22 mei 2012

Belangrijke wijzigingen in het nieuwe arbitragereglement SGOA

Voorwaarde voor een geldige arbitrageprocedure is dat de partijen in kwestie schriftelijk zijn overeengekomen om arbitrage als wijze van geschilbeslechting te hanteren. Een geldige afspraak tot arbitrage maakt in beginsel de overheidsrechter (rechtbank) onbevoegd. De ICT~Office Voorwaarden bevatten een uitgebreide geschillenregeling waarin verwezen wordt naar arbitrage bij de SGOA. Deze stichting is sinds 1989 als onafhankelijk en onpartijdig geschilleninstituut werkzaam op het gebied van ICT-conflicten.

Belangrijkste wijzigingen

In het nieuwe arbitragereglement zijn de nodige wijzigingen opgenomen, onder meer op het gebied van procesvoering, kosten, aantal arbiters en arbitraal kort geding. Zonder pretentie van volledigheid of diepgang kunnen we onder meer de volgende aanpassingen noemen.

  1. Terwijl het oude reglement in beginsel alleen van toepassing was op ICT-geschillen in de strikte zin van het woord, geldt dit wat betreft het nieuwe arbitragereglement voor alle geschillen waarin de partijen naar de SGOA of SGOA-arbitrage hebben verwezen. Dit zorgt voor de nodige duidelijkheid, omdat nu ook ICT-gerelateerde geschillen op het gebied van bijvoorbeeld privacy, informatiebeveiliging, e-commerce, databases en zelfs arbeidsgeschillen in de ICT-sector onder de werking kunnen vallen.
  2. Onder het oude reglement werden in beginsel altijd drie arbiters benoemd, tenzij partijen anders overeengekomen waren. Onder het nieuwe reglement is de mogelijkheid om met slechts één arbiter te werken aanzienlijk verruimd. Dit geldt met name voor relatief kleine procedures, oftewel procedures waarvan het totale financiële belang van de strijdende partijen gezamenlijk niet hoger is dan  € 50.000. Deze vernieuwing maakt de kosten van een arbitrageprocedure in dergelijke kwesties aanzienlijk lager. Het nieuwe reglement draagt dus bij aan een verdergaande beheersing van proceskosten.
  3. Ook bij arbitrage is een spoedprocedure mogelijk, het zogeheten Arbitraal Kort Geding. Hiermee kan een partij in relatief korte tijd en in een tamelijk informele procedure een spoedvoorziening van een scheidsgerecht verkrijgen. De regeling van het Arbitraal Kort Geding was in het oude reglement tamelijk complex. In het nieuwe reglement is deze regeling geheel uitgeschreven waardoor de mogelijkheid van deze geschillenfaciliteit beter uit de verf komt.
  4. Niet zelden worden juridische procedures nodeloos gerekt door partijen en advocaten. De SGOA acht het van belang dat partijen voortvarend procederen. In het nieuwe reglement is dan ook een strakkere regeling opgenomen omtrent het tijdig indienen van de processtukken en de bewaking van de procestermijnen.
  5. Het oude reglement bevatte geen voorziening voor situaties waarin er naast een SGOA-arbitrage ook bij de overheidsrechter een procedure over dezelfde kwestie liep. Dit kon in de praktijk voor coördinatieproblemen zorgen, ook al zijn arbiters op grond van de wet bevoegd over hun eigen bevoegdheid te oordelen. In het nieuwe reglement is opgenomen dat bij samenloop van procedures het SGOA-scheidsgerecht mag beslissen om de procedure bij de SGOA op te schorten en de uitkomst bij de overheidsrechter af te wachten.
  6. Onder het oude reglement was een arbitrage bij een vordering beneden € 2.500 niet mogelijk. Strikt genomen leverde deze beperking een gat in de rechtsbescherming op, want ICT-contracten verwijzen in zo’n geval wel naar arbitrage. In het nieuwe reglement is hiervoor een oplossing gevonden. De partijen zelf, en dus niet de SGOA, bepalen of de SGOA voor kleine vorderingen wordt benaderd.

Voor meer informatie over het nieuwe arbitragereglement kunt u terecht op www.sgoa.org. Uiteraard kunnen ook de juristen van ICT~Office informatie geven over geschillenbeslechting in het algemeen en arbitrage in het bijzonder.

Wist u dat leden van ICT~Office gratis of tegen gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van onze juridische expertise, bijvoorbeeld op het gebied van contracten, arbeidsrecht en intellectueel eigendom?