Matrix: Hoe digitaal zijn lokale verkiezingsprogramma's?

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook op lokaal niveau worden belangrijke beslissingen genomen over en stappen gezet in de digitalisering van onze economie en maatschappij. Tenminste, áls er een actieve en stimulerende rol is van de lokale politiek. Hebben lokale politieke partijen een visie op digitalisering? Herkennen ze de kansen die ICT biedt voor economie en maatschappij?

Om antwoorden op die vragen te vinden hebben we voor de vier grootste Nederlandse steden getoetst in hoeverre er in hun lokale politiek aandacht is voor digitalisering. We focusten ons op de partijen die in de huidige gemeenteraden 3 of meer zetels hebben (samen +/- 75% van de zetels), omdat we juist daar een grotere voortrekkersrol verwachten. Na de verkiezingen van 21 maart is daarnaast de kans groot dat een aantal van deze partijen een coalitie zullen vormen en dus invloed hebben op het beleid rondom digitalisering.
De programma’s zijn getoetst aan de zes thema’s die wij beschouwen als belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle digitale economie: Vertrouwen, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Infrastructuur, Duurzaamheid, Overheid en Innovatie.

In onderstaand schema vind je een overzicht van de gewogen resultaten per stad, per partij.
Onder het schema vind je een uitgebreide beschrijving per partij.

Lokale partijen hebben nauwelijks aandacht voor digitalisering
In de vier grote steden komt digitalisering tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nauwelijks aan bod. Want hoewel we kunnen stellen dat vrijwel alle partijen minstens één van de thema’s benoemen, ontbreekt het vaak aan een concrete invulling en is daardoor het effect daarvan op de digitale economie niet helder.

Slechts bij enkele partijen is digitalisering op alle thema’s concreet en positief verweven in het verkiezingsprogramma. Opvallend is dat de meeste partijen weinig aandacht hebben voor de kansen van digitalisering bij het stimuleren van duurzaamheid. Terwijl er in het regeerakkoord een grote rol is weggelegd voor de lokale overheid op gebied van de energietransitie.

Onderwerpen die vaak uitgelicht worden, zijn digitale geletterdheid van burgers, digitale dienstverlening en digitale burgerparticipatie. Daarnaast komen ook de mismatch tussen het onderwijsaanbod en de vraag op de arbeidsmarkt (o.a. ICT-sector) en toepassingen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (zoals e-health en slimme mobiliteit) vaker aan bod.

 

[hotspot id=8914 /]

< 3   =  De partij heeft minder dan 3 zetels in de huidige gemeenteraad en is daarom niet meegenomen in de analyse.

Download de matrix verkiezingen gemeenteraad 2018

Toelichting per partij

D66 Amsterdam

D66 Amsterdam heeft in haar verkiezingsprogramma op vele vlakken aandacht voor digitalisering. Enkel de rol van ICT in duurzaamheid blijft onderbelicht.

Zo pleit de partij voor ontwikkeling van digitale vaardigheden van burgers en gemeentelijk personeel. Dit krijgt onder andere vorm door oprichting van een House of Skills en het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor onderwijs gericht op techniek en innovatie. De partij benoemt terecht dat door de nieuwe technologieën nieuwe (cyber)criminaliteit kan ontstaan, waar zowel burgers, ambtenaren als politie kennis en kunde over moet worden bijgebracht. Helaas ziet D66 Amsterdam nieuwe technologieën vooral als bedreiging waar de Amsterdamse privacy tegen beschermd moet worden.

D66 Amsterdam maakt zich sterk voor een inclusieve samenleving, waarin de dienstverlening moet blijven aansluiten bij de behoeftes van de (soms minder digitale) burgers. Dit wordt bevorderd door experimenten met interactief bestuur & samenleving, waardoor burgers vroeg bij de besluitvorming worden betrokken. Daarnaast pleit de partij voor breed gebruik van open data, zodat nieuwe toepassingen ontwikkeld kunnen worden door diverse marktpartijen. De informatie wil ze echter graag verzamelen in een eigen open source data platform.

Doordat de centrale rol van de Amsterdam Internet Exchange (AMSIX) in de digitale infrastructuur van Amsterdam (en heel Nederland) wordt uitgelicht, draagt D66 Amsterdam positief bij aan de discussie over de ontwikkeling van Amsterdam als metropoolregio.

