19 oktober 2012

Eindrapport ICT~Haalbaarheidstoets Project Drife nu te downloaden

Aanleiding

De DV&O is een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen en verzorgt het vervoer van oa. arrestanten en gedetineerden. De dienst vervoert ook goederen, verleent bijstand (bijvoorbeeld bij opsporing en ordehandhaving) en detacheert beveiligingsmedewerkers. De dienst werkt voor verschillende organisaties in de strafrechtketen en levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van de samenleving.

De DV&O wil haar klanten kunnen garanderen dat het vervoer van justitiabelen tijdig, veilig en humaan verloopt. Rondom het proces van aanvragen, plannen en terugkoppelen constateerde de dienst echter een aantal praktische problemen. Om die reden heeft de DV&O besloten te onderzoeken op welke manier de aanvraag van haar diensten, de planning en de communicatie hierover verbeterd kan worden. In dat kader kreeg ICT~Office de opdracht een ICT~Haalbaarheidstoets uit te voeren.

Download nu het eindrapport

De workshop van de ICT~Haalbaarheidstoets ‘Project Drife’ heeft plaatsgevonden op woensdag 29 augustus jl. Hierbij gingen de DV&O en de aanwezige marktpartijen op precompetitieve basis met elkaar in gesprek over oplossingsrichtingen en risico’s. Resultaat was een marktbreed advies voor de DV&O over de haalbaarheid van hun ICT-project.

Het eindrapport met advies is inmiddels aangeboden aan de DV&O. Via onderstaande link kunt u het eindrappport downloaden.

Voor vragen over de procedure van de aanstaande Europese aanbesteding kunt u contact opnemen met de heer J. Nahon van het ministerie van Veiligheid en Justitie via 088 – 0732395 of e-mail.