6 juli 2020

Zet vol in op Digitalisering om de crisis uit te komen

De nieuwe versie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) is de derde versie sinds 2018. NLdigital ziet in deze tweede vervolgstap duidelijke vooruitgang in scherpte van de doelstelling en opvolging van de in gang gezette acties. Tegelijkertijd komt deze versie op een bijzonder moment: midden in de Corona-crisis. Hierdoor zien we vele nieuwe lessen en kansen al wel een voorzichtige plek krijgen, maar aan een echte uitwerking die het verschil gaat maken in een duurzaam economisch herstel na corona ontbreekt het logischerwijs nog.

Meer dan ooit is ons land zich bewust geworden van het belang en de noodzaak van digitalisering, daarom is de oproep van NLdigital: innoveer en investeer om de economische crisis uit te komen die volgt op deze gezondheidscrisis.

Investeringen moeten dezelfde omvang hebben als uitdagingen

Terecht wordt in de NDS ingezoomd op de versnelling die de Corona-crisis aangebracht heeft in de digitale transformatie van Nederland. De crisis illustreert helaas soms op pijnlijke wijze hoe ver het beleid achterloopt bij de realiteit. Digitalisering in domeinen als het onderwijs, zorg en de overheid waar al jaren over werd gesproken maar helaas nooit echt tot uitvoer kwam kon ineens, onder druk, wel. Het Kabinet toont wel ambitie maar de praktische uitvoer blijft vaak achter. Bovendien blijven de investeringen in veel gevallen ook ver achter bij de omvang van de uitdaging.

Stijg met beleid boven de ministeries uit

Voor wie digitale oplossingen goed wil uitwerken, is denken in silo’s nooit de goede aanpak. Toch signaleren we dat veel initiatieven en projecten gebonden blijven aan specifieke ministeries. Zoals ook de Commissie Digitale Toekomst gebrek aan samenhang vaststelde, blijft dat één van de grote kansen voor echte versnelling. Het zou goed zijn als het Kabinet in aanloop naar de volgende verkiezingen al nadenkt over hoe het dossier digitalisering ook ambtelijk in de toekomst nog beter georganiseerd kan worden.

Concrete voorstellen voor het economisch herstelpakket en de NDS 2021

NLdigital wil graag actief mee blijven denken over de toekomst van het beleid in Nederland. Het momentum is daar om met de ambities van de Europese Commissie en de Nederlandse overheid om extra in te zetten op strategische agenda’s van klimaat en digitalisering. Om een aantal belangrijke kansen die hierin meegenomen kunnen worden op een rij te zetten:

  • De uitrol van 5G gaat nu echt beginnen. Faciliteer marktpartijen om de benodigde techniek uit te rollen, ondersteun gemeentes bij hun vragen en geef zo snel mogelijk uitsluitsel over de start van de veiling voor de 3,5 Ghz om de voordelen van deze techniek optimaal te benutten.
  • Zie de massale adoptie van thuiswerken als een kans voor tal van maatschappelijke problemen. Van files tot vol openbaar vervoer en van gebrekkige werk-privé balans tot te kleine kantoren. Neem sociale en fiscale belemmeringen zo snel mogelijk weg.
  • Denk na over de inrichting van subsidies voor het MKB, voorfinanciering is een grote belemmering voor participatie. Wij juichen de intentie van bijvoorbeeld de SLIM-regeling enorm toe, maar signaleren dat deze onvoldoende aansluit bij de behoefte van het MKB, zeker ten tijde van crisis.
  • Inventariseer de legacy-software binnen de overheid en stel een plan op deze legacy aan te pakken. Niet blijven investeren in het oude overeind houden, maar echt investeren in systemen voor de toekomst.
  • Datagebruik groeit sterk en om de ontkoppeling met energie vol te houden zijn nieuwe doorbraken nodig. Nederland is het ideale testbed voor onderzoeksprogramma’s om energiebesparing in én met de digitale sector te realiseren. Bijvoorbeeld door het stimuleren en faciliteren van afspraken tussen partijen (LEAP programma) en door extra inzet op nieuwe sleuteltechnologieën die het energieverbruik drastisch kunnen beperken, zoals fotonica.
  • Weer onveilige digitale producten van de markt door strenger toezicht op de ongereguleerde import.
  • Creëer nog meer ruimte voor investeringen in Nederlandse snelgroeiende technologiebedrijven. Koester het talent omdat dit de banenmotor van de toekomst is.
  • Meer digitalisering vereist ook meer aandacht voor cybersecurity. Versterk het DTC en veranker haar rol volwaardig om het mkb te ondersteunen in de uitdagingen die horen bij snelle digitalisering.

Nederland wordt beter

De NDS laat zien dat digitalisering een steeds prominentere rol krijgt in het Kabinetsbeleid. Een goede zaak! We mogen koesteren wat we hebben bereikt, zoals de goede connectiviteit en onze relatief digitaal vaardige beroepsbevolking. Wij willen het kabinet echter ook aan haar eigen ambitie houden: koploper in Europa blijven. Dat is een grote ambitie waarvoor Nederland alle randvoorwaarden bezit. Om die optimaal te benutten is extra inzet vereist. De Corona-crisis heeft het belang en de kansen van digitalisering laten zien, nu is het moment om op de digitale transformatie door te pakken en de ruimte te geven!

De grootste uitdaging is daarom nu: hoe versnellen we wat goed gaat, hoe komen we samen vooruit?