GroenLinks Amsterdam

GroenLinks Amsterdam besteedt in haar programma vrijwel geen aandacht aan digitalisering. Enkel het thema digitale overheid wordt belicht.
De partij benoemt dat zij ernaar streeft om open data de norm te maken bij de gemeente Amsterdam, zodat burgers hun bestuur kunnen controleren. De stimulering van deze beoogde transparantie is positief.

PvdA Amsterdam

PvdA Amsterdam benoemt diverse standpunten waarin de aandacht ligt op digitalisering, met name op het gebied van onderwijs & arbeidsmarkt en duurzaamheid. PvdA Amsterdam besteedt geen aandacht aan privacy, infrastructuur en de digitale overheid.

De partij wil de impact van technologie op de arbeidsmarkt laten onderzoeken en inzicht krijgen welke vaardigheden in de toekomst nodig zijn. Ook wil de partij aan de slag om de opleidingen voor sectoren waar tekorten zijn (zoals de IT-sector) aantrekkelijker te maken. Daarnaast moet er, bijvoorbeeld via bibliotheken, meer aandacht komen voor digitale vaardigheden bij met name ouderen. Daarbij gaan zij apart in op de benodigde ontwikkeling van specifieke kennis over en weerbaarheid tegen nieuwe vormen van criminaliteit, waaronder cybercriminaliteit.

Het is ook positief dat de partij actief inzet op een innovatie-initiatief om Amsterdam de koploper te laten worden bij nieuwe energienetten. Innovatie in de deeleconomie wordt gezien als zowel positief als bedreigend. Wij zien echter graag dat er wel ruimte wordt gegeven aan challengers op dit gebied. Eventueel kunnen nieuwe wettelijke kaders worden gecreëerd, zodat de huidige wetgeving geen knelpunten biedt voor de innovatie.

SP Amsterdam

SP Amsterdam richt zich in haar verkiezingsprogramma vrijwel niet op digitalisering. Alleen onderwijs en innovatie worden door de partij benoemd.

Het is positief dat de partij zich richt op het bijbrengen van digitale vaardigheden aan de burgers, zodat ze onder andere goed uitgerust zijn voor deelname op de arbeidsmarkt. Innovatie in de deeleconomie wordt echter gezien als zowel positief als bedreigend. Wij zien graag dat er wel ruimte wordt gegeven aan challengers op dit gebied. Eventueel kunnen nieuwe wettelijke kaders worden gecreëerd, zodat de huidige wetgeving geen knelpunten biedt voor de innovatie.

VVD Amsterdam

VVD Amsterdam besteedt in haar programma veel aandacht aan digitalisering. Alleen privacy en duurzaamheid worden niet genoemd in haar standpunten.

De partij heeft terecht aandacht voor de impact van cybercriminaliteit bij burgers en bedrijven en pleit voor samenwerking met het bedrijfsleven om beide partijen weerbaarder te maken. Ook pleiten ze terecht voor het belang om kinderen op jonge leeftijd te stimuleren digitale vaardigheden op te doen. De burger krijgt de kans om door middel van digitale tools inspraak te krijgen, waardoor de VVD Amsterdam werkt aan een inclusievere samenleving. Daarnaast is er aandacht voor personeelstekorten in onder meer de IT-sector, door privaat-publieke samenwerkingen na te streven.

De partij ziet het belang van verdere uitrol van snelle internetverbindingen en pleit in haar programma specifiek voor de aanleg van glasvezelkabel. Beter is om te kijken welke techniek het beste past bij de gewenste doelstellingen.

VVD Amsterdam ziet kansen voor de inzet van innovatieve technologieën voor onder meer afvalverwerking en crowd control, om op die manier de leefbaarheid van de stad te vergroten. Innovatie in de deeleconomie wordt gezien als zowel positief als bedreigend. Wij zien echter graag dat er wel ruimte wordt gegeven aan challengers op dit gebied. Eventueel kunnen nieuwe wettelijke kaders worden gecreëerd, zodat de huidige wetgeving geen knelpunten biedt voor de innovatie.

CDA Rotterdam

Het CDA Rotterdam bespreekt in haar verkiezingsprogramma diverse punten die betrekking hebben op digitalisering, al is het effect op de economie niet altijd helder. De thema's digitale overheid en duurzaamheid blijven onderbelicht.

De partij benoemt terecht dat er momenteel een mismatch is tussen vraag en aanbod op de Rotterdamse arbeidsmarkt. Het CDA Rotterdam stelt daarom een good practice voor: het oprichten van een IT-campus waar jong en oud wordt bijgeschoold op het gebied van IT en technologie. Na de bijscholing kan iemand optimaal aansluiten bij de Rotterdamse arbeidsmarkt. Het is prijzenswaardig dat het CDA Rotterdam op zoek is naar een balans tussen de kansen van data en veiligheid. Terecht noemt de partij de impact van cybercriminaliteit, waarbij bescherming van haar inwoners specifiek wordt benadrukt.

CDA Rotterdam ziet terecht kansen om met diverse ICT-toepassingen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Denk hierbij aan het stimuleren van e-health en domotica, en het gebruik van zelfrijdende of elektrische auto’s. Positief is ook dat de partij een rol bij de gemeente ziet om start-ups te ondersteunen en daarmee innovatie te stimuleren.

CDA Rotterdam wijst terecht op de voordelen van de uitrol van een 5G-netwerk. Hopelijk heeft de partij hierbij oog voor (financiële) stimuleringsmaatregelen (o.a. precariorechten) om dit te bewerkstelligen.

D66 Rotterdam

D66 Rotterdam heeft in haar verkiezingsprogramma volop aandacht voor digitalisering. Enkel privacy en de kansen van ICT ten behoeve van duurzaamheid zijn niet belicht.

De partij besteedt uitgebreid aandacht aan de rol van digitalisering bij de gemeente. Hierbij heeft de partij een good practice door te pleiten voor digitaal leiderschap, met de wethouders voorop. Het is positief dat zij de gemeente als launching customer ziet, om zo sociale innovatie te stimuleren. D66 Rotterdam wijst erop dat de digitalisering zorgt voor een toenemende impact van cybercriminaliteit. De partij wil de kennis hierover bij de gemeente zelf stimuleren. Overigens wordt de kennis bij politie en justitie landelijk geborgd.

Ook het pleiten voor moderne (digitale) participatieprocessen is positief, want dit bevordert de participatieve democratie/inclusieve samenleving. Open data worden terecht gezien als middel voor voor verdere innovatie en transparantie. Overigens pleit de partij ook voor meer kennis van digitalisering bij haar burgers, door invoering van een Deltaplan (Digi)Taal. Dit programma is onder meer gericht op het ontwikkelen van digitale vaardigheden, en wordt aangevuld met programmeerlessen en CoderDojo’s in de wijken.

D66 Rotterdam ziet terecht kansen om met diverse ICT-toepassingen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Denk hierbij aan extra investeringen op het gebied van e-health en domotica, maar ook aan slimme stoplichten om de veiligheid van verkeersdeelnemers te bevorderen. Positief is dat de partij innovatiecentra, zoals de RDM campus, wil stimuleren. Rotterdam kan hierdoor een voorloper worden op het gebied van innovatie in de digitale economie.

Innovatie in de deeleconomie wordt gezien als zowel positief als bedreigend. Wij zien echter graag dat er wel ruimte wordt gegeven aan challengers op dit gebied. Eventueel kunnen nieuwe wettelijke kaders worden gecreëerd, zodat de huidige wetgeving geen knelpunten biedt voor de innovatie.

De partij ziet het belang van verdere uitrol van snelle internetverbindingen en pleit in haar programma specifiek voor de aanleg van glasvezelkabel. Beter is om te kijken welke techniek het beste past bij de gewenste doelstellingen. Ook de ambitie om uitrol van 4G+ en 5G te stimuleren, is prijzenswaardig, Hopelijk heeft de partij hierbij oog voor (financiële) stimuleringsmaatregelen (o.a. precariorechten) om dit te bewerkstelligen.

Leefbaar Rotterdam

Leefbaar Rotterdam besteedt in haar programma nauwelijks aandacht aan digitalisering. Alleen onderwijs en arbeidsmarkt en de digitale overheid worden behandeld in haar standpunten.

De partij heeft terecht oog voor krapte op de arbeidsmarkt, waaronder in de ICT-sector. Een voorstel is dat mbo's en hogescholen studenten gaan opleiden voor deze kansrijke sectoren. Het is daarnaast positief om te zien dat Leefbaar Rotterdam digitalisering wil inzetten om de participatieve democratie te stimuleren. Dit willen zij doen door gebruik te gaan maken van digitale meningspeilingen.

PvdA Rotterdam

PvdA Rotterdam heeft in haar verkiezingsprogramma vrijwel geen aandacht voor digitalisering. Alleen innovatie wordt benoemd in haar standpunten.

Zo ziet PvdA Rotterdam kansen om in samenwerking met het Havenbedrijf de Haven van Rotterdam te laten groeien. Hiervoor wil zij diverse ICT-toepassingen inzetten. Dit zal een positieve impact hebben op de digitale economie. Ook heeft de partij aandacht voor innovatie in de zorg. Door e-health te introduceren krijgen enerzijds mensen zelf meer regie en is er anderzijds meer tijd voor eventuele ondersteuning.

SP Rotterdam

SP Rotterdam bespreekt in haar verkiezingsprogramma enkele punten die betrekking hebben op digitalisering. Privacy, security, duurzaamheid en digitale overheid blijven echter onderbelicht. 

Zo zet de SP Rotterdam in op het stimuleren van nieuwe vaardigheden in het onderwijs, zoals programmeren en 3D-printen. Ook wil de partij zich terecht inzetten om innovatieve initiatieven te stimuleren, om zo ICT-bedrijven aan zich te binden.

De partij ziet het belang van verdere uitrol van snelle internetverbindingen en pleit in haar programma specifiek voor de aanleg van glasvezelkabel. Beter is om te kijken welke techniek het beste past bij de gewenste doelstellingen.

Innovatie in de deeleconomie wordt gezien als zowel positief als bedreigend. Wij zien echter graag dat er wel ruimte wordt gegeven aan challengers op dit gebied. Eventueel kunnen nieuwe wettelijke kaders worden gecreëerd, zodat de huidige wetgeving geen knelpunten biedt voor de innovatie.

VVD Rotterdam

VVD Rotterdam besteedt veel aandacht aan digitalisering in haar verkiezingsprogramma. Alle thema's zijn vertegenwoordigd, al is het effect op de economie niet altijd helder.

De partij benoemt de toenemende digitalisering binnen de gemeente en ziet kansen om dienstverlening op maat (zowel online als via Stadswinkel) te bieden. Prijzenswaardig is dat VVD Rotterdam privacy van persoonsgegevens beter wil waarborgen en hier meer aandacht aan wil besteden. Daarnaast zet de partij in op het preventief aanpakken van cybercriminaliteit, waarbij ze gemeente en bedrijfsleven wil laten samenwerken.

VVD Rotterdam benoemt en erkent de impact van digitalisering en robotisering op de lokale arbeidsmarkt. Ze wijst terecht op de kansen die publiek-private samenwerking bieden om oplossingen voor deze ontwikkelingen te bieden, evenals voor de doorstroom van onderwijs naar bedrijfsleven. Ook heeft de partij terecht aandacht voor digitale vaardigheden (m.n. programmeren) in het (basis)onderwijs. Ten slotte heeft de partij aandacht voor het concept 'Leven Lang Leren', door volwassenen om- of bij te scholen om flexibel op de arbeidsmarkt te laten participeren.

VVD Rotterdam ziet terecht kansen om maatschappelijke uitdagingen, zoals mobiliteit en afvalverwerking, aan te pakken, bijvoorbeeld door de inzet slimme sensoring apps voor weggebruikers en de inzet van sensoren in afvalbakken die aangeven wanneer deze vol zijn. Ook positief is dat de partij start-ups wil faciliteren en hiermee de start-up hoofdstad van Nederland wil worden.

VVD Rotterdam biedt in de context van de Rotterdamse haven aandacht aan de energietransitie, zoals hernieuwbare energieopwekking. Hopelijk heeft de partij hierbij aandacht voor het ontwikkelen van smart grids binnen de landelijk vastgestelde kaders. Inzet van deze initiatieven in de gehele gemeente is gewenst.

