8 november 2016

Hoe digitaal is het programma van het CDA?

POLITIEK

Het concept-programma van het CDA bevat volgens de partij duidelijke keuzes voor een beter Nederland. Welke rol ziet de partij daarbij voor ICT en de digitale transformatie? We legden het programma langs de meetlat van ons Manifest voor de Digitale Economie.

Investeren in innovatie en digitale infrastructuur

Volgens het CDA zijn creativiteit en innovatie sleutelwoorden van de Nederlandse economie. De partij wil structureel middelen reserveren voor investeringen in kennis en innovatie, op voorwaarde dat het bedrijfsleven hier zelf ook substantieel aan bijdraagt. Een dergelijke matching van publieke investeringen door private partijen komt overeen met het huidige Topsectorenbeleid, waar ICT helaas ondervertegenwoordigd is. Wil het CDA in de volgende kabinetsperiode ICT blijven uitsluiten? Wat betekent dit voor fundamenteel onderzoek en de relatie tussen bedrijfsleven en wetenschappelijk onderwijs? Dit wordt uit het programma niet duidelijk.

Het programma staat verder stil bij het belang van de digitale infrastructuur. Het CDA plaatst de digitale infrastructuur terecht op één lijn met de ‘oude’ infrastructuren. Je kunt zelfs betogen dat de digitale infrastructuur meer prioriteit zou moeten krijgen dan de oude omdat veel van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit en milieu juist voortkomen uit de nadelen van deze oude infrastructuren. Investeren in de digitale infrastructuur en vooral ook ruimte laten aan private partijen om dit te blijven doen is dé sleutel tot een duurzame digitale maatschappij en economie.

Ruimere digitale bevoegdheden voor diensten en politie

Het CDA is duidelijk: om cybercrime en terrorisme aan te pakken hebben de politie en geheime diensten meer online bevoegdheden nodig. De partij is voorstander van omstreden maatregelen als een massale internettap, een hackbevoegdheid voor de politie en het ontsleutelen van informatie. Deze bevoegdheden hebben een negatief effect op het vertrouwen in ICT en de veiligheid van de doorsnee burger.

Een duurzame en circulaire economie

Het CDA zet stevig in op het stimuleren van duurzame energievoorziening en een circulaire economie. Beide onderwerpen waar de ICT-sector haar steentje bijdraagt, zowel intern, als in andere sectoren door slimme oplossingen te bieden. Wat dat betreft is het jammer dat het programma in een andere paragraaf uitgebreid ingaat op slimme mobiliteit, maar dit niet noemt als middel om de duurzaamheid te bevorderen.

Een leven lang leren en digitale vaardigheden

Het partijprogramma heeft ook aandacht voor een leven lang leren, door te pleiten voor een individueel leerrecht waar werkgevers en werknemers samen voor sparen. Een goed plan dat compleet in lijn is met de aanbevelingen in ons manifest. Ook pleit de partij voor meer ruimte voor digitale vaardigheden tezamen met sociale en ondernemende vaardigheden.

Conclusie

Het partijprogramma van het CDA mist een integrale visie op de rol die de digitale transformatie kan spelen in de samenleving. De partij heeft terecht aandacht voor de digitale infrastructuur en een leven lang leren. Ook is er aandacht voor digitale vaardigheden, waar de partij hopelijk ook computational thinking onder verstaat. Op het thema veiligheid denkt de partij alleen in bedreigingen en niet in de mogelijkheden die ICT biedt. Op 14 januari 2017 wordt het partijprogramma definitief vastgesteld. CDA-leden hebben tot die tijd gelegenheid om amendementen in te dienen.

*Update 14-11-2016: de alinea over digitale vaardigheden en de conclusie zijn aangepast.*