Onderzoek: ICT-sector draait door, maar vreest gevolgen Coronacrisis op langere termijn

Het Coronavirus heeft tot nu toe geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van ICT-bedrijven, zo blijkt uit een inventarisatie onder onze leden. Wel ziet een ruime meerderheid van de bedrijven al verlies van inkomsten door afnemende vraag bij klanten. De verwachting van de ondervraagde CEO’s en ondernemers is dat dit de komende drie maanden nog verder zal toenemen. Een meerderheid denkt op termijn steun van de overheid nodig te hebben om salaris van personeel te kunnen betalen of faillissement te voorkomen.

“De vraag naar IT-producten en diensten is in korte tijd enorm toegenomen,” zegt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital. “Die piek is van tijdelijke aard vrezen we. Door de economische impact van de Coronacrisis zal ook in onze sector de vraag afnemen.”

Wisselende impact

Uit de inventarisatie blijkt dat de impact van de Coronacrisis tot nu toe sterk wisselt per bedrijf. Ongeveer 80% van de bedrijven ziet dat klanten opdrachten uitstellen, annuleren of betalingen opschorten. Aan de andere kant ziet 20% van de bedrijven geen gevolgen, of juist een flink toegenomen vraag. Met name bedrijven die thuiswerkplekken inrichten of andere remote-diensten aanbieden zien een enorme toename in het aantal klanten.

Bedrijven verwachten dat de directe impact van de overheidsmaatregelen om het Coronavirus af te remmen snel af zullen afnemen. Een kwart van de bedrijven merkt de gevolgen van die maatregelen, bijvoorbeeld doordat medewerkers niet meer bij klanten op locatie kunnen werken. Voor de komende drie maanden denkt slechts 11% hier nog steeds last van te hebben.

Bedrijven maken zich wel zorgen om de impact van de Coronacrisis op hun klanten op de langere termijn. Een ruime 70% verwacht de komende maanden inkomstenverlies omdat nieuwe opdrachten uitblijven en bestaande klanten in financiële problemen komen.

Opvallend is dat bedrijven inschatten dat de gevolgen voor hun bedrijf negatiever zijn dan voor de ICT-sector in het algemeen.

Continuïteit van de dienstverlening

Uit de inventarisatie blijkt verder dat ICT-bedrijven over het algemeen goed voorbereid waren op de maatregelen van de overheid. Bijna alle bedrijven (94%) hebben voldoende faciliteiten om medewerkers thuis te laten werken en fysieke vergaderingen te vervangen door videobellen. Bedrijven denken dat van alle werknemers 87% in staat is om hun werkzaamheden vanuit huis uit te voeren.

De continuïteit van de dienstverlening is voor de meeste bedrijven niet in gevaar. Bedrijven hebben nauwelijks last van uitval van personeel door ziekte of vanwege mantelzorg. Ze schatten in dat 61% van hun werknemers minimaal nodig is om klanten en cruciale processen overeind te houden in het geval van meer uitval of strengere maatregelen.

Zo’n 20% van de bedrijven ziet wel impact op de dienstverlening. Dat komt met name omdat medewerkers niet meer in staat zijn om op locatie bij klanten te werken. Vooral in niet-vitale sectoren leidt dat tot uitstel van implementatie van nieuwe systemen en onderhoud en vernieuwing van de bestaande IT.

Maatregelen overheid

De meerderheid van de bedrijven verwacht op termijn steun nodig te hebben van de overheid om ontslag van personeel of zelfs om faillissement te voorkomen. Bedrijven denken vooral iets te hebben aan hulp om het salaris van werknemers te betalen (66%) en het uitstellen van belastingen (58%).

Daar staat een groep bedrijven tegenover die hier neutraal in staat (20%) of denkt niets aan deze maatregelen te hebben (30%).

Een specifieke groep bedrijven zou gebaat zijn bij snelle tenders of publieke projecten (35%). Bedrijven laten weten dat opdrachten van overheden zijn gestopt, of onderhands worden gegund, waardoor ze achter het net vissen.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder directeuren en eigenaren van lidbedrijven. De ruim 100 respondenten vormen een representatieve afspiegeling van ons ledenbestand: 85% heeft 0 tot 50 werknemers, 10% heeft 50 tot 250 werknemers en 5% meer dan 250 werknemers.

Ongeveer 33% van de respondenten is primair actief in de software, nog eens 33% in ICT-advies en dienstverlening, 15% is actief in de infra- en internetdiensten en 5% in de hardware.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy