Ter beschikking stellen van arbeidskrachten; nieuwe regelgeving op komst

Voor bedrijven die zich bezighouden met het “ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander, om onder diens leiding en toezicht te gaan werken” zal naar verwachting vanaf 2025 een certificeringsplicht gaan gelden. Onze HR-adviseur en jurist Arbeidsrecht Martine van der Werf informeert je over deze nieuwe regelgeving.

Wat is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (tba)?

Als je als organisatie werknemers, die bij jou in dienst zijn, tegen een vergoeding ter beschikking stelt aan een ander voor het onder diens leiding en toezicht verrichten van arbeid, dan doe je aan tba. Cruciaal hierbij is waar “de leiding en toezicht” ligt, dus wie het (uiteindelijke) instructierecht heeft. In de praktijk wordt leiding en toezicht door de inlener al snel aangenomen. Ook in het geval de uitlener bijvoorbeeld een eigen voorman heeft aangesteld. Dit, omdat het veelal toch de inlener is die de beslissende instructies kan geven.

Onder tba wordt in ieder geval uitzenden verstaan. Er is sprake van uitzenden wanneer de werknemer door de werkgever – in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever – ter beschikking wordt gesteld van een derde om volgens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. Er kan ook sprake zijn van tba als een niet-uitzendbureau tijdelijk één of meer van haar werknemers bij een ander te werk stelt, wanneer die werknemers gaan werken onder leiding en toezicht van die ander.

Als de werknemers in de uitleenperiode blijven werken onder leiding en toezicht van het bedrijf dat ze ter beschikking stelt, dan is er geen sprake van tba. Zo wordt detachering soms niet gezien als tba. De tewerkgestelden werken dan onder leiding en toezicht van de uitlener. Ook zuivere contracting valt niet onder tba. Bij contracting worden werkzaamheden (bijv. beveiliging, schoonmaak, catering) bij het ene bedrijf uitgevoerd door werknemers in dienst en onder leiding van een ander bedrijf. Let wel op: wordt er gesproken over detachering of contracting, maar gaan de werknemers in de praktijk werken onder leiding en toezicht van de inlener dan is er “gewoon” sprake van tba. Het gaat er dus niet om hoe je het noemt, maar wat er in de praktijk gebeurt.

Wat geldt nu?

Als je als organisatie aan tba doet, dan geldt er een verplichte registratie bij de Kamer van Koophandel. Ook ben je gebonden aan de regels van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi).

Wat gaat er gebeuren?

Er is momenteel veel te doen rondom malafide uitzendbureaus. Zij zouden de regels omzeilen en misbruik maken van kwetsbare mensen, zoals arbeidsmigranten. Om misstanden tegen te gaan, gaat het kabinet een verplicht certificeringsstelsel inrichten.

De certificeringsplicht houdt in dat bedrijven zich moeten laten inspecteren door een inspectie-instelling. Deze beoordeelt dan of de organisatie aan de gestelde normen voldoet. Ook moet er een bankgarantie van €100.000,- worden overgelegd. Dit wordt gedaan om er onder andere voor te zorgen dat er altijd een buffer is om achterstallige lonen, openstaande rekeningen en boetes te betalen. Voor bedrijven waarbij tba een geringe bedrijfsactiviteit is (minder dan 10% van de loonsom heeft betrekking op tba) lijkt op het punt van de bankgarantie een uitzondering te worden gemaakt.

Bedrijven die medewerkers “inlenen” mogen dit op hun beurt alleen doen bij gecertificeerde organisaties, op straffe van een boete.

Het is de bedoeling om de certificeringsplicht te laten gelden voor alle ondernemingen die in Nederland aan tba doen. Hierdoor komen ook bedrijven die helemaal niet met kwetsbare mensen werken onder de certificeringsplicht te vallen. Op deze manier lijkt de regelgeving dus (deels) het doel voorbij te schieten.

VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland hebben hun zorgen geuit over de voorgestelde reikwijdte van de certificeringsplicht. Vanuit het kabinet is aangegeven dat men zich hiervan bewust is. Ze zullen daar oog voor blijven houden, maar desondanks wordt toch voor deze reikwijdte gekozen. Er wordt nu gelobbyd om de reikwijdte te beperken en (deel)segmenten van de markt uit te zonderen van de certificeringsplicht. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.


Deel via:

Martine van der Werf

HR-adviseur & Jurist arbeidsrecht
Neem contact op met
Martine van der Werf

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving