28 mei 2018

ICT Milieumonitor: 9,8 miljoen kilo gerecycled ICT-afval in 2017

DUURZAAMHEID

Stichting ICT Milieu zamelde in 2017 via Wecycle een totaal van 9,8 miljoen kilo ICT-afval in. Bij gecertificeerde recyclers kon hiervan 82%, namelijk 8 miljoen kilo, worden teruggewonnen als grondstof. Door deze recycling is maar liefst 13.900 ton CO2-uitstoot vermeden. De 258 producenten die deelnemen aan ICT Milieu leverden zo gezamenlijk een zichtbare bijdrage aan de circulaire economie.

Klik op onderstaande afbeelding om de Milieumonitor te bekijken. 

Meer grondstoffen teruggewonnen uit afgedankte producten

Uit de ICT Milieumonitor blijkt dat het percentage teruggewonnen grondstoffen stijgt: maar liefst 82% van het verwerkte ICT-afval kon in 2017 worden verantwoord als zodanig, tegenover 76% in 2016. De samenstelling van de teruggewonnen grondstoffen blijft in 2017 vrijwel gelijk aan 2016. Ook dit jaar is er met name metaal teruggewonnen (5,2 miljoen kilo), opgevolgd door plastic (1,6 miljoen kilo), glas (0,6 miljoen kilo) en overige grondstoffen (0,7 miljoen kilo). Het grootste deel van het materiaal dat niet als grondstof kon worden teruggewonnen, werd alsnog ingezet voor energieopwekking, zodat in totaal 96% nuttige toepassing werd behaald.

Voor het eerst is ook de vermeden CO2-uitstoot door de grondstofterugwinning berekend. Deze bedroeg maar liefst 13.900 ton, wat gelijk staat aan de gemiddelde jaarlijkse CO2-uitstoot van zo’n 4.800 benzineauto’s .

“We zijn er trots op dat we steeds meer grondstoffen uit het ingezamelde ICT-afval hebben kunnen terugwinnen. Niet alleen ontlasten we op deze manier de productieketen, we dragen daarmee ook bij aan de belangrijke uitdaging van CO2-reductie.”

Rob Idink (HP Nederland), voorzitter Stichting ICT Milieu

Samenstelling ingezameld ICT-afval steeds moderner en lichter

Afgelopen jaren werd al zichtbaar dat de samenstelling van de ingezamelde apparaten verandert door de modernisering van ICT-apparatuur. Ook de trend van lichtere apparaten in de inzameling zette zich in 2017 door. Zo daalde het aandeel zware CRT-monitors van 11% (2016) naar 9%, terwijl het aandeel lichtere FPD-monitors met een procent steeg naar 11%. Hiermee is voor het eerst niet alleen het aantal, maar ook het gewicht van FPD-monitors groter dan CRT-monitors. En waar het aandeel van ingeleverde desktops in 2017 daalde naar 26% (was 31% in 2016), steeg het aandeel ingeleverde laptops juist naar 3%.

Inleverlocatie altijd in de buurt

Stichting ICT Milieu is, samen met vijf andere productstichtingen, opdrachtgever van Wecycle die de inzameling van elektrische apparaten en lampen verzorgt. In 2017 konden afgedankte apparaten worden ingeleverd bij ruim 300 gemeenten, ruim 100 kringlopen, ruim 350 scholen en kinderboerderijen en stonden er meer dan 4.000 Wecycle-inleverbakken in winkels. Daarnaast kan bij elke winkel waar een elektrische apparaat wordt gekocht het oude worden ingeleverd. Daardoor komt het totaal aantal inleverpunten waar Wecycle inzamelt boven de tienduizend.

Via deze fijnmazige inzamelstructuur werd in 2017 door Wecycle in totaal 107 miljoen kilo elektrische apparaten ingezameld, waarvan het aandeel ICT met 9,8 miljoen dus ongeveer 9% is. Het totaal aantal door Wecycle ingezamelde ICT-apparaten was in 2017 ruim 1,8 miljoen stuks. Op tien Wecycle Service Centers worden apparaten gesorteerd en gedemonteerd, waarmee meer waarde wordt gecreëerd op milieu, sociaal en economisch vlak.

Twee redenen voor gecertificeerde verwerking van professionele ICT-apparatuur

De Europese en nationale doelstelling voor de inzameling van elektrische apparaten is verhoogd van 45% van het op de markt gebracht gewicht naar 65% per 2019. Dit percentage kan niet alleen worden gehaald met consumentenapparatuur. Er is ook gecertificeerde en geregistreerde verwerking van professionele apparatuur nodig. Daarom roept ICT Milieu bedrijven die apparatuur laten verwerken op gebruik te maken van WEEELabEx-gecertificeerde recyclers, zodat ook deze apparaten hoogwaardig worden gerecycled en de resultaten meetellen voor de nieuwe inzameldoelstelling. Het nationaal (W)EEE-register publiceert na de zomer de resultaten van de totale inzameling van elektrisch afval in Nederland over 2017.

Een tweede goede reden om van professionele WEEELabEx gecertificeerde verwerkers gebruik te maken, is dat zij worden gecontroleerd op de omgang met privacygevoelige data. Dit is in het kader van de Avg nog belangrijker geworden. Wij raden bedrijven die datadragers afdanken daarom aan om zich meer bewust te zijn van wat zij met hun afgedankte ICT doen. Bij WEEELabEx-gecertificeerde verwerkers gaat milieuverantwoorde hardwareverwerking hand in hand met verantwoorde datavernietiging.