1 februari 2013

Werknemer mag niet op 65-jarige leeftijd ontslagen worden

Objectieve rechtvaardiging

Op het moment dat een werknemer toch op z’n 65e ontslagen wordt, moet hij binnen twee maanden laten weten dat het ontslag in strijd is met de wet. Tegelijkertijd kan hij vragen om het loon uit te betalen over de periode tussen het ontslag en het moment waarop hij AOW krijgt. Mocht een werkgever weigeren om het ontslag in te trekken en het loon te betalen, dan kan de werknemer binnen zes maanden de rechter vragen het ontslag ongedaan te maken.

Een werkgever mag een werknemer alleen eerder dan de AOW-leeftijd ontslaan als daar een goede reden voor is. Dit heet objectieve rechtvaardiging. Voorbeeld: brandweerlieden worden eerder ontslagen om hun veiligheid en gezondheid te beschermen. Het College voor de Rechten van de Mens (vroeger Commissie Gelijke Behandeling)/de rechter beoordeelt of iemand eerder ontslagen mag worden.

(Bron: nieuwsbulletin VNO-NCW)