15 september 2016

Consultatie GIBIT goede ontwikkeling richting evenwichtige voorwaarden

CONTRACTEN EN VOORWAARDEN, SAMENWERKING MET DE OVERHEID

In navolging van de omstreden ARBIT (Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten) wordt er door de Nederlandse gemeentes gewerkt aan een eigen versie: de GIBIT. De gemeenten willen graag evenwichtige inkoopvoorwaarden opstellen die tot minder discussie leiden bij het gebruik. Daarom nodigden zij Nederland ICT uit om input te leveren door middel van een openbare consultatie. Een goede stap richting meer evenwichtige inkoopvoorwaarden. Inhoudelijk zien we nog vele knelpunten. De belangrijkste daarvan zijn:

Knelpunt 1: onvoldoende proportioneel en onevenwichtige risicoverdeling

ICT-leveranciers zijn niet onwelwillend om risico’s op zich te nemen die redelijkerwijs voor rekening van de leverancier dienen te komen. In de huidige opzet worden echter alle risico’s van een ICT-project (net als bij de ARBIT) in feite eenzijdig bij de leverancier gelegd. Deze risicoverdeling vindt Nederland ICT onredelijk en bovendien niet proportioneel. Het stellen van redelijke en proportionele eisen is een basisbeginsel uit het aanbestedingsrecht, naast het transparantie- en gelijkheidsbeginsel, waaraan in de GIBIT niet is voldaan.

Knelpunt 2: onvoldoende flexibel

De GIBIT zijn met name van toepassing op applicatie-ontwikkelingsdiensten. Daarmee wordt een groot gedeelte van het spectrum van ICT-diensten gemist. Denk aan: levering standaard hardware, standaardsoftware(licenties), cloudoplossingen en diensten voor software, platform en infrastructuur en datacommunicatiediensten).

De GIBIT-voorwaarden regelen zeer veel onderwerpen op detailniveau, terwijl niet al die onderwerpen zich lenen voor algemene voorwaarden. Het gaat dan onder meer om specifiek onderhoud, service levels, specifieke rapportages en ondersteuning, implementaties, conversies, controles, termijnen en gebruiksrechten.

We vrezen voor een rigide toepassing, zoals bij de ARBIT, onder meer door het opleggen van de voorwaarden als knock-out in aanbestedingen. Dat leidt tot contracten die absoluut niet passen bij de opdracht en ICT-bedrijven die met regelmaat niet inschrijven op opdrachten.

Meer aansluiting bij ICT Haalbaarheidstoetsen

Uit de evaluatie van de aanbestedingswet 2012 is als belangrijk aandachtspunt naar voren gekomen dat het niet zozeer gaat om het stellen van nog meer of strengere voorwaarden, maar om een redelijke en proportionele toepassing daarvan in de praktijk zodat de kwaliteit van aanbestedingen verbeterd wordt.

We hebben daarom gesuggereerd om aansluiting te zoeken bij de ICT Haalbaarheidstoetsen, die op dit moment voor de Rijksoverheid al gebruikelijk zijn. Zo kan er een goed, onpartijdig en zo breed mogelijk beeld ontstaan van de haalbaarheid van een project.

Input consultatie is eerste stap voor verdere discussie

Wat Nederland ICT betreft is de consultatie over de nieuwe voorwaarden een goede ontwikkeling die past bij een constructieve dialoog tussen overheid en markt. We hebben in onze reactie aangegeven dat we op basis van onze input graag verder het gesprek aangaan over een evenwichtige invulling van de GIBIT-voorwaarden.