1 september 2015

Nederland ICT waarschuwt voor gevolgen uitbreiding aftapbevoegdheden

PRIVACY

Nederland ICT heeft grote twijfels over het nut en de noodzaak, de transparantie, proportionaliteit en de reikwijdte van de wet. Ook zijn er twijfels over de toerekening van kosten, de praktische uitvoerbaarheid en het juridisch toetsingskader van de nieuwe bevoegdheden, en daarmee het draagvlak voor een dergelijk ingrijpend wetsvoorstel.

Verlies aan vertrouwen in ICT

Nederland ICT vreest verder dat de door de wet opgelegde eisen aan een groot aantal bedrijven zullen resulteren in toegenomen onzekerheid en financiële druk voor het bedrijfsleven en als gevolg daarvan minder innovatie. Daarnaast leiden de nieuwe bevoegdheden tot risico’s voor de betrouwbaarheid en integriteit van dienstverlening en daarmee een verlies aan vertrouwen in ICT bij burgers en bedrijven. Dit zal leiden tot een verslechtering van het internationale imago van Nederlands als Digitale Delta van Europa.

Nederland ICT vraagt de minister het voorstel in de huidige bewoordingen te heroverwegen en samen met de sector na te denken over een wetsvoorstel dat op meer draagvlak bij burgers en bedrijven kan rekenen.

Meer specifiek vraagt Nederland ICT de minister, in overleg met zijn collega’s van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken, om:

  • Een gedegen onderbouwing van nut en noodzaak van een dergelijk ingrijpend wetsvoorstel
  • Een voorstel voor hoe er in de toekomst op een transparante wijze inzicht gegeven wordt in de reikwijdte van de bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de wijze waarop deze hun taak uitoefenen. Dit teneinde het vertrouwen van burgers en bedrijven in de integriteit van hun data, het internet en daarmee de digitale economie als geheel te waarborgen
  • Een analyse van het effect dat het wetsvoorstel zal hebben op de positie van Nederland als vestigingsplaats voor het (ICT)-bedrijfsleven en als Digitale Delta binnen Europa.

Voorstel voor een financieel toetsingskader

Daarnaast pleit Nederland ICT ervoor om bij het opleggen van dergelijke verplichtingen voor het bedrijfsleven altijd de kosten via de Rijksbegroting te laten lopen. Niet alleen is er op die manier democratisch toezicht op de kosten, ook worden de diensten er door financiële overwegingen toe gedwongen hun activiteiten scherp en doelgericht in te zetten. De proportionaliteit is hierdoor beter geborgd.

Onze complete reactie op de consultatie rond de Wiv is hier te vinden.