Ons manifest voor een betere samenwerking met de overheid

Vorige week overhandigde NLdigital een manifest aan Maarten Schurink, secretaris generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Want wij willen als sector heel graag samen met de overheid werken aan een betere digitale overheid. NLdigital biedt aan om mee te denken over de baten en lasten van ICT, toetsing van nieuwe regels, professioneel zaken doen met elkaar en het delen van kennis met overheid en politiek.

Hieronder lees je het hele manifest. Wil je meedenken of -praten over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze collega Dirk van Roode.

Ons manifest ‘Digitalisering als maatschappelijke motor’

NLdigital biedt aan:

Wij ondersteunen bij het zichtbaar maken van het belang en de risico’s van ICT De groeiende mogelijkheden van ICT hebben een onmiskenbare invloed op vrijwel alle aspecten van onze maatschappij. Deze digitalisering kost geld, levert baten op en kent risico’s. NLdigital biedt aan de overheid te helpen met het in beeld brengen van de kosten, de baten en de risico’s. Om samen met de CIO Rijk een aanpak vast te stellen die het mogelijk maakt de verschillende (maatschappelijke en financiële) aspecten van digitalisering inzichtelijk te maken.

Wij pleiten voor een Uitvoeringstoets voor nieuwe wet- en regelgeving We raden aan voorafgaand aan nieuwe wet- en regelgeving – ook na amendementen in de laatste termijn – een verplichte uitvoeringstoets te doen om een zuiver beeld te hebben van de kosten, de doorlooptijd en de risico’s van de invoering ervan. Het helpt dan als de legacy (oude, langjarig opgebouwde, maar vitale systemen) van de betrokken organisaties worden meegenomen. Wij bieden aan, als aanzet tot verplichtstelling, een analyse te doen op de ICT-consequenties van de gemaakte keuzes in het Regeerakkoord. Een gewaarschuwd Kabinet telt voor twee (om nog maar te zwijgen van het Parlement).

Wij pleiten voor vergemakkelijking van het verantwoord zakendoen De bestaande aanbestedingswetgeving knelt, leidt tot vervuiling van de vraagstelling, bureaucratiseert en kost onnodig veel geld. Noch de vragende, noch de aanbiedende partij is met de huidige praktijk geholpen. Wij willen in 2021 in gesprek met het ministerie van EZK over gewenste aanpassingen van de aanbestedingswet en daarop aansluitende toepassing daarvan. Daarbij denken we ook aan de inzet van onafhankelijke bindende arbitrage bij voorkomende geschillen. Met het ministerie van BZK zoeken we het gesprek om te komen tot actuele inkoopvoorwaarden (ARBIT) en de toepassing ervan.

Wij bieden aan onze kennis en ervaring te delen met topambtenaren ICT is ons dagelijks brood. Wij zijn vanuit onze rol en verantwoordelijkheid op de hoogte van bestaande en nieuwe technologie en in staat onze bijdrage te leveren aan de digitale transitie die onze klanten doormaken. Om topambtenaren in staat te stellen de noodzakelijke beslissingen voor de korte en de lange te nemen in de digitale transitie op hun beleidsterrein, bieden wij aan de samenwerking te zoeken met Algemene Bestuursdienst en met de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid. Daarnaast zijn wij graag bereid stages te organiseren voor topambtenaren bij de klanten van de leden van NLdigital. Ook over de mogelijkheid van 1 op 1 coaching van ambtenaren door leiders vanuit de sector bespreken we graag.

Wij pleiten voor een digitaal vaardige Tweede Kamer Er gaat een nieuwe Vaste Kamercommissie Digitale Zaken van start. Graag voorzien wij in een programma dat de commissieleden van de benodigde basiskennis voorziet en dat past bij de aanbevelingen van de Raad van State in haar ongevraagde advies over de ministeriële verantwoordelijkheid. Ook voor de nieuwe Kamercommissies van Digitale Zaken en die van BZK voorzien wij graag in een passend programma. Onderdeel van dat programma kan een meeloopstage bij leden en klanten van onze leden zijn.

Dit manifest is overhandigd op woensdag 15 september 2021.


Deel via:

Het laatste nieuws

Handige ‘wie doet wat’ kabinet-Schoof

Met de komst van het nieuwe kabinet-Schoof hebben we een uitgebreid overzicht samengesteld van alle bewindspersonen die van invloed zijn op de digitale sector. Dit overzicht omvat zowel staatssecretarissen als ministers, en is bedoeld als een gids om u te helpen navigeren door het landschap van digitale beleidsvorming en regelgeving.
Politiek & wetgeving

Reminder! Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Bedrijven en instellingen investeren vaak veel tijd en geld in het begeleiden van stagiairs en het opleiden van eigen medewerkers. VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld bedrijven en instellingen precies daarin steken.
Opleiding & arbeidsmarkt

NLdigital reageert op Nederlandse NIS2-implementatiewet

NLdigital heeft een reactie verstuurd op de consultatie van de Cyberbeveiligingswet, de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn.
Cybersecurity

Gezamenlijk persbericht: Omgevingsdiensten en datacenters tekenen gezamenlijke aanpak voor energiebesparing servers

Het energiegebruik van servers in datacenters gaat omlaag. Op 27 juni, tijdens Nationale Energiedag, tekenen vertegenwoordigers uit de datacenterbranche voor...
Duurzaamheid

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity