29 april 2019

ICT Markttoets Omgevingswet benadrukt urgentie voor overheden

SAMENWERKING MET DE OVERHEID
ICT Markttoets Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking, om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen. Dit kan alleen met een goede digitale ondersteuning: Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het ontwikkelen van het DSO is een complex project. “Te complex voor de overheid?” vraagt iBestuur zich in de editie van 30 april 2019 openlijk af, mede naar aanleiding van een strategische ICT Markttoets van Nederland ICT over de Omgevingswet. Wat bleek er dan uit deze Markttoets? Dat leggen wij je uit.

Wat is het DSO?

De nieuwe Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die door de diverse overheidsorganen gehanteerd worden. Hierdoor hoeven er bij een vergunningaanvraag straks niet langer diverse partijen en wetten geraadpleegd te worden, maar is alle informatie samengevoegd in één portaal: het DSO. Het DSO is een samenvoeging van de systemen van alle Nederlandse gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Al deze systemen koppelen is een complex project; ieder orgaan gebruikt andere systemen en andere inrichtingen. Om het DSO in 2021 succesvol te lanceren, moeten alle overheidsorganen hun digitale infrastructuur rondom omgevingsvergunningen opnieuw inrichten en aansluiten op het DSO. Een grote klus voor zowel de diverse overheden als de markt.

Strategische ICT Markttoets Omgevingswet

Uit de ICT markttoets Omgevingswet die op 22 januari 2019 is gehouden over de status quo rondom de implementatie DSO, kwam onder andere naar voren dat diverse overheden al wel met het DSO aan de slag zijn gegaan, maar dat het aansluiten op het DSO nog lang niet altijd prioriteit heeft en er nog veel onduidelijk is bij de diverse betrokken overheidspartijen. Hierdoor is er geen concrete uitvraag naar de markt en is het bij de marktpartijen niet helder wat zij moeten ontwikkelen. Wel zijn partijen positief over de agile manier van werken en de korte lijnen met DSO. Er lopen bijvoorbeeld al pilots met een aansluiting op DSO voorzieningen. En dankzij aandacht voor open standaarden wordt het integratieproces naar DSO vereenvoudigd.

Gebruik de expertise van de markt

Marktpartijen zien zichzelf niet alleen zien als leverancier, maar ook als expertisecentrum voor gemeenten en andere overheden, zo bleek tijdens de ICT Martktoets omgevingswet. Ook zijn de marktpartijen van mening dat afstemming over aanbestedingen rond het DSO met de markt effectief zou zijn. Dit is in lijn met de visie van Nederland ICT op (overheids)aanbestedingen. Om deze reden biedt Nederland ICT de ICT Markttoets aan, ontwikkeld in samenwerking met de ministeries van BZK en EZ.

De ICT Markttoets

Door voorafgaand aan een aanbestedingstraject de ICT Markttoets uit te voeren, betrek je als overheidsorganisatie de markt in een vroegtijdig stadium bij de plannen middels een pre competitieve dialoog en krijg je een antwoord op de vraag: ‘hoe vraag ik wat ik nodig heb?’. Dit levert een advies op van de markt over de haalbaarheid, kansen en risico’s van een project en de manier waarop het gewenste ICT‑project tot een succes kan leiden. Meer weten over de ICT Markttoets? Klik dan hier.