15 juli 2013

Doorbraakprojecten bieden kansen voor ICT-bedrijven

2017

In de doorbraakprojecten worden belemmeringen voor grootschalig gebruik en toepassing van ICT weggenomen. Het gaat hierbij om sectoren, waarin grote economische en maatschappelijke baten kunnen worden gerealiseerd. Kern van de doorbraakprojecten is dat ze een bijdrage leveren aan economische groei en de reductie van regeldruk of uitgaven. De projecten dienen daarnaast te helpen bij het oplossen van een economisch of maatschappelijk vraagstuk.

Het kabinet kiest er voor om de doorbraakprojecten samen met private partijen uit te voeren en hanteert daarbij het jaar 2017 als tijdshorizon. Nederland ICT vindt het zeer positief dat deze doorbraakprojecten nu worden opgepakt. Het is van groot belang dat dit nu voortvarend gebeurt. Met de benoeming van neutrale ‘aanjagers’ is aan een belangrijke voorwaarde voldaan.

Perspectief

Nederland ICT kijkt uit naar de voorstellen die de aanjagers gaan doen en zal erop toezien dat alle ICT-bedrijven de kans krijgen om aan te haken bij de doorbraakprojecten. Het is van groot belang dat een dergelijk perspectief wordt geboden aan alle ICT-bedrijven om zo optimaal te profiteren van de in de markt aanwezige kennis en expertise.

Nederland ICT verwacht dat mede door de betrokkenheid van de ministeries van VWS en OCW er op de betreffende beleidsterreinen nu snel voortgang kan worden geboekt.

U kunt de beleidsbrief hier downloaden