21 juli 2017

Rapportage ICT Markttoets Digitaal 2017 gepubliceerd

SAMENWERKING MET DE OVERHEID
Digitaal 2017

Eind juni hebben geïnteresseerde marktpartijen zich gebogen over twee hoofdvragen voor de ICT Markttoets voor het programma Digitaal 2017. Het programma Digitaal 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) helpt bestuursorganen bij het mogelijk maken van de in voorbereiding zijnde Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Deze wet regelt dat burgers en bedrijven ‘berichten’ altijd elektronisch naar een bestuursorgaan kunnen verzenden als dat ook schriftelijk kan. Zij krijgen hiermee het recht op een elektronisch kanaal voor het indienen van een aanvraag.

De ICT Markttoets had voor het programma Digitaal 2017 als doel leveranciers te informeren, te stimuleren en met elkaar in gesprek te brengen over hoe overheden geholpen kunnen worden het recht op een elektronisch kanaal te implementeren. De rapportage van de ICT Markttoets Digitaal 2017 met daarin de mening van de markt is vanaf nu beschikbaar.

Hoofdvragen

Het programma Digitaal 2017 heeft deze ICT Markttoets door Nederland ICT laten organiseren om twee hoofdvragen aan de markt voor te leggen:

  1. Zijn er producten en diensten vanuit de markt beschikbaar om als marktpartij een aanbod te kunnen doen aan de betrokken bestuursorganen in casu overheidsorganisaties om aan de wet te voldoen?
  2. Wat is nodig om je rol als marktpartij goed te kunnen uitoefenen?

Beschikbaar

14 marktpartijen met producten aan de dienstverlenings- (ofwel frontoffice-) kant van de overheid bogen zich op 22 juni bij het ministerie van BZK met elkaar over deze twee hoofdvragen. Naar het oordeel van de markt zijn de producten en diensten die kunnen voorzien in de door de wet gevraagde functionaliteit, inclusief notificaties en terugmeldingen, beschikbaar. Verder zijn de marktpartijen van mening dat zij met de handreiking een voldoende basis hebben om een aanbod aan klanten te kunnen ontwikkelen.

Stimuleren van gebruik

Naast de handreiking zijn nog verschillende maatregelen nodig. Ten eerste moet het gebruik (door bestuursorganen) van de beschikbare oplossingen (vanuit de markt) gestimuleerd worden. De marktpartijen stellen dat er feitelijk sprake is van een latente vraag, die nog niet ingevuld wordt.

Realisatie en implementatie

Daarnaast dienen realisatie en implementatie ondersteund te worden. Realisatie en implementatie van nieuwe voorzieningen en standaarden lopen volgens de marktpartijen vaak vertraging op. Zij adviseren de overheid deze ontwikkelingen meer ‘agile’ uit te voeren, met stapsgewijze verbeteringen en snellere omlooptijden. Voor de realisatie van de gewenste dienstverleningen moeten nog barrières, belemmeringen en onzekerheden weggenomen worden.

Tijdpad

Daarbij spelen nu de GDI-voorzieningen en de versnippering ervan een beperkende rol. De Berichtenbox, omgang met machtigingen en DigiD zijn volgens de marktpartijen niet op het vereiste niveau, en het is hun niet duidelijk en concreet genoeg welk tijdpad daar geldt. Dit wordt bevestigd door het rapport “Maak waar”. De marktpartijen stellen voor dat daar stevig actie op genomen wordt.

Ontwikkelingen

De marktpartijen wijzen er ook op dat andere ontwikkelingen kunnen concurreren met de implementatie van digitale dienstverlening. Marktpartijen zien dat de bestuursorganen met een tekort aan middelen gaan prioriteren, waarbij niet alles tegelijk zal worden opgepakt.

Resultaat

Als reactie op de discussie door de markt gaf de opdrachtgever aan blij verrast te zijn met wat de discussies aan de tafels in zo’n korte tijd opgeleverd hebben. In aanvulling op de minimale oplossingen die voldoen aan de wettelijke vereisten hebben de deelnemende marktpartijen tijdens de ICT Markttoets de nodige diepgang ingebracht. Aldus de opdrachtgever: “Het ministerie had deze sessie eerder moeten doen.”

Rapportage ICT Markttoets Digitaal 2017

De volledige mening van de markt kun je in deze rapportage lezen.

ICT Markttoets Digitaal 2017