12 juli 2016

Nieuwe Digitale Agenda overheid richt zich ook op digitalisering andere sectoren

Op 7 juli presenteerde de minister van Economische Zaken de Digitale Agenda 2016 -2017. De Digitale Agenda is dé beleidsagenda met betrekking tot de digitale economie en bevat de acties die het kabinet voor de korte termijn (2016 en 2017) onderneemt om de digitalisering van de samenleving verder te stimuleren en de daarvoor benodigde randvoorwaarden te versterken. Waar voorheen de focus vooral lag op de digitalisering van de overheid zelf, besteed de huidige Digitale Agenda meer aandacht aan de digitaliseringsplannen van andere departementen.

De Digitale Agenda kent in tegenstelling tot de voorgaande agenda voor de jaren 2011-2015 een aanzienlijk kortere looptijd. Dit in verband met de verkiezingen in 2017. In een beleidsbrief aan de Tweede Kamer zet minister Kamp uiteen hoe de komende twee jaar gewerkt gaat worden aan

  1. Onderwijs, kennis en innovatie
  2. Een snelle en open infrastructuur
  3. Veiligheid en vertrouwen
  4. Ruimte voor ondernemers
  5. Digitalisering van domeinen (industrie, zorg, energie en mobiliteit)

Veel van de acties uit de agenda zijn een voortzetting van de al bestaande acties gericht op het creëren van de juiste randvoorwaarden voor de digitale economie.

Met name de vijfde actielijn ‘digitalisering van domeinen’ is een interessante trendbreuk met het verleden. Meer dan anders geeft de minister van Economische Zaken hiermee aan dat ICT niet alleen van enorme toegevoegde waarde is voor de economie, maar ook cruciaal is voor vernieuwing in andere domeinen.

Wat Nederland ICT betreft een mooie opmaat naar het plaatsen van digitalisering in het hart van het beleid, zoals ook verwoord in ons manifest voor de komende kabinetsperiode. De digitaliserende economie vraagt immers om meer regie over, en samenwerking tussen, de verschillende vakdepartementen. Geen ICT-sector zonder voldoende opgeleid personeel, geen vertrouwen in ICT zonder transparante overheid en geen optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven zonder een goede gemeenschappelijke digitale overheidsinfrastructuur.