De partij ziet het belang van verdere uitrol van snelle internetverbindingen en pleit in haar programma specifiek voor de aanleg van glasvezelkabel. Beter is om te kijken welke techniek het beste past bij de gewenste doelstellingen. Positief is tevens dat de partij zich op termijn wil inzetten voor de afschaffing van precario. Hierdoor wordt verdere uitrol van de digitale infrastructuur gestimuleerd.

CDA Den Haag

CDA Den Haag benoemt digitalisering in diverse standpunten. Privacy, security en duurzaamheid blijven echter onderbelicht.

De partij wil de dienstverlening van de gemeente verder digitaliseren. Hierbij heeft de partij terecht aandacht voor het op maat bedienen van de burgers, zowel on- als offline. Ook is het positief dat CDA Den Haag start-ups en scale-ups wil stimuleren en faciliteren, en ICT-toepassingen wil inzetten om maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot mobiliteit aan te pakken. De partij benoemt de ICT-sector terecht als voorbeeld van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

De partij ziet het belang van verdere uitrol van snelle internetverbindingen en pleit in haar programma specifiek voor de aanleg van glasvezelkabel. Beter is om te kijken welke techniek het beste past bij de gewenste doelstellingen.

D66 Den Haag

D66 Den Haag heeft veel aandacht voor digitalisering in haar verkiezingsprogramma, al is het effect op de digitale economie niet altijd helder. Enkel infrastructuur en duurzaamheid zijn onderbelicht.

D66 Den Haag zet zich in voor het stimuleren van digitale vaardigheden bij burgers, via bijvoorbeeld bibliotheken en taalhuizen. Daarnaast is er aandacht voor het verder digitaliseren van de dienstverlening van de gemeente. Denk hierbij aan het digitaliseren van bouwtekeningen en bestemmingsplannen.
Terecht wordt ook aandacht besteedt aan het beveiligen van persoonsgegevens en het voorlichten van burgers hierover. Doordat de partij het thema niet als kans benadert, is het echter niet duidelijk welk effect het heeft op de digitale economie. Het is positief dat D66 Den Haag daarnaast oog heeft voor cybercrime, onder meer om MKB-ers weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit. Hopelijk kijkt de partij hierbij wel verder dan alleen de HSD.

D66 Den Haag wijst terecht op de kansen om innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en (inter-)nationaal talent aan de stad te binden. Dit lijkt een positief te hebben op de digitale economie. Ook ziet D66 Den Haag kansen om ICT-toepassingen (bijvoorbeeld apps) in de zorg in te zetten. Dit biedt kansen om maatschappelijke uitdagingen in de zorg aan te pakken.

Groep de Mos

Groep De Mos besteedt nauwelijks aandacht aan digitalisering in haar partijprogramma. Ze belicht enkel het thema security.

Wel gaat ze specifiek in op een aspect van cybersecurity: grooming. Het is te prijzen dat zij de awareness over dit onderwerp wil stimuleren, hopelijk heeft de partij hierbij oog voor de kansen van mediawijsheid.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij besteedt op meerdere vlakken aandacht aan digitalisering. Niet bij alle onderwerpen is het effect op de digitale economie direct helder.

De Haagse Stadspartij besteedt aandacht aan het bevorderen van transparantie van de gemeente, door informatie online inzichtelijk te publiceren. Ook wil de partij de dienstverlening met betrekking tot Wmo-aanvragen zoveel mogelijk laten aansluiten bij de wensen van burgers, met de balans tussen on- en offline dienstverlening in ogenschouw nemend. De partij benoemt daarnaast terecht diverse issues met betrekking tot privacy, zoals de opslag van (bijzondere) persoonsgegevens. De partij benadert deze echter niet als kans, hetgeen jammer is. Positief is het voorstel van de Stadspartij dat de Haagse Rekenenkamer een aparte Datakamer krijgt om de veiligheid en privacy van de data in de gemeente continu onafhankelijk te toetsen en te bewaken.

Ook heeft de partij aandacht voor het stimuleren van digitale vaardigheden, bijvoorbeeld via de wijkbibliotheken. Daarnaast heeft de Stadspartij terecht aandacht voor de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, waarbij de ICT-sector niet specifiek wordt genoemd. Hopelijk heeft de partij wel oog voor de krapte in de ICT-sector.

