2 november 2018

Tweede Kamer bespreekt de EZK-begroting: onze speerpunten

POLITIEK

Aanstaande maandag (5 november) spreekt de Tweede Kamer over de begroting 2019 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). EZK houdt zich onder andere bezig met beleid voor het klimaat, het mkb, digitalisering, de aanbestedingsregels, innovatiebeleid, de digitale infrastructuur en cybersecurity. In de begroting van 2019 wordt de agenda voor komend jaar vastgelegd. Voor de ICT-sector dus een belangrijk document.

Goede ambitie

Het ministerie van EZK heeft de ambitie om Nederland de digitale koploper van Europa te maken. Een doel dat Nederland ICT ondersteunt. Het is goed dat dit Kabinet meer dan ooit aandacht heeft voor het belang van digitalisering. Terecht is er in de begroting veel aandacht voor klimaat, innovatie, het belang van het mkb als fundament voor onze economie, de digitale infrastructuur en wat er voor nodig is om deze veilig en betrouwbaar te houden. Vaak gaat dit goed maar op een aantal onderwerpen kan het nog beter. Om als Nederland onze positie als de duurzame digitale koploper van Europa waar te kunnen is het van groot belang met meer visie en coördinatie concrete knelpunten aan te pakken.

Concrete knelpunten

Nederland ICT heeft ter voorbereiding op het debat aandacht gevraagd voor een aantal concrete knelpunten voor de sector:

In de begroting staat dat Innovatie één van de belangrijkste bronnen voor economische groei en welvaart is. Het ministerie stimuleert innovatie onder andere via de WBSO. Het schetst dan ook onze verbazing dat uit de jaarrapportage 2017 van de RVO blijkt dat het aandeel aan toegekende uren WBSO op het gebied van ICT (programmatuurontwikkeling) met 20% terugloopt. Naar het oordeel van de sector een zeer zorgwekkende ontwikkeling omdat het verdienpotentieel van Nederland in de toekomst juist in sterke mate zal zijn gekoppeld aan de digitalisering van onze economie.

We zijn dan ook benieuwd wat de minister van EZK vindt van de sterke terugloop van toegekende uren op het gebied van ICT. Op dit moment wordt de WBSO geëvalueerd. Hoe zorgt de minister er voor dat de WBSO toekomstbestendig is en maximaal ruimte laat aan innovatie op het gebied van ICT en programmatuur?

Ook vragen we aandacht voor de informatievoorziening vanuit de overheid aan het bedrijfsleven. Want met name mkb-bedrijven hebben veel praktische vragen over wet- en regelgeving, vergunningen, subsidies en internationalisering. De antwoorden op deze vragen zijn vaak wel online beschikbaar maar dit kan nog een stuk beter. Wij vragen daarom aandacht voor de doorontwikkeling van de website ondernemersplein.nl. Die kan namelijk nog een stuk beter door deze als een one-stop-shop en in te richten een daarmee te voorkomen dat ondernemers telkens worden doorverwezen naar andere overheidsinstanties.

Ook op het gebied van beleid voor de arbeidsmarkt missen we urgentie. Om in de toekomst de broodnodige transitie op het gebied van duurzame energie en de digitale infrastructuur (de uitrol van 5G) überhaupt mogelijk te maken zijn er komende jaren duizenden technische geschoolde medewerkers nodig. We zijn benieuwd of de staatssecretaris van EZK bereid is met haar collega’s van BZK, OCW en SZW in overleg te treden om te komen tot een gecoördineerde aanpak die zorgt voor opschaling en versnelling om zo het oplopende tekort aan technische geschoold personeel met prioriteit op te pakken.

Digitalisering en de energietransitie

Tot slot het klimaat. Nederland staat voor de grote uitdaging om in de komende decennia maatregelen te nemen die onze CO2-uitstoot sterk reduceren. ICT kan hierbij een grote rol spelen. Slimme ICT-toepassingen zorgen voor efficiencyverbetering en kosteneffectieve CO2-reductie in alle sectoren. Daarnaast maakt digitalisering het slimme energiesysteem van de toekomst mogelijk. We vragen de minister om in de diverse plannen die komende tijd worden opgesteld het gebruik van slimme ICT-oplossingen als een randvoorwaarde op te nemen.

Verder moet beleid en regelgeving, die slimme oplossingen in de weg staan, worden voorkomen. Een concreet voorbeeld hiervan is het nuttig gebruik van restwarmte uit de datacenters in de gebouwde omgeving, waar inmiddels diverse succesvolle voorbeelden van zijn. De nieuwe normering voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), opgesteld door het ministerie van BZK, kwalificeert deze – met groene stroom opgewekte – (rest)energie niet als hernieuwbare energie, waarmee het niet meetelt voor de norm. Dit is een grote belemmering voor het realiseren van warmtenetten in nieuwbouwprojecten, waarbij restwarmte uit datacenters nuttig hergebruikt kan worden, die anders verloren gaat. We vragen de minister van EZK in overleg te treden met zijn collega van BZK om deze tegenstrijdigheid weg te nemen.

We gaan het debat op 5 november vanzelfsprekend met veel interesse volgen. We hopen dat de Tweede Kamer en de minister op bovenstaande knelpunten in zullen gaan. Daarnaast blijven we zelf actief op deze onderwerpen. Zo leveren we input op een aankomende evaluatie van de WBSO en organiseren we bijeenkomsten voor onze leden om knelpunten op te halen. Ook dragen we bij aan diverse projecten die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Tot slot zijn we betrokken bij diverse Klimaattafels, waar we onder andere innovatieve oplossingen van onze leden aandragen als input voor het Klimaatakkoord.