13 november 2014

Nederland ICT tegen invoering BGL als vervanging VAR

REGELGEVING

Afgelopen zomer is er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat beoogt de bestaande regeling voor de VAR (verklaring arbeidsrelatie) te vervangen door de Beschikking geen loonheffingen, de BGL. Het is de bedoeling dat de BGL in de loop van 2015 ingevoerd zal worden. De BGL legt de verantwoordelijkheid voor het beoordelen of er al dan niet sprake is van een dienstverband bij de inhuurder. In de praktijk zal de zzp’er een aantal vragen beantwoorden die duidelijkheid geven over de omstandigheden waaronder het werk verricht wordt. De inhuurder moet vervolgens de juistheid hiervan beoordelen. Bij een verkeerde interpretatie of beoordeling wordt hij zelf aansprakelijk voor de loonheffingen. Vanwege de aard van het werk in de ICT is de kans op verschil van interpretatie met de Belastingdienst groot. Dat brengt dus financiële risico’s met zich mee voor ICT-bedrijven die zzp’ers inhuren. Nederland ICT verzet zich tegen de invoering van de BGL en werkt daarin samen met onder andere VNO-NCW. Het wetsvoorstel moet van tafel of zodanig worden aangepast dat de risico’s niet bij de inhuurder worden gelegd.

De invoering van de BGL past niet bij de praktijk binnen de ICT branche om zzp’ers in te huren voor hun specifieke kennis en sluit niet aan bij de trend naar flexibilisering van de arbeidsmarkt. De onzekerheid die voor 2005 bestond bij opdrachtgevers over het al dan niet bestaan van een dienstverband en de daarmee samenhangende risico’s op naheffingen inzake loonbelasting, keert hiermee terug. Dit komt vooral omdat er in het voorstel geen eenduidig vast te stellen criteria zijn opgenomen. Het wetsvoorstel beoogt juist een grotere rechtszekerheid te bewerkstelligen voor zowel opdrachtgevers als zzp’ers, en de ‘schijnzekerheid’ die de VAR volgens de wetgever creëert, tegen te gaan. In de huidige regeling wordt de VAR op verzoek van opdrachtgevers door zzp’ers verstrekt en vrijwaart de opdrachtgever tegen aansprakelijkheid voor loonbelastingen. Bij een verstrekking van de VAR is in ieder geval duidelijk dat de Belastingdienst van mening is dat er geen sprake is van een dienstverband en dat, mocht dit achteraf anders blijken te zijn, de zzp’ers aansprakelijk is voor loonbelasting.

Zolang de VAR regeling niet vervangen is door de BGL, zult u de door u ingehuurde zzp’ers nog gewoon om een VAR kunnen vragen.  Nederland ICT informeert u over de ontwikkelingen op dit dossier.