De Haagse Stadspartij heeft terecht aandacht voor de opkomst van de deel- en platformeconomie. Hopelijk geeft de partij wel ruimte aan challengers op dit gebied. Eventueel kunnen nieuwe wettelijke kaders worden gecreëerd, zodat de huidige wetgeving geen knelpunten biedt voor de innovatie. Ook heeft de partij aandacht voor smart city-concepten, waarbij ze kans ziet in een pilot met betrekking tot duurzame energie. Positief hierbij is dat de partij de prijzen wil koppelen aan vraag en aanbod, waardoor flexibilisering plaatsvindt.

PvdA Den Haag

PvdA Den Haag heeft vrijwel geen aandacht voor digitalisering in het verkiezingsprogramma. Ze belicht enkel onderwijs en arbeidsmarkt en security.

Wel wil de partij dat Den Haag zich profileert als cybersecurity stad, hetgeen prijzenswaardig is. Hopelijk heeft de partij hierbij zowel oog voor de kansen voor burgers, als voor overheid en bedrijven. Daarnaast is het positief dat de partij de kindpakketten van arme kinderen ook digitaal wil uitrusten.

PVV Den Haag

PVV Den Haag besteedt geen aandacht aan digitalisering in haar verkiezingsprogramma.

VVD Den Haag

VVD Den Haag spreekt in diverse standpunten over de mogelijkheden van digitalisering. Enkel privacy en onderwijs en arbeidsmarkt blijven onderbelicht.

Het is prijzenswaardig dat de partij wil dat Den Haag zich profileert als wereldwijd centrum in de strijd tegen cybercrime. Hopelijk heeft de partij hierbij zowel oog voor de kansen voor burgers, als voor overheid en bedrijven. Daarnaast wil de partij de dienstverlening van de gemeente verder digitaliseren. Hierbij heeft de partij terecht aandacht voor het op maat bedienen van de burgers, zowel on- als offline.

VVD Den Haag ziet terecht kansen in diverse aspecten van Smart City. Met diverse ICT-toepassingen kunnen maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld met betrekking tot mobiliteit en duurzaamheid, worden aangepakt. Positief is dat de partij een centrale rol ziet weggelegd voor de inrichting van een smart grid-netwerk. Hopelijk heeft de partij hierbij oog voor de landelijke kaders die worden gesteld om binnen te opereren.

De partij ziet het belang van verdere uitrol van snelle internetverbindingen en pleit in haar programma specifiek voor de aanleg van glasvezelkabel. Beter is om te kijken welke techniek het beste past bij de gewenste doelstellingen. Ook zet de partij in op de ontwikkeling van nieuwe energienetten.

CDA Utrecht

CDA Utrecht besteedt op meerdere vlakken aandacht aan digitalisering. Enkel privacy en security blijven onderbelicht. 

Zo kaart de partij terecht aan dat er een mismatch is tussen het onderwijsaanbod en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Het is prijzenswaardig dat de partij in wil zetten op sectoren waar de tekorten het grootst zijn, zoals de ICT-sector. Ook zet CDA Utrecht in op de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij ouderen. CDA Utrecht wil het contact tussen gemeente en burger optimaal digitaliseren, waarbij dit contact foutloos, snel en goed beveiligd moet worden. De partij stelt echter terecht dat de gemeente geen tech-bedrijf is. Samenwerking met de markt is daarom belangrijk, hetgeen de partij ook benadrukt. Ook het pleidooi voor een wethouder van ICT-coördinatie is positief; hierbij dient de wethouder ook invloed kunnen uitoefenen op andere beleidsterreinen (mobiliteit, zorg, onderwijs), aangezien digitalisering alle beleidsterreinen raakt.

Het CDA Utrecht heeft ook aandacht voor de mogelijkheden van digitalisering in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Zo wil de partij een platform voor mantelzorgers inrichten en werken aan alternatieve vormen van energie via smart grids en decentrale opwekking. Hopelijk heeft de partij hierbij ook voor de landelijke kaders waarbinnen smart grids kunnen worden ontwikkeld. Tevens is het positief dat de partij de gemeente een platform wil laten ontwikkelen om samenwerking voor duurzame opwekking mogelijk te maken.

