29 mei 2020

Tweede Kamer wil zichzelf updaten

POLITIEK

De tijdelijke commissie Digitale toekomst heeft onderzocht hoe de Tweede Kamer meer grip kan krijgen op digitalisering. In het rapport dat de commissie gister presenteerde staat een aantal goede aanbevelingen, die NLdigital van harte ondersteunt.

Een klein jaar geleden stelde de Tweede Kamer de tijdelijke commissie Digitale toekomst in, onder leiding van Kathalijne Buitenweg (GL). De commissie moest antwoord geven op de vraag : Hoe kan de Tweede Kamer de kennispositie versterken op het gebied van digitalisering en op welke wijze kan de Tweede Kamer meer grip krijgen op gewenste en ongewenste ontwikkelingen samenhangend met digitalisering (controlerende en wetgevende taak). Hieronder hebben we de belangrijkste conclusies op een rij gezet.

Reactie NLdigital

We ondersteunen de aanbevelingen van harte. Al jaren spreekt NLdigital zich namens de digitale sector uit tegen versnippering van het digitaliseringsbeleid door de afgelopen Kabinetten en de hiaten die er zijn in het toezicht hierop in de Tweede Kamer.

Het advies van de commissie legt de vinger op de zere plek. Door het instellen van een vaste Kamercommissie van Digitale Zaken en het zorgen voor meer ondersteuning voor Kamerleden komt er meer tijd en expertise op het dossier digitalisering. Broodnodig nu steeds meer beleid een digitale component heeft.

Daarnaast is van groot belang dat de commissie erkent dat digitaal beleid niet alleen nationaal kan. De blik moet veel meer op Europa. Zeker gezien de erkende voortvarendheid waarmee Europa digitalisering op de agenda heeft staan. Nederland kan niet achterblijven. Technologische ontwikkelingen gaan snel en vergen dus ook snelle behandeling van dossiers en een toegespitste en kordate commissie die het voorgenomen beleid van ministers kritisch kan bevragen indien nodig.

Ook het voorstel om meer zicht te houden of huidige wet- en regelgeving aan de digitale ontwikkelingen voldoet is waardevol. Technologische ontwikkelingen gaan immers razendsnel. Voor beleidsmakers en Kamerleden is het logischerwijs lastig om dit bij te benen. NLdigital ziet voor zichzelf een rol op dit terrein door kennis vanuit de sector te blijven delen.

We hopen dan ook van harte dat de aanbevelingen worden opgepakt door Tweede Kamer en tijdens de volgende Kabinetsperiode effectief worden. Tot slot hoopt NLdigital dat ook de Rijksoverheid, toezichthouders en lagere overheden dit rapport goed bestuderen. Ook binnen die lagen van de overheid geldt dat het dossier nog te versnipperd wordt behandeld.

Over het rapport

NLdigital heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het rapport door deelname van Lotte de Bruijn aan een hoorzitting van de commissie en het indienen van een position paper. Hierin staat een aantal praktische aanbevelingen voor hoe de Kamer meer regie kan pakken op dit dossier. Onze suggesties om een vaste commissie voor digitale zaken aan te stellen en meer ondersteuning voor Kamerleden te bieden zijn in het eindrapport overgenomen.

Om de leden van de Tweede Kamer up-to-date te houden met betrekking tot digitalisering heeft de commissie vijf aanbevelingen opgesteld:

 1. Het aanstellen van een vaste commissie Digitale Zaken

  De vaste Kamercommissie Digitale Zaken zal een aantal taken moeten verrichten. Het belangrijkste is het controleren en behandelen van wetgeving van de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor digitalisering. Daarnaast zal de commissie zich bezighouden met doordenken over commissieoverstijgende ontwikkelingen op het gebied van digitale ontwikkelingen. Verder moet de commissie een aanspreekpunt worden voor andere Kamercommissies, het kabinet, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, wetenschap en anderen.

 2. Het opstellen van een digitalisering kennisagenda

  De vaste Kamercommissie stelt een jaarlijkse kennisagenda op zodat de Tweede Kamer meer kennis binnenhaalt en meer grip heeft op welke informatie wordt binnen gehaald.

 3. Betere ondersteuning aan andere Kamercommissies

  De vaste Kamercommissie Digitale Zaken zal andere Kamercommissies bijstaan als er vraagstukken worden besproken rondom digitalisering

 4. Sluitend wettelijk kader en toezicht

  De digitale ontwikkeling gaat snel en wetgeving kan daardoor achterop zijn geraakt. Daarom moet de vaste commissie Digitale zaken bestaande wet- en regelgeving analyseren en oordelen of deze gezien de ontwikkelingen nog voldoet. Indien er hiaten of overlap zit in bestaande wet- en regelgeving doet de commissie voorstellen voor aanpassing of uitbreiding van de bestaande wetten.
 5. Aansturen Nederlandse positie over digitale vraagstukken in de EU

  De vaste commissie Digitale zaken moet in een vroeg stadium geïnformeerd worden over voorstellen van de Europese Unie zodat de Tweede Kamer beter in staat is de inzet van Nederland vorm te geven en te controleren.