15 juli 2022

Rapportage ICT Markttoets vernieuwing Rijks ICT-dashboard beschikbaar

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Op maandag 27 juni 2022 organiseerde NLdigital in opdracht van CIO Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een ICT Markttoets over het Rijks ICT-dashboard. Tijdens deze ICT Markttoets vroegen we aanbieders/ontwikkelaars van softwareproducten die zich richten op data ontsluiting, BI of CMS-systemen en system integrators op pre-competitieve wijze mee te denken over een aantal verwervingsvragen rondom het nieuwe Rijks ICT-dashboard.

De eindrapportage van deze ICT Markttoets is vanaf nu beschikbaar.

Aanleiding

Het Rijks ICT-dashboard is een website van de Rijksoverheid. Hierop staat informatie over alle grote ICT-projecten (ten minste 5 miljoen euro). CIO Rijk wil dit dashboard vernieuwen omdat de contractperiode met de leverancier afloopt, de huidige grenzen zijn bereikt en het niet meer past bij de nieuwe informatiewensen – en behoeften. Er is op dit moment geen geautomatiseerde datastroom mogelijk.

Via een ICT Markttoets heeft CIO Rijk inzichten en feedback opgehaald van bedrijven die dergelijke oplossingen leveren. Deze inzichten zijn voorafgaand aan de aanbesteding opgehaald, zodat CIO Rijk op basis van de tijdens de ICT Markttoets opgedane inzichten het project kan bijsturen en verder specificeren.

Vragen aan de markt

De volgende vragen (voor een uitwerking van de vragen zie de rapportage) zijn aan de marktpartijen voorgelegd tijdens de ICT Markttoets:

  • Welk platform zou passen voor nu en in de toekomst?
  • Bij wat voor type leverancier of consortium zou het traject gebaat zijn?
  • Welke verwervingsstrategie biedt de meeste kans op een effectieve implementatie?

Conclusies en aanbevelingen

Een belangrijke conclusie van de toets is dat het technisch goed haalbaar is om het huidige dashboard in een groeimodel te vervangen. Hierbij is het van groot belang om de gebruikers of doelgroepen (burgers en Kamerleden) centraal te stellen.

Voor de langere termijn is het (nog) niet volledig duidelijk waar het dashboard naartoe moet groeien, mede omdat het ministerie van BZK dan ook op andere (interne) doelgroepen wil richten. Hiervoor zouden de toekomstige capabilities centraal moeten staan. Daarom zou er volgens de markt gekozen moeten worden voor een ecosysteem waarin verschillende partijen in wisselende samenstelling samenwerken om deze toekomstige capabilities te realiseren.
Als het ministerie van BZK een generieke dashboard voorziening voor de hele Rijksoverheid nastreeft, dan is het van belang om de regie te nemen en de verantwoordelijke partijen van deze dashboards bij elkaar te brengen.

Als het huidige dashboard voor het einde van dit jaar vervangen moet zijn, is de tijd te kort om het verwervingstraject via een openbare aanbestedingsprocedure te organiseren. Daarom adviseert de markt om gebruik te maken van de bestaande mantelovereenkomsten.
Een goede samenwerking tussen het ministerie van BZK en de marktpartij(en) aan wie de opdracht wordt verstrekt is van groot belang voor het welslagen van het traject. Voor de samenwerkingsvorm adviseert de markt om een agile werkmethode uit het model zoals omschreven in de RVICTO VWS+ mantel.

Reactie opdrachtgever

“De open uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën over de vervanging van het Rijks ICT-dashboard is zeer waardevol. Dit heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de traditionele marktverkenningen, waarbij marktpartijen gevraagd wordt om een formulier in te vullen.”

Lees hier de hele rapportage.