De partij ziet het belang van verdere uitrol van snelle internetverbindingen en pleit in haar programma specifiek voor de aanleg van glasvezelkabel. Beter is om te kijken welke techniek het beste past bij de gewenste doelstellingen. Daarnaast is het positief om te lezen dat de digitale infastructuur door de partij gelijk wordt beoordeeld aan traditionele vormen van infrastructuur.

D66 Utrecht

D66 Utrecht heeft in haar standpunten veel aandacht voor digitalisering. Enkel de digitale infrastructuur blijft onderbelicht.

D66 Utrecht pleit terecht voor het op maat bedienen van haar burgers met haar dienstverlening. Prijzenswaardig is de ambitie dat de partij wil dat Utrecht koploper is met de invoering van de Digitale Agenda 2020. Ook het vergroten van burgerparticipatie, bijvoorbeeld door het frequent digitaal peilen van de mening en ideeën van burgers, is een prijzenswaardig initiatief. Hierbij benadrukt zij bovendien terecht dat dit leidt tot de ontwikkeling van een smart city, waarbij terechte aandacht is voor privacyaspecten.
D66 Utrecht zet zich daarnaast terecht in om jonge kinderen al te stimuleren om digitale vaardigheden op te doen. De partij richt zich hierbij specifiek op programmeren. Ook is er aandacht voor het versterken van digitale vaardigheden bij laaggeletterden. Daarnaast stelt de partij voor om buiten het onderwijs te investeren in bijvoorbeeld broedplaatsen en makerspaces om digitale vaardigheden en talentontwikkeling te stimuleren. Ten slotte heeft de partij terecht aandacht voor de tekorten in de ICT-sector, waarbij zij voorstelt om omscholingsinitiatieven te stimuleren.

D66 Utrecht denkt vooruitstrevend over het thema privacy en de daarbij behorende ethische issues. Zo pleit de partij enerzijds voor privacy impact assessments, anderzijds voor ethische impact assessments. Ook cybersecurity wordt uitgelicht: de partij wil de awareness hierover binnen de gemeentelijke keten versterken. De partij gaat ook in op het op peil houden van digitaal vaardige recherchecapaciteit, maar dit wordt landelijk geborgd.

D66 Utrecht stuurt terecht op het formuleren van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, en de inzet van daarbij passende ICT-toepassingen. Ook wijst zij terecht op de kansen van het instellen van smart grids. De partij dient hierbij wel aandacht te hebben voor het werken binnen het landelijk vastgestelde kader.

De inzet van de partij om het gebruik van elektrische auto's te stimuleren door het plaatsen van extra oplaadunten, draagt bij aan de vermindering van de CO2-impact door middel van innovatieve technologieën.

D66 Utrecht heeft terecht aandacht voor het versterken van de deeleconomie. Positief is dat zij de regelgeving wil laten meegroeien om een gelijk speelveld te laten ontstaan. Het zou positief zijn als de partij deze lijn ook doortrekt naar de platformeconomie, daar waar zij nu in haar programma pleit voor regulering. Het is hierbij dus belangrijk om challengers de ruimte te geven om bestaande markten te dereguleren. Hiervoor kunnen nieuwe wettelijke kaders worden gecreëerd, zodat de huidige wetgeving geen knelpunten biedt voor innovatie. D66 Utrecht ziet terecht kansen voor de inzet van innovatieve ICT-toepassingen in de zorg (e-Health) en de begeleiding bij het gebruik hiervan.

GroenLinks Utrecht

GroenLinks Utrecht heeft in haar verkiezingsprogramma diverse standpunten over digitalisering. Enkel security en infrastructuur blijven onderbelicht. 

Zo denkt de partij vooruitstrevend over het thema privacy. Het is te prijzen dat de partij zich bewust is van de risico’s, maar ook nadenkt over kansen. GroenLinks ziet een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente om voorloper te zijn als regio die de interactie tussen mens en technologie optimaal vormgeeft. Ze wil Utrecht ontwikkelen tot 'Silicon Valley'. Hopelijk heeft de partij hierbij aandacht voor het aantrekken van start-ups en scale-ups, en het inrichten van de faciliteiten hiervoor.

