11 februari 2013

Impressie Ronde Tafel ‘Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk’

De Ronde Tafel ging van start met een korte introductie door Guernaoui en een voorstelrondje van de aanwezigen. Hierop volgde een presentatie over de huidige situatie, proces en doelstellingen. De presentatie kunt u hieronder downloaden.

Presentatie Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk’

Rijksbreed Software Platform

Het project om te komen tot een Rijksbreed Software Platform komt voort uit de i-Strategie. De eerste stap is het realiseren van een gedragen Project Initiatie Document, waarin het proces wordt geschetst dat moet leiden tot een Rijksbreed Software Platform. In dat kader is er een inventarisatie gedaan onder CIO’s van het Rijk en andere stakeholders. Daarnaast heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden. Hieruit kwamen drie belangrijke aandachtsgebieden naar voren, namelijk:

  • kennis
  • kosten
  • kansen

Ook is er gekeken naar de belangrijkste marktontwikkelingen. De uitkomsten hiervan vindt u in bovenstaande presentatie. De conclusie na de eerste onderzoeken is in ieder geval dat het om complexe materie gaat, waarbij de vraagzijde (de overheid zelf) het beste te beïnvloeden is.

Duidelijkheid

De discussie met de aanwezige bedrijven was vooral bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen. Met andere woorden: waar gaat dit project over? Software, licenties, ontwerp of gegevens? Het antwoord luidde: vooral software en licenties. Op de vraag of de ZBO’s meteen hierin meegenomen worden, kwam als antwoord dat de focus eerst op het Rijk zelf ligt.

Belangrijkste conclusie was dat er nog veel duidelijk moet worden. Er loopt bijvoorbeeld nog een onderzoek naar mogelijke juridische obstakels. Ook de verwevenheid van het primaire en secundaire proces bij de Rijksoverheid is een issue.

Volgende afspraak

Aan het einde van de Ronde Tafel maakten ICT-bedrijfsleven en overheid de afspraak om in een later stadium nogmaals in overleg te gaan met elkaar. Op dat moment kunnen beide partijen concreter spreken over bepaalde denkrichtingen.