1 februari 2018

Rapportage ICT Markttoets Digitaal Stelsel Omgevingswet/Open Stelsel gepubliceerd

SAMENWERKING MET DE OVERHEID
ICT Markttoets Omgevingswet

Eind 2017 organiseerde Nederland ICT in samenwerking met GeoBusiness Nederland voor het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ een ICT Markttoets over het digitaal stelsel voor de Omgevingswet/Open Stelsel (DSO). Deze ICT Markttoets richtte zich op marktpartijen die gebruik gaan maken van het DSO voor het (door)ontwikkelen van standaardsoftware ten behoeve van de Omgevingswet. Omdat het DSO wordt ontwikkeld als een ‘open stelsel’ zijn zowel overheid als markt erbij gebaat dat er goede mogelijkheden zijn om koppelingen te bouwen met het DSO en dat het open stelsel de markt uitnodigt te vernieuwen. De landelijke voorziening DSO is daarin de ‘leverancier aan marktpartijen’ en de verschillende overheidsorganisaties de ‘opdrachtgever of klant van marktpartijen’. De rapportage met daarin de mening van de markt is vanaf nu beschikbaar. 

Marktconsultatie

Het Programma had behoefte om haar strategie bij relevante marktpartijen te toetsen. Hiervoor is door Nederland ICT een marktconsultatie (de ICT Markttoets) georganiseerd. De resultaten van de ICT Markttoets worden gebruikt om verder richting te geven aan de doorontwikkeling van het stelsel.

Vragen aan de markt

De ICT Markttoets vond plaats in een zeer prettige, open sfeer. De markt waardeert het zeer dat het Programma de ‘agile’ samenwerkingsvorm met de markt heeft omarmd. Ook is het Programma nu overduidelijk met de concrete invulling bezig, in tegenstelling tot 2014, toen de eerste ICT Markttoets Omgevingswet werd gehouden. De 25 aanwezige marktpartijen discussieerden uitgebreid met elkaar over de twee hoofdvragen van het Programma. Ten eerste wilde het Programma weten of de geboden informatie en ondersteuning voldoende is om als marktpartij software te kunnen (door)ontwikkelen en aan te kunnen bieden. Daarnaast werd gevraagd of marktpartijen al concrete initiatieven namen om software aan te kunnen bieden waarbij ze gebruik maken van/aansluiten op het DSO.

Mening van de markt

Uit de ICT Markttoets bleek dat de marktpartijen van mening zijn dat er veel informatie aanwezig is, maar dat er nog niet voldoende informatie is om nu al software te kunnen doorontwikkelen en aanbieden. De business case door marktpartijen kan nog niet worden gemaakt, omdat er meer helderheid nodig is over de planning. Daarnaast zien de marktpartijen graag dat het Programma de samenwerking met marktpartijen intensiveert en een regierol speelt om de kennis en ervaring die via pilots en proeftuinen wordt opgedaan te delen met alle partijen. Risico’s zien de marktpartijen rondom de keuzes die nog gemaakt moeten worden over verantwoordelijkheden (landelijk en/of decentraal) op diverse bestuurlijke niveaus. Een ander risico zien zij in het feit dat de juridische procesinrichting- en procesuitvoeringsvraagstukken en ICT niet in samenhang worden uitgewerkt. Ook is nog veel onzeker over wat er momenteel wettelijk en/of via welke standaarden geregeld wordt.

Met betrekking tot de daadwerkelijke initiatieven geeft een aantal marktpartijen aan al bij concrete proeftuinen betrokken te zijn. Andere marktpartijen zijn nog niet concreet bezig met het inzetten van vernieuwde software. Meestal omdat de betrokken klantgroep hun behoefte nog niet goed in beeld heeft.

Het Programma DSO was zeer content met de inbreng tijdens deze marktconsultatie en de adviezen die de markt aan het Programma heeft meegegeven. Daarnaast bleek de ICT Markttoets wederom een mooie ontmoetingsplek waar de informatie en kennis van overheid en markt open kan worden uitgewisseld. De marktpartijen worden bij toekomstige kennissessies nog meer betrokken als ‘vrienden van het stelsel’.

Rapportage

Zie voor het volledige advies van de markt het rapport.