17 juli 2012

Registratieplicht voor detacheringsbedrijven, wat betekent dit voor u?

Ook van toepassing op de ICT-sector

De nieuwe registratieplicht houdt verband met de verschijnselen van fraude en misbruik rondom het uit- en inlenen van arbeidskrachten in sommige economische sectoren. De registratieplicht is van toepassing op alle economische sectoren, dus ook de ICT-sector. Hierbij geldt dat de benaming van de dienst (detachering, bodyshopping, payrolling etc.) niet relevant is. De registratieplicht geldt dus voor ieder ICT-bedrijf, ongeacht de wijze waarop het bedrijf z’n dienstverlening aanduidt.

Uit de nieuwe wet blijkt dat de registratieplicht alleen geldt voor bedrijven die arbeidskrachten aan een derde – een inlener – ter beschikking stellen teneinde onder toezicht en leiding van de inlener werkzaam te zijn. De registratieplicht is ook van toepassing op zogeheten ‘gemengde’ bedrijven waarvan de ICT-dienstverlening slechts voor een deel bestaat uit het uitlenen van personeel en voor het overige uit andere ICT-diensten (uitvoeren van eigen softwareprojecten, beheer van systemen, consultancy etc.).

Stevige financiële sancties mogelijk

De nieuwe wet bepaalt dat het verboden is om als inlener ter beschikking gestelde arbeidskrachten arbeid te laten verrichten indien deze uitlener zich niet als zodanig bij de KvK heeft ingeschreven. Voor schending van de nieuwe spelregels staan voor zowel de uit- als inlener stevige financiële sancties die kunnen oplopen tot enige tienduizenden euro’s. De wet beoogt vooral de rechtspositie van de uitleenkracht te beschermen. De inlener is er mede aansprakelijk voor dat aan de arbeidskracht het wettelijke minimumloon wordt betaald.

De praktijk laat zien dat zowel grote als kleine ICT-bedrijven – mede op verzoek van hun opdrachtgevers en inleners – inmiddels uitvoering hebben gegeven aan de nieuwe registratieplicht. Zij zijn opgenomen in het WAADI-register van de KvK. Een bedrijf dat zich wenst te registreren kan gebruik maken van de zogeheten SBI-code 78202 van de KvK, welke inschrijfcategorie in het bijzonder betrekking heeft op uitleenbedrijven.

Nog veel onduidelijkheid en ‘grijze’ gebieden

Het blijft echter een lastige kwestie om te bepalen òf en in welke gevallen er sprake is van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten teneinde onder toezicht en leiding van een inlener (of een klant van een inlener) werkzaam te zijn. Deze vraag is niet altijd eenduidig te beantwoorden. De feitelijke verhoudingen ten aanzien van de zeggenschap die over de betrokken arbeidskracht wordt uitgeoefend zijn hierbij beslissend. Het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan weliswaar indicaties geven, maar beslissend is de tekst van het contract zeker niet. Bovendien zijn er in de ICT-praktijk veel ‘grijze’ gebieden tussen dienstverlening die zich wel als detachering laat bestempelen en dienstverlening die niet als zodanig omschreven kan worden. Detachering in de ICT-sector is feitelijk en juridisch vaak aanzienlijk complexer dan bijvoorbeeld het simpelweg inhuren van een arbeidskracht van het klassieke uitzendbureau. ICT-bedrijven doen er dus verstandig aan hun contracten en algemene voorwaarden nog eens tegen het licht te houden.

De wet raakt enerzijds de ‘verkoopkant’ van veel ICT-bedrijven. Bestaat uw dienstverlening aan opdrachtgevers bijvoorbeeld uit het uitlenen van ICT’ers? Dan moet u voldoen aan de nieuwe registratieplicht. Anderzijds is de wet ook van belang voor ICT-bedrijven die arbeidskrachten bij derden inhuren, al dan niet met de bedoeling deze arbeidskrachten wederom door te lenen aan opdrachtgevers. Aan de ‘inkoopkant’ van hun bedrijfsvoering dienen ICT-bedrijven te controleren of de ’toeleveranciers’ van personeel aan de inschrijfplicht hebben voldaan. Dit betekent een aanpassing in zowel de verkoop- als inkoopprocessen en heeft een verzwaring van de administratieve lasten tot gevolg.

Meer weten?

Heeft u vragen over de wijziging van de WAADI? Dan kunt u contact opnemen met onze HRM-helpdesk of met onze Helpdesk Juridische Zaken.