18 september 2012

ICT~Office: bezuinigen kan met ICT

Zoals verwacht wordt in de Troonrede sterk de nadruk gelegd op de noodzaak van bezuinigingen. ICT~Office ziet tal van kansen om vele miljarden te besparen door de inzet van ICT. Onlangs heeft de initiatiefgroep 20×20 aangetoond dat vele miljarden bespaard kunnen worden door overheidstaken anders en vooral slimmer in te richten. ICT~Office steunt dit initiatief en roept het huidige kabinet op te onderzoeken welke voorstellen snel ingevoerd kunnen worden zodat het nieuw te vormen kabinet een vliegende start kan maken.

Regeringscommissaris voor ICT

In de Troonrede was er aandacht voor het bevorderen van ondernemerschap, investeren in infrastructuur en versterking van veiligheid, onderwijs en innovatie. Dit zijn terreinen waar met inzet van ICT veel winst valt te boeken. Met het oog op strakkere regie en betere coördinatie pleit ICT~Office voor het aanstellen van een Regeringscommissaris voor ICT. Dat zorgt, zoals genoemd in de Troonrede, voor betere efficiency in de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid door betere samenwerking op terreinen als informatie- en communicatietechnologie. De ambitie moet zijn dat in 2016 de overheid haar dienstverlening volledig online aanbiedt.

Geen BTW op aanschaf digitale leermiddelen

Het verhogen van de arbeidsproductiviteit moet een hoge prioriteit krijgen. De toepassing van ICT heeft de afgelopen decennia al voor een forse stijging gezorgd. De mogelijkheden zijn echter nog lang niet uitgeput. Dit moet een daadwerkelijke doorvertaling krijgen naar maatschappelijke sectoren als zorg, onderwijs, mobiliteit en veiligheid. Veiligheid en vertrouwen moeten hier een prominente plaats innemen. ICT~Office pleit voor onder meer het vrijstellen van BTW op de inkoop van digitale leermiddelen in het onderwijs. Goed opgeleide werknemers afkomstig uit een beter en op maat gemaakt onderwijs verdienen zich op termijn vele malen terug.

Cybersecurity

Veiligheid wordt in de Troonrede genoemd als belangrijk terrein. ICT~Office pleit vooral ook voor veiligheid online. De veiligheid van onze hoogwaardige digitale infrastructuur is van groot belang. Cybersecurity moet een belangrijke plaats krijgen in het beleid, met daarbij een passend budget. Hier dient het nieuw te vormen kabinet prioriteit aan te geven.

Hervormings- en investeringsagenda voor de toekomst

Het is mogelijk om Nederland concurrerender, duurzamer en klaar voor de 21e eeuw te maken. Er zijn voldoende plannen die dat kunnen waarmaken. Het nieuwe kabinet zal daarom moeten inzetten op een hervormings- en investeringsagenda voor de toekomst. Door van Nederland een échte kenniseconomie te maken, wordt duurzame economische groei gewaarborgd. Het succes van de Nederlandse kenniseconomie is afhankelijk van innovatie. Zeventig procent van alle innovatie is gerelateerd aan ICT.