Samenwerking met de overheid

De processen en ketens binnen de overheid zijn verregaand geautomatiseerd. De dienstverlening richting burgers en bedrijven loopt veelal digitaal. Vooral de grote uitvoeringsorganisaties van de overheid, zoals UWV, SVB, DUO, Belastingdienst en Kadaster, zijn grote, informatie verwerkende ICT-organisaties. Ook de gemeenten zijn bezig met de digitalisering van hun dienstverlening. De overheid KAN niet meer zonder ICT. Voor de ICT-sector is de overheid een belangrijke markt.

Maar het huwelijk tussen ICT en overheid is niet altijd even gelukkig. Mislukte projecten halen regelmatig het nieuws. Ook een parlementair onderzoek naar ICT binnen de overheid heeft de journalistieke aandacht voor het onderwerp vergroot. Daarbij is ook aandacht van de pers voor het thema integriteit. Dit legt druk op de samenwerking tussen de overheid als opdrachtgever en de ICT-leveranciers. Het lijkt te leiden tot meer afstand tussen de partijen, watnadelig is voor zowel overheid als leveranciers. De taak van de leverancier is om de overheid zo goed mogelijk te kennen en te begrijpen zodat de aangeboden oplossingen zo goed mogelijk aansluiten aan de behoeftes van die overheid. En de overheid moet de markt kennen, om er voor te zorgen dat de vraag aan die markt aansluit bij wat er realistisch aangeboden kan worden. Dit leidt tot aanbestedingen waar de markt niks mee kan en waar de opdrachtgever uiteindelijk niks aan heeft.

Wat vindt Nederland ICT?

Overheid en bedrijfsleven moeten structureel met elkaar in gesprek blijven om kennis en kunde uit te wisselen. Nederland ICT werkt samen met de overheid aan een betere kennisuitwisseling door middel van de iDialoog. Binnen die iDialoog worden CIO Cafés georganiseerd, masterclasses gehouden, kennissessies ontwikkeld en het jaarlijkse iBestuur Congres georganiseerd. Allemaal met als doel om elkaar beter te begrijpen.

Nederland ICT vindt integriteit van het grootste belang. Dit is ook opgenomen in de gedragscode, die alle leden onderschrijven. De sector heeft het afgelopen jaar de aandacht voor het thema integriteit geïntensiveerd. Vanuit het Algemeen Bestuur is commitment uitgesproken om werk te maken van een beter begrip van gewenst en ongewenst gedrag.

Wat moet er gebeuren?

  • Vernieuwen van de iDialoog, de samenwerkingsovereenkomst met BZK. Na twee jaar is de huidige iDialoog aan vernieuwing toe. Onder andere het thema integriteit moet daar structureler op de agenda komen. Onderwerpen als ICT Haalbaarheidstoets, CIO Café en Masterclass ICT moeten daar wel onderdeel van blijven uit maken.
  • Het jaarlijkse iBestuur Congres dat samen met de overheid wordt georganiseerd moet structureel onderdeel blijven van de samenwerking. Het is een hoogwaardig event waar de overheid en de markt elkaar in één middag bijpraten over de laatste ontwikkelingen rond ICT & Overheid.