4 mei 2018

De Avg uitgelegd deel 11: voorbeeld privacy statement

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG), PRIVACY, HELPDESK JURIDISCH, VERTROUWEN

Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten op basis van de Avg de personen van wie zij persoonsgegevens verwerken (betrokkenen) hierover informeren. Dit gebeurt in de praktijk vaak door middel van een zogenoemd ‘privacy statement’: een verklaring van de verwerkingsverantwoordelijke (de partij die beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier) aan de betrokkene. Nederland ICT heeft een voorbeeld privacy statement opgesteld waar we in dit elfde deel van de serie nader op in gaan. 

Nederland ICT stelt een voorbeeld privacy statement beschikbaar als onderdeel van de Avg Toolkit. In de Avg Toolkit van Nederland ICT vind je handige tools en publicaties die organisaties die persoonsgegevens verwerken helpen om aan de Avg te voldoen.

Voorbeeld privacy statement Nederland ICT

Het voorbeeld privacy statement van Nederland ICT is opgesteld met de informatieplichten uit de Avg als uitgangspunt. De Avg stelt meer eisen aan de informatieplichten aan betrokkenen dan de Wet bescherming persoonsgegevens. Verwerkingsverantwoordelijken moeten aan betrokkenen bijvoorbeeld informatie verschaffen over:

 • Naam en contactgegevens van de (vertegenwoordiger en de) verwerkingsverantwoordelijke;
 • Contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (indien van toepassing);
 • Doel en rechtsgrond (zie de opsomming in artikel 6 Avg) van de verwerking van de persoonsgegevens;
 • De gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (of derde) indien dit de rechtsgrond van verwerking van de persoonsgegevens is
 • Eventuele ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens bij doorgifte;
 • Als doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt naar buiten de EU: welke passende waarborgen zijn genomen om de privacy in dat land te waarborgen;
 • De bewaartermijn (en de criteria ter bepaling van de termijn);
 • De betrokkene erop wijzen dat hij/zij recht heeft op:
  • Inzage, wissen (right to be forgotten) en rectificatie van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan;
  • Bezwaar maken tegen verwerking;
  • Dataportabiliteit (het recht om je persoonsgegevens te kunnen meenemen);
  • Het intrekken van eerder gegeven toestemming;
  • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;De betrokkene erop wijzen dat hij/zij recht heeft op:

Hiernaast moet een privacy statement op basis van de Avg beknopt en transparant zijn en in begrijpelijke en eenvoudige taal zijn opgesteld. Zie voor meer informatie over het begrip transparantie en het recht op informatie hier.

Downloaden/aanschaffen voorbeeld privacy statement

Leden van Nederland ICT kunnen het voorbeeld privacy statement gratis downloaden via mijn.nederlandict.