 1,92%. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,18%.

Cybersecurity

In de eerste twee alinea’s lees je al over de extra inzet die eraan komt op het vlak van cybersecurity. Maar daar blijft het niet bij. Vanuit de EU komen er grote, nieuwe wetten aan waarop de ministeries zich duidelijk voorbereiden. Vanuit de nieuwe NIB2 richtlijn (Netwerk- en InformatieBeveiliging richtlijn, ook wel NIS2 in het Engels) verwachten de ministeries EZK en J&V er veel taken en werkzaamheden bij te krijgen. Deze wet zal strenge cybersecurity-eisen aan een veel groter aantal bedrijven plaatsen, inclusief bijbehorend toezicht van de Autoriteit Telecom. Daarnaast wordt ook stevig ingezet door dit kabinet op de Cyber Resilience Act, waarmee men strengere eisen wil gaan stellen aan individuele producten en de ondersteuning tijdens hun levensduur.

Digitale overheid

In de I-strategie Rijk 2021-2025 zijn de tien belangrijkste thema’s voor de informatievoorziening van het Rijk bepaald. Voor het realiseren van een moderne IT-architectuur zet BZK vol in op de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) met bouwstenen als DigiD en Mijn Overheid als basis. Ook is de ambitie een federatief datastelsel voor het delen van gegevens en meer transparantie voor inwoners over het gebruik van die gegevens. Vanwege de toenemende digitale dreigingen wil BZK zelf het goede voorbeeld geven door te investeren in digitale vaardigheden en kennis onder (publieke) bestuurders. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid  (BIO) willen ze volledig verwerken in de inkoopeisen ICT van de gehele overheid, daarmee worden Security-by-design en securitystandaarden harde vereisten.