12 februari 2018

Werkgeversvereniging ICT en vakbonden eens over nieuwe ICK-cao

WERKGEVERSVERENIGING ICT, HELPDESK WERKGEVERS

Werkgeversvereniging ICT en de vakbonden hebben op 18 januari 2018 een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de ICK-branche 2018.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

Looptijd

1 jaar (1 januari 2018 t/m 31 december 2018).

Inkomen

De schaalsalarissen en grensbedragen worden met ingang van 1 januari 2018 verhoogd met 2%. Conform cluster 11 van de ICK-cao wordt een verhoging van de salarissen van 2% toegepast.

Project Duurzame inzetbaarheid

Het project Duurzame Inzetbaarheid heeft tot doel beleid te formuleren, initiatieven te stimuleren, ervaringen te delen en bewustwording te vergroten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het project zal worden versneld, en begin 2018 zal worden begonnen met een scan van de bestaande arbeidsvoorwaardenregelingen als voorbereiding op de overleggen over de cao 2019. Het oogmerk van deze scan is het meer in samenhang brengen van de arbeidsvoorwaarden met Duurzame Inzetbaarheid en het beschikbaar maken van concrete middelen waarmee de Duurzame Inzetbaarheid kan worden ondersteund.
Er wordt momenteel gewerkt aan een plan voor Duurzame Inzetbaarheid dat in concept aan partijen wordt voorgelegd en na goedkeuring op de ICK-dag gepresenteerd zal worden.

Project Mantelzorg

Tijdens de looptijd van de ICK-cao zullen partijen extra aandacht besteden aan de bekendheid van het project Mantelzorg. De Helpdesk Werk en Mantelzorg blijft beschikbaar voor werkgevers en medewerkers in de ICK-branche.

Project Participatiewetgeving

De resultaten van het project Bewustwording Participatiewetgeving zijn aan werkgevers en medewerkers in de ICK-branche gepresenteerd. Het project is op afroep beschikbaar voor de toepassing van regionale projecten.

ICK-dag

In 2018 organiseren cao-partijen een ICK-dag voor werkgevers, HR-medewerkers, kaderleden van vakorganisaties en OR-leden waarin aandacht zal worden besteed aan het thema Duurzame Inzetbaarheid.

Private aanvulling WW/WGA

Vakorganisaties en werkgeversorganisaties zullen gezamenlijk optrekken bij het informeren van werkgevers en werknemers over de keuze voor het al of niet repareren van het derde WW jaar en WGA-rechten. Daarnaast draagt Werkgeversvereniging ICT met ondersteuning van AWVN zorg voor de afwikkeling en advisering met betrekking tot dit onderwerp. Vakorganisaties worden in de gelegenheid gesteld om in de bedrijven informatiebijeenkomsten voor hun leden in de ICK-branche te organiseren.

Overwerk

Medewerkers die binnen tien jaar de pensioengerechtigde leeftijd van de pensioenregeling van de bedrijfstak bereiken (op dit moment is dit 57 jaar), kunnen niet worden verplicht tot het verrichten van overwerk. Hiertoe zal Cluster 10, artikel 1.2 worden aangepast.

Tussentijds overleg

a. Een redactiecommissie zal de nieuwe cao-tekst opstellen en de overige benodigde wijzigingen als gevolg van wetgeving en inhoudelijke verduidelijking van de tekst doorvoeren.
b. Cao-partijen treden begin 2018 met elkaar in overleg om afspraken te maken over een constructie waarin de arbeidsvoorwaarden meer bijdragen leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Voorstellen op dit vlak zullen worden meegenomen in de ICK-cao-onderhandelingen voor 2019.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Werkgeversvereniging ICT, tel. 0348 – 49 38 45 of via mail.