Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met NLdigital. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe NLdigital met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met NLdigital. Hoe ver uw relatie met NLdigital gaat, bepaalt u grotendeels zelf. Indien u als medewerker van een lidbedrijf actief deelneemt aan activiteiten van NLdigital, bijvoorbeeld in commissies of werkgroepen, dan zullen wij u ook vaker benaderen met daaraan gerelateerde vragen, informatie of kennisuitwisseling. Daarnaast worden gegevens van lidbedrijven verwerkt als onderdeel van het lidmaatschap. Zo kunnen uw contactgegevens gedeeld worden met andere leden, en kunt u benaderd worden voor activiteiten en informatie over NLdigital. Indien u iets bestelt via de website, dan gebruiken we die gegevens om u het product te sturen en voor de financiële afhandeling. Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Indien u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit vanNLdigital (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over lidmaatschap van NLdigital.

Indien uw organisatie lid is van NLdigital, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit het lidmaatschap of op grond van de wet. Daarnaast heeft NLdigital een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen event, deelname aan een commissie of anderszins), aanvullende informatie te sturen over NLdigital zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft NLdigital nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij NLdigital afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van de vereniging beter kunnen invullen.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart NLdigital de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal NLdigital de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij NLdigital op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gebruik besloten gedeelte website

Indien u medewerker bent van een lidbedrijf van NLdigital, dan kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer een gebruiker vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker NLdigital hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Websiteanalyse met Google Analytics

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. De resultaten hiervan zullen door Google anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Google is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield, dit zorgt ervoor dat bij het verwerken van uw gegevens door Google in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt NLdigital geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze webanalyses intrekken door de Google Analytics Opt-out Add-on te downloaden.

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van NLdigital. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn voor de ICT-sector. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uitnodigingen en overige mailings

Indien u ledencontactpersoon bent bij uw organisatie, indien u deelneemt aan een activiteit van NLdigital of indien u informatie aanvraagt bij NLdigital, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante workshops, dienstverlening, producten, etc. Daarnaast heeft NLdigital enkele mailing lists rond specifieke onderwerpen waaraan wij u kunnen toevoegen op eigen verzoek, of omdat dit voorkomt uit activiteiten in het kader van uw lidmaatschap. U kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door u direct af te melden van een mailing list, of door contact op te nemen met ons secretariaat.

Verstrekking aan derden

NLdigital verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van NLdigital bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten. Indien u meer informatie wilt over NLdigital, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

NLdigital

De Corridor 5

3621 ZA Breukelen

0348-493636

info@NLdigital.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. NLdigital adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 8 maart 2018.