Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Digitalisering speelt een steeds prominentere rol in ons dagelijks leven, mede daarom is het cruciaal dat overheden hun aanbestedingspraktijken aanpassen om effectief met deze veranderingen om te gaan. Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte. Deze workshop bracht verschillende belanghebbenden samen om te bespreken hoe anders samenwerken tussen overheid en markt de weg kan vrijmaken naar een succesvolle digitale overheid.

Sessie-innovatief-aanbesteden

Achtergrond

De traditionele aanbestedingspraktijken hebben vaak als struikelblok gediend voor succesvolle ICT-projecten binnen de overheid. Alfredo Molina van ICTU en Digicampus bood tijdens de bijeenkomst een historisch overzicht van hoe deze praktijken zijn ontstaan. Het werd duidelijk dat er behoefte is aan een verschuiving naar meer innovatieve aanbestedingsmethoden om de uitdagingen van de moderne digitale wereld aan te gaan.

Inzichten en discussies

Rolf Zeldenrust van PIANOo deelde inzichten over de mogelijkheden van innovatief aanbesteden en benadrukte de rol ervan bij het behalen van maatschappelijke doelstellingen. Hij liet zien dat er al veel mogelijk is op dit gebied en dat het tijd is om deze benadering breder toe te passen. John van Dijk van de VNG bracht de politieke realiteiten onder de aandacht en benadrukte de noodzaak van een zekere risicobereidheid om innovatieprojecten te laten slagen. Deze verschillende perspectieven zorgden voor een levendige discussie onder de 45 deelnemers (vertegenwoordigers van overheid, wetenschap en bedrijfsleven).

Sessie innovatief aanbesteden

Conclusie

Het is duidelijk geworden dat innovatief aanbesteden een essentiële rol kan spelen bij het creëren van een succesvolle digitale overheid. De bijeenkomst benadrukte dat er nog veel te winnen valt op dit gebied. Het is niet alleen een kwestie van technische vooruitgang, maar ook van een verandering in de manier waarop overheden en bedrijven met elkaar samenwerken. Het is een stap in de richting van meer flexibiliteit, efficiëntie en innovatie binnen de overheid.

Aanbevelingen en oproep tot actie

Tijdens de bijeenkomst werd ook een paper over innovatief aanbesteden gelanceerd, waarin concrete aanbevelingen werden gedaan voor het aanbesteden van innovatieve producten en diensten. Een belangrijke oproep in het paper was de behoefte aan een experimenteeragenda voor innovatieve aanbestedingen. Dit zou een gestructureerde aanpak bieden om nieuwe methoden te testen en te evalueren, waardoor een cultuur van continu leren en verbeteren wordt bevorderd.

Slotgedachte

Innovatief aanbesteden is geen luxe, maar een noodzaak in een tijd waarin de samenleving snel evolueert door technologische vooruitgang. Door samen te werken, risico’s te durven nemen en flexibeler te zijn in de aanbestedingspraktijken, kunnen overheden beter inspelen op de behoeften van burgers en de uitdagingen van de 21e eeuw. De bijeenkomst heeft een belangrijke stap gezet richting een meer innovatieve en succesvolle digitale overheid, maar het is slechts het begin van een spannende reis naar verdere vooruitgang.


Deel via:

Dirk van Roode

Public policy manager
Neem contact op met
Dirk van Roode

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy