17 september 2019

Prinsjesdag 2019: Noodzakelijke investeringen ontbreken

POLITIEK

Het UWV stelde in augustus vast dat de tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verder toenemen: niet alleen in de randstad, maar ook in regio’s rondom Groningen, Arnhem en Maastricht. Nederland doet het nog goed in digitalisering, maar we missen kansen om echt voorop te gaan lopen als we niet veel meer gaan investeren in menselijk kapitaal. Dit is niet alleen vervelend voor de ICT-sector zelf maar remt vooral de diverse transities die ons staan te wachten. Van energie tot transport en zorg, de noodzakelijke vernieuwing zal voornamelijk mogelijk worden door toepassing van technologie, dat vraagt om mensen met de juiste kennis.

NLdigital vraagt op deze Prinsjesdag daarom extra aandacht voor scholing: van om- en bijscholing voor de huidige werkenden en werkzoekenden tot een nieuw curriculum voor het menselijk kapitaal van morgen. Het kabinet laat in intenties zien dat ze erkennen dat het hier gaat om een reorganisatie van onderwijs en arbeidsmarkt, maar bijbehorende investeringen blijven helaas nog achterwege.

Om- en bijscholing: een eerste stap

In juli stelden wij vast dat er grote kansen liggen voor vrijwel iedereen op de arbeidsmarkt. Overstappen is mogelijk tussen geheel verschillende beroepen en tussen sectoren. Maar dat vraagt iets van werknemers, werkgevers en overheid: een leven lang ontwikkelen moet de norm worden. Daarom zijn wij verheugd met de plannen van het kabinet voor een STAP-budget en heel benieuwd naar de voorgenomen subsidieregeling voor LLO in het mkb. Met het STAP-budget kunnen 200.000 werkenden en werkzoekenden tot 1.000 euro aan scholingsbudget aanvragen per jaar:

“Dit zogenoemde STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie) komt voor iedereen tot de AOW-gerechtigde leeftijd beschikbaar, zowel voor werkenden als werkzoekenden zonder baan. Naar verwachting kunnen circa tweehonderdduizend mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Verder werken we aan een subsidieregeling subsidieregeling om LLO te stimuleren in het midden- en kleinbedrijf[..].”
– Begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het STAP-budget is echter een omvorming van een bestaande regeling en geen nieuwe investering. Dit doet bij lange na geen recht aan de urgentie van de uitdaging en die er ligt om LLO de norm te laten worden voor de gehele arbeidsmarkt.

Een nieuw curriculum voor een nieuwe generatie

Digitale vaardigheden verdienen een structurele plek in het primair en voortgezet onderwijs! De Koning stelde in de Troonrede dat het tot nadenken dwingt hoe Nederland in de toekomst zijn geld verdient en een land met goede voorzieningen kan blijven. Naar onze stellige overtuiging speelt digitalisering daarbij een essentiële rol. Dat vraagt om een generatie die digitale vaardigheden heeft. Al jaren wordt erover gesproken, maar dit najaar gaat het dan eindelijk gebeuren: een nieuw curriculum wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer. NLdigital was al enthousiast over de conceptplannen die voor de zomer gepresenteerd werden. Maar het is nu tijd om door te pakken, in Nederland leiden de nieuwe generatie nu nog steeds op met een curriculum van de wereld van gisteren.

“Wij werken ook het komende jaar nog aan de herziening van het curriculum voor het po en vo, zodat deze blijft aansluiten op de samenleving, arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. [..] In het najaar van 2019 nemen we een beslissing over de voorstellen van de ontwikkelteams van leraren en schoolleiders en zullen deze vertalen naar onderwijsdoelen.”
– Begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In de begroting zien wij geen bijzondere aandacht voor de herziening. Een herziening van deze omvang kan niet zonder daarin te investeren. Het baart ons grote zorgen dat we die voor het komende jaar nog niet zien staan. We zullen hier in aanloop naar de behandeling van de begroting van het ministerie van OCW aandacht voor vragen.

Miljoenennota 2019

De komende dagen zal NLdigital ook op andere onderwerpen ingaan die van belang zijn voor de digitale sector.