Terecht wil de partij dan ook terecht de innovatie in het onderwijs, onder meer op het gebied van IT, versterken en volwassenen de kans bieden hun digitale vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Ook ziet de partij de kansen van digitalisering om burgerparticipatie (e-democracy) te versterken, en benadrukt zij dat mensen niet dienen te worden uitgesloten. Positief is ook dat de partij kansen ziet voor het beschikbaar stellen van open data, met de hieraan gekoppelde privacyaspecten. Een mooie good practice van GroenLinks Utrecht is het pleidooi voor het instellen van een permanente werkgroep, bestaande uit politici, bestuurders, bewoners en wetenschappers, mensen uit onderwijs en bedrijfsleven. Deze werkgroep zal bezighouden met vragen rond techniek en big data.

GroenLinks Utrecht ziet terecht kansen voor de inzet van innovatieve ICT-toepassingen om maatschappelijke problemen in mobiliteit en zorg aan te pakken. Ook benoemt de partij terecht de impact die technologische innovaties op vervuiling kunnen hebben, bijvoorbeeld water-, bodem- en lichtvervuiling. Hopelijk heeft de partij hierbij bijvoorbeeld aandacht voor de inzet van slimme straatverlichting om lichtvervuiling te beperken. Het is positief dat GroenLinks Utrecht oog heeft voor de kansen van smart grids. Hierbij dient de partij wel oog te hebben voor de landelijk vastgestelde kaders.

Ten slotte besteedt de partij aandacht aan de ontwikkeling van de platformeconomie, waarbij zij pleit voor regulering.Het is hierbij echter belangrijk om challengers de ruimte te geven om bestaande markten te dereguleren. Hiervoor kunnen nieuwe wettelijke kaders worden gecreëerd, zodat de huidige wetgeving geen knelpunten biedt voor innovatie.

PvdA Utrecht

PvdA Utrecht heeft op diverse punten aandacht voor digitalisering. Zo gaat ze in op onderwijs en arbeidsmarkt, digitale overheid en duurzaamheid.

Zo is het positief dat de partij pleit voor een inclusieve stad, waarin ook digibeten hun weg weten te vinden. De partij zet daarnaast terecht in op het concept 'Leven Lang Leren',  waarbij werknemers en –zoekenden actief kunnen blijven deelnemen aan de arbeidsmarkt. Hopelijk heeft de partij hierbij ook de nodige aandacht voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden.
Tot slot besteedt PvdA Utrecht in algemene zin aandacht aan het thema duurzaamheid. Zo wil de partij innovatieve initiatieven die verduurzaming stimuleren, de ruimte geven. Hopelijk heeft de partij hierbij oog voor de kansen van de inzet van innovatieve ICT-toepassingen.

SP Utrecht

SP Utrecht besteedt in slechts twee thema’s aandacht aan digitalisering.

Zo geeft de partij terecht aan dat dienstverlening van de gemeente op maat aan de burger dient te worden aangeboden, dus ook voor niet-digitaal vaardigen. Daarnaast besteedt SP Utrecht in brede context aandacht aan de overgang naar duurzame energie. Hopelijk heeft de partij hierbij ook aandacht voor de ontwikkeling van smart grids en de kansen die de inzet van innovatieve ICT-toepassingen hierbij biedt.

VVD Utrecht

VVD Utrecht besteedt op diverse vlakken aandacht aan digitalisering. Ze gaat in op duurzame overheid, innovatie en duurzaamheid.

Zo pleit de partij om de dienstverlening van de gemeente verder te digitaliseren, en hierbij oog te houden voor dienstverlening op maat. Positief is dat de partij het in 2015 geopende portaal voor open data wil uitbreiden, zodat burgers hier optimaal van kunnen profiteren. Daarnaast wil de partij start-ups en scale-ups stimuleren, omdat zij kansen bieden voor de lokale digitale economie.

Ook mogelijkheden van ICT-toepassingen voor maatschappelijke uitdagingen (huisvesting, mobiliteit, burgerparticipatie) worden benoemd. Zo pleit de partij voor het volledig energieneutraal maken van nieuwe woningen, waarbij aandacht is voor de opwekking van energie. Hopelijk heeft de partij hierbij oog voor de ontwikkeling van smart grids binnen de landelijk gestelde kaders. Positief is dat VVD Utrecht aandacht heeft voor slimme straatverlichting. Deze innovatieve ICT-toepassing kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de gemeente.

 

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd