8 juli 2016

Studiegroep Duurzame Groei doet interessante aanbevelingen voor digitale economie

CYBERSECURITY

De studiegroep neemt de snel veranderende economie en maatschappij als vertrekpunt en stelt zich de vraag welke maatregelen nodig zijn om de welvaart op termijn te borgen of zelfs te vergroten. Op hooflijnen adviseert de groep Nederland toe te rusten op verandering door nadrukkelijk te investeren in kennis en kunde van mensen, verdere stappen te zetten naar een duurzame (circulaire) economie, onevenwichtigheden in ons financieel stelsel aan te pakken en door ruimte te maken voor vernieuwing.

Wat Nederland ICT betreft doet de studiegroep een aantal zeer relevante aanbevelingen die aansluiten op onze eigen aanbevelingen in ons verkiezingsmanifest. De adviezen laten ook zien dat er nu en in de toekomst een belangrijke rol is weggelegd voor ICT bij maatschappelijk uitdagingen op het gebied van energie & klimaat, veiligheid, zorg en sleuteltechnologieën die aan de basis staan van radicale innovatie. Alleen door optimaal gebruik te maken van ICT kan duurzame welvaartsgroei gerealiseerd worden.

Voor de ICT-sector wordt er een aantal interessante aanbevelingen gedaan:

  • Stel scholingsvouchers beschikbaar om de kwaliteit van leraren, ook op het gebied van ICT, te verbeteren.
  • Het initiëren van een nationale strategische agenda permanent leren.
  • Versterk de weerbaarheid tegen cyberdreiging door gegevensuitwisseling over dreigingen binnen de vitale sectoren uit te breiden naar andere sectoren en het innovatieve, het inrichten van een cybercentrum voor het MKB, ZZP’ers en starters en het oprichten van een publiek privaat innovatieprogramma op het gebied van cybersecurity. Het advies is hier vanaf 2018 zo’n € 29 mln euro per jaar voor vrij te maken.
  • Zorg voor een aanpassing van het financieringsarrangement van de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid. Geef private partijen de mogelijkheid onderdelen van deze Generieke Infrastructuur te ontwikkelen.
  • Het continueren en verbreden van de Smart Industry aanpak naar de dienstensector. Hiervoor zou vanaf 2018 € 24 mln. per jaar vrijgemaakt moeten worden.
  • Investeer in ICT-oplossingen voor betere gegevensuitwisseling in de zorgsector.

 

Het volledige advies van de Studiegroep Duurzame Groei vind je hier. Het is nu aan de diverse politieke partijen om de adviezen mee te nemen in hun programma’s voor de aanstaande verkiezingen. Hopelijk zien we bovenstaande aanbevelingen dan terug.