28 mei 2015

ICT Milieu in Monitoringsberaad e-waste

DUURZAAMHEID

Het Monitoringsberaad is een overlegorgaan voor alle partijen die betrokken zijn bij het inzamelen en verwerken van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). In het beraad zijn in totaal 19 partijen vertegenwoordigd uit de recyclingindustrie, detailhandel, gemeenten en de producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen. Door samen te werken en kennis te delen, streven de deelnemers er met elkaar naar de wettelijke doelstelling te halen. Deze schrijft voor dat in 2019 85 procent van het e-waste moet worden ingezameld en gerecycled.

De producenten en importeurs zijn verenigd in de NVMP, waar ICT Milieu bij is aangesloten. NVMP heeft via uitvoeringsorganisatie Wecycle een landelijk dekkend inzamelsysteem voor e-waste operationeel en voert communicatiecampagnes en onderzoeken uit. NVMP is verheugd met de totstandkoming van het Monitoringsberaad en denkt dat de onderlinge samenwerking een meerwaarde kan opleveren.

Handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport blijft een absolute voorwaarde om de doelstellingen te behalen. Recyclers van e-waste dienen per 1 juli 2015 WEEELABEX gecertificeerd te zijn. De recyclers die voor ICT Milieu werken zijn reeds gecertificeerd. Voor bedrijven die zelf ICT-afval laten recyclen is er een overzicht van gecertificeerde verwerkers op de website van het nationaal WEEE-register. Ook blijft de opsporing van zogenoemde ‘free riders’ belangrijk. Dit zijn producenten en importeurs die elektrische apparaten op de markt brengen maar niet bijdragen aan de kosten die de verantwoorde inzameling en recycling met zich meebrengen.

De resultaten van ICT Milieu worden jaarlijks gerapporteerd in de ICT Milieumonitor.