25 juni 2013

Bent u op de hoogte van de studenten- en scholierenregeling?

Wat houdt deze regeling in?

Op het moment dat u, als werkgever, de regeling toepast, hoeft u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen. Werkgevers mogen voor de berekening van de loonheffingen namelijk het kalenderkwartaal gebruiken in plaats van het werkelijke loontijdvak. U houdt dan meestal minder of geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in.

De studenten- en scholierenregeling geldt voor:

  • scholieren, voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag volgens de Algemene kinderbijslagwet
  • studenten en scholieren die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een (voorwaardelijke) gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  • studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie en uit IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC)

Meer weten?

Voor nadere informatie over de toepassing van de studenten- en scholierenregeling kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.