25 januari 2018

Rapportage ICT Markttoets vernieuwing backofficesysteem Zorg WiGo4it gepubliceerd

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

In december heeft Nederland ICT voor Wigo4it een ICT Markttoets voor de vernieuwing van het backofficesysteem zorg georganiseerd. Wigo4it is de coöperatie van de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht op het gebied van informatievoorziening. De rapportage met daarin de mening van de markt is vanaf nu beschikbaar.

Marktconsultatie

Wigo4it is van plan om de zorgfunctionaliteiten, die nu in het Socrates systeem zijn opgenomen, in een ander backofficesysteem zorg onder te brengen. Wigo4it onderzoekt momenteel de opties hoe deze vervanging eruit kan komen te zien. Eén van de opties is om een bestaand backofficesysteem uit de markt aan te schaffen, mits deze voldoet aan de gewenste functionele vereisten. Er bestond daarom behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden uit de markt. Dit inzicht is verkregen via de ICT Markttoets, de open marktconsultatie.

Vragen aan de markt

Tijdens deze ICT Markttoets heeft Wigo4it marktpartijen een aantal open vragen voorgelegd. De eerste hoofdvraag richtte zich op het feit of er voldoende softwareproducten en -diensten op de markt beschikbaar zijn voor het backofficesysteem Zorg. Ook wilde Wigo4it in vraag 2 weten hoe de markt aankijkt tegen de samenwerking met drie grote gemeenten. Tot slot heeft Wigo4it de markt in de derde hoofdvraag gevraagd naar hun visie op de transitie van het huidige maatwerksysteem als de overstap wordt gemaakt naar een marktoplossing.

Mening van de markt

De marktpartijen geven aan dat er meer dan voldoende partijen en zelfs meer functionaliteit is dan gevraagd. Een andere parametrisatie per gemeente is gewenst. Hier moet rekening mee gehouden worden bij het te kiezen software product. Omdat ook de koppeling frontoffice/backoffice niet op basis van de landelijke, door KING vastgestelde, standaarden kan worden gedefinieerd, is het van belang dat de G3 en Wigo4it zelf de gewenste flexibiliteit in parametrisering en de gegevensuitwisseling en –vastlegging specificeren bij een uitvraag. Verder geven de marktpartijen meerdere alternatieven voor samenwerking met de G3 aan. De marktpartijen wijzen erop dat het in alle vormen van samenwerking van belang is dat de G3 als één geheel opereert in de vraagstelling en focus in die vraag aanbrengt.

Tot slot wordt de transitie van maatwerk naar marktoplossing volgens de marktpartijen in belangrijke mate door een aantal factoren bepaald: de keuze voor een meer of minder standaard product, de verschillende startposities van de gemeenten en de wijze waarop de functionaliteit in de eigen werkwijze, voor 3 gemeenten verschillend, geïmplementeerd wordt. Bij de implementatie zelf heeft de conversie en/of kwaliteit van de huidige data veel invloed op de planning. De totale doorlooptijd van kennismaken, plan maken en uitvoeren wordt ingeschat op 6 tot 12 maanden.

Wigo4it is blij met de adviezen van de markt. Dit advies zal worden meegewogen in de besluitvorming van het bestuur over de richting die de G3 en Wigo4it kiezen met betrekking tot het backofficesysteem zorg.

Rapportage

Zie voor het volledige advies van de markt het rapport.