11 juni 2015

Wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid vanaf 1 juli 2015

REGELGEVING

In juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Kamer, met als doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderde arbeidsverhoudingen in de samenleving. De belangrijkste wijzigingen vanaf 1 juli 2015 betreffen het ontslagrecht in algemene zin, de invoering van de wettelijke transitievergoeding én de ketenregeling.

Nieuw is dat de werkgever in de regel een wettelijke ontslagvergoeding verschuldigd is wanneer hij een arbeidsovereenkomst beëindigt die minimaal 24 maanden heeft bestaan of wanneer de werkgever niet tot verlenging daarvan overgaat (uitzondering: geen transitievergoeding bij ontslag van AOW-gerechtigde werknemer of een werknemer jonger dan 18 jaar met wie een arbeidsduur van minder dan 12 uur is overeengekomen).

Als er een procedure voor ontslag wordt gestart, dan is de werkgever vanaf 1 juli niet langer vrij om te kiezen of de zaak wordt voorgelegd aan de rechter of aan UWV. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moeten aan UWV worden voorgelegd. Ontslag wegens overige gronden aan de rechter. Nog meer dan voorheen zal de noodzaak van het ontslag goed moeten worden onderbouwd, anders zal de rechter een ontbindingsverzoek afwijzen. De rechter is namelijk gebonden aan onder meer de transitievergoeding en kan een matig dossier niet meer compenseren door de werkgever een hogere vergoeding te laten betalen.

Vanaf 1 juli 2015 wijzigt ook de ketenregeling. Voorheen mocht de werkgever binnen een tijdvak van 36 maanden drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden (voor de berekening van de 36-maanden periode, telden tussengelegen perioden van minder dan drie maanden mee. Een onderbreking van drie maanden of langer, doorbrak de keten). De mogelijkheid van drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft, de totale duur wordt echter 24 maanden, wat aanmerkelijk korter is. Daarnaast geldt dat een periode van 6 maanden of langer de keten pas doorbreekt.

Meer informatie

De belangrijkste gevolgen van de wet voor werkgevers en veelgestelde vragen kunt u in deze katern van AWVN bekijken.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Werkgeversvereniging ICT via telefoon 0348 – 49 38 45 of email.