18 juni 2020

Internationale concurrentiepositie Nederland verbeterd, digitale positie verslechterd

Onlangs zijn twee jaarlijkse indexeringen gepubliceerd waarin de internationale positie van Nederland wordt bepaald. Op de World Competitiveness Rankings (WCR) heeft Nederland haar vierde plek weer terugverdiend. Op de jaarlijkse index van de digitale economie en maatschappij van de EU (DESI) zakt Nederland echter af. Dat lijkt vooral het gevolg van minder goed presteren op het gebied van de digitale overheidsdienstverlening. Dat staat in contrast met het onlangs nog uitgesproken streven om als Nederland digitaal koploper van Europa te worden en een pionier te zijn voor verantwoorde digitale innovatie. 

De daling in de DESI-methodiek lijkt een gevolg te zijn van de aanpassing van de meet-methodiek. Met de oude methodiek stond Nederland derde op de ranglijst, met de nieuwe methodiek vierde. Los daarvan bieden zowel de resultaten van de DESI index 2020 als van de WCR veel perspectief voor verbetering van de positie van Nederland. NLdigital werkt graag mee aan een nog betere en duurzamere digitale economie en samenleving in Nederland.

Grotere stappen nodig

In Nederland worden wel degelijk stappen gezet in de digitalisering van de economie en de maatschappij. Andere landen in Europa maken echter ook grote stappen. De inspanningen van dit moment moeten verder worden geïntensiveerd. Alleen op die manier kunnen we koploper blijven en zo de Nederlandse economie concurrerend houden met de rest van de wereld.

De voortgangsrapportage en de actualisatie, medio 2019, van de in 2018 gelanceerde Nederlandse Digitaliseringsstrategie, bevestigt de duidelijke politieke wil om actie te ondernemen om de vruchten van de digitale transformatie te plukken. De flankerende strategieën voor kerngebieden zoals een leven lang leren, kunstmatige intelligentie en digitalisering van het bedrijfsleven zijn daarin ondersteunend.

5G: ruimte voor verbetering

Meer achtergrond over de DESI-resultaten

De DESI index is ingedeeld volgens een aantal onderdelen: connectiviteit, menselijk kapitaal, internetgebruik, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten. Op basis van de gegevens van vóór de pandemie, staat Nederland op de 4e plaats van de 28 EU-lidstaten in de index van de digitale economie en maatschappij (DESI) 2020. Nederland blijft dus een van de best presterende landen in Europa, met robuuste en stabiele ‘digitale groei’.

Connectiviteit

Nederland beschikt over hoogwaardige infrastructuur met verscheidene vaste telecommunicatienetwerken (koper, kabel en glasvezel) en drie mobiele netwerkaanbieders. Beleidsinitiatieven van de overheid kunnen een efficiënt gebruik van geavanceerde breedbandtechnologieën verbeteren door het gebruik van hogere Mbps-snelheden te stimuleren. Coördinatie tussen de centrale en lokale overheden kan een verdere uitrol van het netwerk in een reeds geavanceerde markt en de komende 5G-uitrol versterken. Het scheppen van de voorwaarden voor de uitrol van 5G is van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling van gigabit-netwerken. Hoewel Nederland nog geen 5G-pioniersbanden heeft toegekend, heeft het met de aanstaande veiling van de 700 MHz-band wel stappen gezet voor het leggen van de basis.

Nederland neemt in 2019 nog steeds de eerste plaats in op het gebied van het gebruik van vaste breedband, met 98% van alle huishoudens tegenover een EU-gemiddelde van 78%. Hoewel het gebruik van mobiele breedband gestaag is gestegen van 88 abonnementen per 100 mensen in 2017 tot 92 abonnementen per 100 mensen in 2019, blijft dit gebruik onder het EU-gemiddelde en staat de 17e plaats. Wat 5G-gereedheid betreft, scoort Nederland zwak, met een toegewezen 5G-spectrum van 0%.

Human capital

Van alle EU-landen staat Nederland op de 4e plaats wat menselijk kapitaal betreft, ruim boven het EU-gemiddelde. Deze positie is sinds 2019 stabiel gebleven. Wat digitale basisvaardigheden en geavanceerde digitale vaardigheden betreft, ligt de score boven het EU-gemiddelde. Het aantal ICT-specialisten is licht gestegen en ligt ook boven het EU-gemiddelde. Ondanks deze positieve trend is het groeipercentage aantoonbaar onvoldoende om aan de vraag op de arbeidsmarkt te voldoen. Het percentage vrouwelijke ICT-specialisten blijft langzaam maar gestaag groeien, iets sneller dan het EU-gemiddelde, ofschoon het aantal tamelijk laag blijft.

Internetgebruik

Nederland staat op de 3e plaats als het gaat om internetgebruik. Het gebruik van internetdiensten ligt in Nederland aanzienlijk boven het EU-gemiddelde. 95% van de bevolking gebruikt het internet ten minste een keer per week, 10% boven het EU-gemiddelde.

Nederlanders houden zich enthousiast bezig met diverse onlineactiviteiten, de meest populaire activiteiten zijn internetbankieren (94%), winkelen (84%) en het (af)spelen van muziek, films en videospellen (92%). 79% van de Nederlandse internetgebruikers leest nieuws online (tegenover 72% in de gehele EU). Het aantal internetgebruikers dat een onlinecursus volgt, is licht gestegen (van 11% naar 14%) en ligt boven het EU-gemiddelde (11%).

Integratie van digitale technologie

Wat de integratie van digitale technologie in het bedrijfsleven betreft, neemt Nederland de 4e plaats onder de EU-landen in, ruim boven het EU-gemiddelde. Er waren lichte verbeteringen in enkele indicatoren, maar ook een lichte daling van het aantal bedrijven dat gebruik maakt van sociale media (van 39% tot 37%). Het aantal kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) dat online verkoopt en grensoverschrijdend naar andere EU-landen, is toegenomen maar blijft relatief laag.

De Nederlandse regering onderkent in haar Digitaliseringsstrategie en in het ‘Jaarbericht Staat van het MKB’ dat ondernemingen, met name het MKB, de voordelen van de digitalisering, inclusief de totale factorproductiviteit, niet ten volle benutten.

Digitale overheidsdiensten

Wat digitale overheidsdiensten betreft, staat Nederland op de 7e plaats van alle EU-landen, boven het EU-gemiddelde. Het land presteert in het algemeen goed. Hoewel het aantal gebruikers van e-overheid stabiel is, zijn enkele andere indicatoren, zoals het gebruik van vooraf ingevulde formulieren en voltooiing van diensten via internet licht achteruitgegaan. Ook voor de digitale openbare diensten voor ondernemingen scoort Nederland onder de maat.

In de Digitaliseringsstrategie 2018 is de doelstelling van een transparante en toegankelijke e-overheid al tot een kernprioriteit verklaard. Deze moet de ‘uitvoeringstoets’ doorstaan op het gebied van toegankelijkheid, transparantie, beschikbaarheid en efficiëntie voor iedereen. In de beoordeling van 2018 is onderkend dat er moest worden gewerkt aan het versterken van een degelijke, toekomstbestendige elementaire digitale infrastructuur en aan de verbetering van de vaardigheden van werknemers in de publieke sector.

Samenvattend is Nederland een van de EU-landen met betere algemene prestaties inzake de staat van de e-overheid: dit geldt zowel voor de brede beschikbaarheid van onlinediensten als voor het digitaliseringsniveau van de ondersteunende en klantgerichte afdelingen van overheidsdiensten. Voor de digitale openbare diensten voor ondernemingen scoort Nederland echter onder het Europese gemiddelde.