12 mei 2023

Analyse Voorjaarsnota 2023

ARBEIDSMARKT, REGELGEVING

Het kabinet presenteerde onlangs de Voorjaarsnota 2023. Hierin staan de aanpassingen op de lopende begroting voor 2023 en vooruitblikken op de begrotingen voor komende jaren. Ons beleidsteam heeft de stukken doorgenomen voor een eerste beschouwing op de impact op de digitale sector. Directe verwijzingen naar onze sector zijn opvallend afwezig. Dat wil niet zeggen dat er geen zaken in staan die onze sector raken. We lichten er twee uit.

Eerst het algemene beeld. Wat direct opvalt is dat er geen wijzigingen zijn voor beleid dat te maken heeft met digitalisering. In 232 pagina’s komen de termen ‘digitaal’ en varianten daarvan slechts 9 keer voor. En de term ‘cyber’ helemaal niet. Aangezien het een Voorjaarsnota met bezuinigingen betreft, kunnen we dat deze keer ook als een goed teken zien. Uitgaven voor digitalisering blijven buiten schot. Van de overige onderwerpen willen we er graag twee uitlichten, vanwege hun potentiële impact op digitale bedrijven: de STAP-regeling en klimaatmaatregelen.

Streep door STAP

Het Kabinet zette, geheel onverwacht, een streep door de scholingssubsidie STAP. Dat is pijnlijk omdat deze regeling het belang van Leven Lang Ontwikkeling (LLO) voor een groot deel van werkend Nederland op de kaart heeft gezet. En natuurlijk: er was kritiek op de relevantie van sommige van de aangeboden opleidingen. Maar juist daarom had de minister van SZW in april in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat de regeling werd verbeterd. Bovendien zou er meer aandacht komen voor opleidingen die relevant zijn voor de kraptesectoren, waaronder ICT.

NLdigital vindt het schrappen van de STAP pijnlijk en onverstandig. De onderbouwing voor deze maatregel en – belangrijker nog – een visie op een alternatief voor het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen ontbreken. Het staat haaks op de eerdere ambities van het Kabinet en de adviezen van bijvoorbeeld de commissie Borstlap. Hierin wordt gesteld dat zonder structureel beleid voor leven lang ontwikkelen we de problemen op de arbeidsmarkt niet kunnen aanpakken. De STAP-regeling was het voornaamste onderdeel van het LLO-beleid van dit Kabinet. Door dit te schrappen stopt het Kabinet nu de facto met dit beleid.

Ook voor de leden van NLdigital die particulier opleiden en trainingen aanboden via de STAP-regeling is dit een klap. Ze hebben veel geïnvesteerd in de specifieke processen die nodig waren om trainingen via STAP aan te bieden en zijn nog in onzekerheid over hoe de STAP in 2023 wordt afgerond. Ook het UWV is bezorgd en weet nog niet waar ze aan toe is voor de rest van 2023.

Samen met onze leden partners zullen we vanzelfsprekend aandacht vragen voor deze problemen.

Aanvullend pakket klimaatmaatregelen

Tegelijk met de voorjaarsnota heeft het kabinet een aanvullend pakket klimaatmaatregelen gepresenteerd. Hiermee moet de ambitie uit het Coalitieakkoord van 60% CO2-reductie ten opzicht van 1990 weer in beeld komen. In de brief wordt op alle sectoren ingegaan en daarnaast zijn er sector overstijgende maatregelen.

Omdat de ICT-sector beperkt direct CO2-uitstoot worden we niet specifiek genoemd. Maar diverse maatregelen zijn relevant voor onze sector:

  • Sector overstijgend: terugverdientijd in energiebesparingsplicht gaat naar 7 jaar per 2027 en er komen energiebesparingsdoelen per sector.
  • Elektriciteitssector: in 2035 al een CO2-vrije elektriciteitsproductie. Naast investeringen in infra, slimmer gebruik van elektriciteit (balancering).
  • Industrie: ook aandacht voor bedrijven buiten de grote industrieclusters (cluster 6), extra ondersteuning op knelpunten infra. Stimulering circulariteit.
  • Mobiliteit: doel voor CO2-reductie voor werkgebonden personenmobiliteit wordt verhoogd door extra prikkels voor werkgevers voor EV, OV en fiets.
  • Gebouwde omgeving: uitfasering slechte energielabels en extra stimulering van warmtenetten via Warmte Infrastructuur Subsidieregeling (WIS).

Heb je vragen of opmerkingen over de STAP-regeling, klimaatmaatregelen of andere politieke ontwikkelingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Wil  je niets missen van de ontwikkelingen in politiek Den Haag? Meld je dan aan voor onze Politieke Update! Als lid van NLdigital kan dit het beste via het ledenplatform. Dan krijg je een uitgebreide versie met al het nieuws en links naar relevante documenten.