9 maart 2017

Reacties politieke partijen op verkiezingsmatrix digitalisering

POLITIEK

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen publiceerde Nederland ICT de verkiezingsmatrix digitalisering. Hierbij hebben we de partijprogramma’s getoetst op de aandacht voor digitalisering op zes thema’s die wij beschouwen als belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle digitale economie. We geven de politieke partijen de gelegenheid om inhoudelijk te reageren op onze analyse:*

CDA

Vertrouwen
In het verkiezingsprogramma is een hele paragraaf gewijd aan de Inhaalslag Cybersecurity. Daarin staat ruim omschreven hoe het CDA de digitale veiligheid wil borgen. Dat zou het vertrouwen in het gebruik van de digitale snelweg juist moeten vergroten. Nederland ICT doet alleen uitspraken over bevoegdheden van de justitiële diensten, die overigens door een meerderheid van de Tweede Kamer zijn aangenomen. De term ‘omstreden maatregel’ is uw interpretatie, er is ook voor te pleiten dat betere mogelijkheden tot opsporing het vertrouwen in de overheid doen toenemen.

Overheid
In het beleid van het kabinet staat dat in 2017 alle inwoners en bedrijven hun overheidszaken vanaf 2017 volledig digitaal moeten kunnen regelen. Het CDA heeft dit ondersteund. Omdat het in 2017 geregeld moet zijn, staat het niet in ons verkiezingsprogramma, ook omdat we een compact programma hebben.

Het probleem ligt nog in het feit dat sommige mensen lastig digitaal zaken kunnen doen met de overheid vanwege traag internet of de digitalisering lastig vinden. Het CDA heeft mede daarom de afgelopen jaren vol ingezet op het stimuleren van snel internet voor heel Nederland en dit staat ook in ons verkiezingsprogramma. Zodat iedereen straks digitaal zaken kan doen met de overheid. Oranje is in ieder geval op zijn plaats, met rood lijkt het erop dat het CDA tegen een digitale overheid is en dat is nergens op gebaseerd.

Daarnaast heeft het CDA zich de afgelopen jaren ingezet voor die andere kant van de digitale overheid: namelijk voor burgers (vaak ouderen) die niet mee kunnen komen met digitalisering. Een treffend voorbeeld is het pleidooi voor het behoud van ‘de blauwe envelop’ bij communicatie met de Belastingdienst.

Innovatie
Het is niet terecht dat D66 op groen staat en CDA op oranje. Het geld dat beide partijen uittrekken voor innovatie is nagenoeg gelijk. D66 besteedt in haar verkiezingsprogramma 1 miljard, CDA 900 miljoen. 400 miljoen is hiervan in het CDA programma voor subsidies via de Nationale Investeringsbank voor Duurzame Technologische Innovatie. Daarnaast wil D66 stoppen met het topsectorenbeleid, terwijl het CDA deze wil doorontwikkelen door cross-sectorale samenwerking en maatschappelijke uitdagingen meer centraal te stellen in het topsectorenbeleid. Dit brengt kansen mee voor ICT om meer betrokken te worden in het topsectorenbeleid.

Via het Techniekpact maken we afspraken met regio’s over het kiezen, leren en werken in de techniek. En via een ambitieuze ‘smart industry’-agenda dagen we het MKB uit om te innoveren en samen met hun medewerkers de nieuwe slimme maakindustrie vorm te geven. Groen zou meer op zijn plaats zijn.

ChristenUnie

Overheid
Bij het aanbesteden van overheidsopdrachten wil de ChristenUnie naast goede toegang voor het MKB ook aandacht voor innovatief aanbesteden. Dat willen wij bereiken door ruimte te geven aan goede ideeën vanuit de markt. Wij pleiten bijvoorbeeld voor bredere toepassing van de SBIR-regeling (Small Business Innovation Research), waarbij ondernemers uitgedaagd worden om te komen met slimme oplossingen voor een specifiek probleem, onder meer op het vlak van ICT.

Innovatie
De ChristenUnie trekt extra geld uit voor wetenschap en innovatie. Wij zetten in ons verkiezingsprogramma in op Smart Industry, waarin nieuwe productietechnologieën en verdere integratie van ICT de industrie radicaal veranderen. Het gaat onder meer om digitalisering en het inspelen op het ‘internet of things’. Het wegvallen van de FES-middelen in de afgelopen kabinetten bedreigt onderzoek in de ICT, de ChristenUnie wil juist extra investeren.

Duurzaamheid
De energietransitie is een enorme maatschappelijke opgave, met grote gevolgen voor de omgeving en de infrastructuur. Door slimme toepassingen moeten het aanbod van schone energie en de vraag beter op elkaar worden afgestemd. Dat kan onder meer door flexibele energietarieven, met een lage energieprijs als het aanbod van schone energie groot is. Ook trekt de ChristenUnie extra geld uit voor duurzame innovatie: de schone technieken en duurzame warmtevoorziening van de toekomst.

GroenLinks

Digitale infrastructuur
Er wordt in het verkiezingsprogramma wel degelijk aandacht besteed aan de versterking van de digitale infrastructuur:  ‘We beschermen vrijheid in een digitale samenleving. Zonder internet is onze samenleving niet meer denkbaar. Het internet moet open en vrij zijn. Dat vraagt om scherpere uitwerking van onze grondrechten. Of het nu via e-mail of WhatsApp is, ook op internet hebben wij recht op privacy. Het is het briefgeheim van de 21e eeuw. Onze persoonlijke gegevens mogen niet misbruikt worden ten koste van onze privacy. Ook het internet moet beschermd worden tegen misbruik en criminaliteit. De overheid investeert in cybersecurity en stelt eisen aan bedrijven en organisaties’.

Dit standpunt wordt in concrete programmapunten uitgewerkt vanaf pagina 65. Daarin wordt juist expliciet aandacht besteed aan de veiligheid van de digitale infrastructuur en wordt benoemd dat de overheid daarin een grote verantwoordelijkheid heeft.

Overheid
Hier kun je je inderdaad afvragen hoe de overheidsdienstverlening verbeterd moet worden volgens GroenLinks. Wel is het belangrijk om bij dit thema niet alleen de inspanningsverplichting van de overheid te betrekken, maar vooral ook het belang dat de overheid zich onthoudt van inbreuken op burgervrijheden. Daarnaast moet voldoende gewicht toegekend worden aan de plannen van GroenLinks om de deliberatieve democratie (d.i. het versterken van directe burgerbetrokkenheid bij overheidsbesluitvorming) te versterken.

Innovatie
Hier lijkt sprake te zijn van een zekere begripsverwarring. In het verkiezingsprogramma heet dat bij GroenLinks ‘groene economie’: ‘de overheid stimuleert onderzoek en innovatie door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Start-ups, als aanjagers van innovatie, worden extra gefaciliteerd. Technologische ontwikkeling, zoals robotisering en 3D-printen, biedt kansen om de economie schoner en eerlijker te organiseren.’ In de programmapunten 9 tot en met 12 wordt precies aangegeven hoe we de groene economie gaan vormgeven.

Nieuwe politieke partijen

In totaal doen er 28 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ook van nieuwe partijen ontvangen we reacties op onze verkiezingsmatrix. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de programma’s van de betreffende partijen:

*Dit artikel zal regelmatig worden bijgewerkt met de reacties van de politieke partijen.